เรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่อง Convolutional Neural Network (CNN) คืออะไร

Convolutional Neural Network (CNN) คืออะไร? โครงข่ายประสาทตรวจจับแบบคอนโวลูชัน บทคัดย่อ            ปัจจุบันโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน

Continue reading »

K-MEANS การประยุกต์ใช้หรือทำความเข้าใจเกี่ยวกับ K-Means

K-means การประยุกต์ใช้หรือทำความเข้าใจเกี่ยวกับเคมีน การแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบเคมีน  เป็นวิธีหนึ่งในวิธีการแบ่งเวกเตอร์ ที่มีรากฐานมาจากการประมวลผลสัญญาณ วิธีนี้เป็นที่นิยมสำหรับการแบ่งกลุ่มข้อมูล (Cluster Analysis) ในการทำเหมืองข้อมูล

Continue reading »

หุ่นยนต์หลบหลีกสิ่งกีดขวางและตรวจหาโลหะด้วย Arduino

1. บทนำ แนวคิด ความสำคัญ และความเป็นมาของโครงการ – โปรเจคเป็นการสร้างหุ่นหลบหลีกและตรวจสอบวัตถุโลหะ ซึ่งเราได้สร้างมันขึ้นเพื่อเข้าถึงพื้นที่ที่สลับซับซ้อน ด้วยเป็นหุ่นที่มีประสิทธิภาพใช้ได้ในพื้นที่ที่อันตรายโดยไม่ทำให้มนุษย์มีความเสี่ยงแต่อย่างใด

Continue reading »

หุ่นยนต์สำรวจด้วย Arduino (ROBOT EXPLORER)

หุ่นยนต์สำรวจด้วย Arduino (ROBOT EXPLORER) บทนำ เทคโนโลยีในปัจจุบันมีความก้าวหน้ามากสามารถใช้เทคโนโลยีมาทำงานแทนคนได้หลายรูปแบบ ซึ่งการทำงานในส่วนของหน่วยกู้ภัยจากตึกถล่มมีความเสี่ยงสูงและลงพื้นที่ค้นหาได้ลำบาก ทำให้ใช้ระยะเวลาในการค้นหาสูงทำให้เสี่ยงอันตรายทั้งผู้คนหาและผู้ประสบภัย ด้วยเหตุผลดังกล่าวทางกลุ่มจึงจัดทำหุ่นยนต์ค้นหาเพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

Continue reading »

ระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติด้วย Arduino (Automatic Watering)

โครงการ ระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ โครงการ ระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ บทที่ 1 บทนํา 1.1 ความเป็นมา ในปัจจุบันนี้โลกกําลังเผชิญกับปัญหาภาวะโลกร้อน อันเนื่องมาจากทรัพยากรป่าไม้กําลังจะ

Continue reading »

สร้างเครื่องจำลองการคัดแยกสีด้วย Arduino (Color Sorting Machine)

เครื่องจำลองการคัดแยกสี จัดทำโดย นายกิตติภูมิ คชแก้ว นายพงศ์ภัค บุญกว้าง บทนำ รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ระบบดิจิทัล 

Continue reading »