K-MEANS การประยุกต์ใช้หรือทำความเข้าใจเกี่ยวกับ K-Means

K-means การประยุกต์ใช้หรือทำความเข้าใจเกี่ยวกับเคมีน การแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบเคมีน  เป็นวิธีหนึ่งในวิธีการแบ่งเวกเตอร์ ที่มีรากฐานมาจากการประมวลผลสัญญาณ วิธีนี้เป็นที่นิยมสำหรับการแบ่งกลุ่มข้อมูล (Cluster Analysis) ในการทำเหมืองข้อมูล

Continue reading »

หุ่นยนต์หลบหลีกสิ่งกีดขวางและตรวจหาโลหะด้วย Arduino

1. บทนำ แนวคิด ความสำคัญ และความเป็นมาของโครงการ – โปรเจคเป็นการสร้างหุ่นหลบหลีกและตรวจสอบวัตถุโลหะ ซึ่งเราได้สร้างมันขึ้นเพื่อเข้าถึงพื้นที่ที่สลับซับซ้อน ด้วยเป็นหุ่นที่มีประสิทธิภาพใช้ได้ในพื้นที่ที่อันตรายโดยไม่ทำให้มนุษย์มีความเสี่ยงแต่อย่างใด

Continue reading »

หุ่นยนต์สำรวจด้วย Arduino (ROBOT EXPLORER)

หุ่นยนต์สำรวจด้วย Arduino (ROBOT EXPLORER) บทนำ เทคโนโลยีในปัจจุบันมีความก้าวหน้ามากสามารถใช้เทคโนโลยีมาทำงานแทนคนได้หลายรูปแบบ ซึ่งการทำงานในส่วนของหน่วยกู้ภัยจากตึกถล่มมีความเสี่ยงสูงและลงพื้นที่ค้นหาได้ลำบาก ทำให้ใช้ระยะเวลาในการค้นหาสูงทำให้เสี่ยงอันตรายทั้งผู้คนหาและผู้ประสบภัย ด้วยเหตุผลดังกล่าวทางกลุ่มจึงจัดทำหุ่นยนต์ค้นหาเพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

Continue reading »

ระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติด้วย Arduino (Automatic Watering)

โครงการ ระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ โครงการ ระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ บทที่ 1 บทนํา 1.1 ความเป็นมา ในปัจจุบันนี้โลกกําลังเผชิญกับปัญหาภาวะโลกร้อน อันเนื่องมาจากทรัพยากรป่าไม้กําลังจะ

Continue reading »

สร้างเครื่องจำลองการคัดแยกสีด้วย Arduino (Color Sorting Machine)

เครื่องจำลองการคัดแยกสี จัดทำโดย นายกิตติภูมิ คชแก้ว นายพงศ์ภัค บุญกว้าง บทนำ รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ระบบดิจิทัล 

Continue reading »

สร้างเครื่องให้อาหารสุนัขอัตโนมัติ

บทนำ                เครื่องให้อาหารสัตว์อัตโนมัติ จะช่วยให้ไม่ต้องกังวงเกี่ยวกับปัญหานี้อีกต่อไป เครื่องให้อาหารสัตว์อัตโนมัติจะคอยให้อาหารสัตว์เลี้ยงของท่าน โดยที่ท่านสามารถตั้งเวลาให้อาหารเองได้ เครื่องให้อาหารสัตว์อัตโนมัติไม่ได้เหมาะกับเจ้าของที่ไม่ค่อยมีเวลาอยู่บ้านอย่างเดียวเท่านั้น เครื่องให้อาหารสัตว์อัตโนมัติยังช่วยควบคุมระเบียบวินัยในการกินอาหารของสัตว์ อีกทั้งยังสามารถควบคุมปริมาณอาหารในแต่ละมื้อ

Continue reading »

สร้างเครื่องตรวจสอบคุณภาพน้ำคุณค่าที่เราคู่ควรด้วย Arduino

1.) บทนำ ” น้ำ” เป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพของมนุษย์ เราจำเป็นต้อง บริโภคน้ำสะอาดเพื่อสุขภาพที่ดีของเรา โดยทั่วไปแล้วคนเราอาจขาดน้ำได้ประมาณ 3-5

Continue reading »

ประดิษฐ์หุ่นยนต์ส่งเอกสารด้วย Arduino

รถส่งเอกสาร บทนำ ในปัจจุบันงานออฟฟิศหรือสำนักงานเป็นงานที่นิยมทำกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทยเนื่องจากสามารถรองรับงานได้หลากหลายสาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น งานฝ่ายบัญชี งานฝ่ายบริหาร งานฝ่ายการตลาด ฝ่ายประชาสัมพันธ์งานฝ่ายบุคคลตลอดจนงานฝ่ายโลจิสติก และเป็นที่ทราบกันดีว่าผู้คนที่ทำงานในออฟฟิศนั้นต่างต้องเผชิญกับกองเอกสารมากมายที่ต้องจัดการภายในหนึ่งวัน ซึ่งแผนกต่างๆในออฟฟิศหรือ

Continue reading »