เรียน NodeJS Back-End เชื่อมต่อ EJS HTML CSS Front-End Developments

เรียน NodeJS Back-End เชื่อมต่อ EJS HTML CSS Front-End Developments

ต้องผ่านการเรียนทั้ง 3 บทเรียนนี้ก่อน ถึงจะสามารถเรียนบทเรียนนี้ได้

1. เรียน NodeJS Back-End Developers (เริ่มสร้าง Back-End Development)

https://www.glurgeek.com/education/startnodejs

2. Figma ออกแบบเว็บไซต์ สำหรับ Front-End Designers (เตรียม Front-End Design)

https://www.glurgeek.com/education/figmawebdesigner

3. Figma ออกแบบเว็บไซต์ สำหรับ Front-End Designers (เตรียม Front-End Development)

https://whttps://www.glurgeek.com/education/htmlcssdesigntodev

เมื่อผ่านทั้ง 3 บทเรียนข้างต้นแล้ว มาเริ่มเรียนรู้บทเรียนที่ 4

4. เรียน NodeJS Back-End เชื่อมต่อ EJS HTML CSS Front-End Developments (เขียนให้ Back-End เชื่อมต่อ Front-End Developments)

https://www.glurgeek.com/education/startnodejsandfrontend

5. เชื่อมต่อตัวแปรของ Back-End NodeJS กับ Front-End EJS

ทำต่อจากหัวข้อที่ 4 ของบทเรียนที่ 1 เรียน NodeJS Back-End Developers
https://www.glurgeek.com/education/startnodejs

1) ไฟล์ nodeserver.js
เพิ่ม Code บรรทัดที่ 8 – 13 สร้างตัวแปรแบบเก็บข้อมูลรายการ

//Add Variables
var user_list = [
  { name: "Nester", address: "BKK", birth_year: 2003},
  { name: "Annie", address: "PKT", birth_year: 1999},
  { name: "Winner", address: "CNX", birth_year: 2022}
];

เพิ่ม Code บรรทัดที่ 26 กำหนดตัวแปร obj_user_list : user_list ที่จะส่งไปหาไฟล์ index.ejs ที่เป็น Front-End

//New Font-End EJS Show HTML Display
app.get("/",(req,res) =>{
  res.render('index', {userid : id, status : status, 
    obj_user_list : user_list})
})

2) ไฟล์ index.ejs
เพิ่ม Code บรรทัดที่ 15 – 19 ทำการแสดงตัวแปรรายการไปแสดงออกทางหน้า Website
<% … %> เป็นเครื่องหมายสำหรับทำให้ JavaScript Variables ทำงานได้ใน HTML Tag

<% obj_user_list.forEach(function(user_list){ %>
    <p><%= user_list.name %>
      <%= user_list.address %>
      <%= user_list.birth_year %></p>
  <% }) %>

3) เปิด Terminal รัน Server พิมพ์คำสั่ง nodemon nodeserver.js

4) ได้ผลลัพธ์ แสดงข้อมูลรายการที่สร้างขึ้น

6. เชื่อมต่อ Back-End NodeJS กับ Front-End HTML CSS Website

1) ใน VS Code สร้าง Folder ใหม่ ชื่อ public

2) ลากไฟล์ของ Front-End Website ที่สร้างขึ้นมาใส่ในส่วนของ Back-End NodeJS
(ส่วนของ Front-End ต้องทำให้เสร็จก่อน ศึกษาได้จาก https://www.glurgeek.com/education/htmlcssdesigntodev/ )
สามารถดาวน์โหลดได้ทาง https://github.com/ajnesttheseries/htmlcssfontend
2.1 Folder ชื่อ image และไฟล์ styles.css ลากมาใส่ใน public
2.2 ไฟล์ index.html ลากมาใส่ใน Folder ชื่อ views

2.3 แก้ไขชื่อไฟล์ index.html เป็น index2.ejs เพราะต้องใช้นามสกุล .ejs

3) ทำการเชื่อมต่อไฟล์ Back-End NodeJS และ Front-End EJS (HTML CSS Website) ให้รู้จักกัน

3.1 ในไฟล์ nodeserver.js เพิ่ม Code บรรทัดที่ 33 – 36 ทำให้เรียกใช้งานไฟล์ index2.ejs ได้

//Connect index2.ejs
app.get("/index2",(req,res) =>{
  res.render('index2')
})

3.2 เพิ่ม Code บรรทัดที่ 19 – 20 ทำให้สามารถเข้าไปใช้งาน Folder ชื่อ public ซึ่งเป็น images และไฟล์ CSS

//Connect public folder
app.use(express.static('public'))

4) ทำการรัน Server ใน Terminal พิมพ์ nodemon nodeserver.js

5) เปิด Browser http://localhost:8080/index2 ได้ผลหน้า Web Application ดังรูป

7. สร้าง Parameters ตัวแปรส่งข้อมูลเชื่อมต่อ Back-End NodeJS กับ Front-End HTML CSS Website

ฝั่ง Back-End NodeJS ไฟล์ nodeserver.js

1) ในไฟล์ nodeserver.js เขียนโปรแกรมสร้าง Parameters ตัวแปรสำหรับส่งข้อมูล Back-End ไปยังหน้า Front-End Website

1.1 เพิ่ม Code บรรดทัดที่ 16 – 25 สร้างตัวแปร feature และกำหนดค่าข้อมูลสำหรับควบคุมส่วน Feature Bar ของหน้า HTML ไฟล์ index2.ejs

//Add Feature Bar Variables
var feature = [
  {img : "images/programming.jpg", 
  top : "Programming", 
  bottom : "Enjoy Coding and Playing HTML, CSS, JavaScript"},

  {img : "images/aiot.jpg",
  top : "AIoT and Robotics",
  bottom : "Enjoy Coding and Playing Python, ROS, Mechanics"}
]

1.2 เพิ่ม Code บรรทัดที่ 27 – 29 สร้างตัวแปร contentfont1 และ contentfont2 และกำหนดค่าข้อมูลสำหรับควบคุมส่วน Contents ของหน้า HTML ไฟล์ index2.ejs

//Add Content Fonts
var contentfont1 = "Online Creative Community"
var contentfont2 = "by Aj. NesT the Series"

1.3 เพิ่ม Code บรรทัดที่ 50 – 53 สร้างตัวแปร obj สำหรับให้แสดงในไฟล์ HTML index2.ejs

//Connect index2.ejs
app.get("/index2",(req,res) =>{
  res.render('index2', {obj_feature : feature, 
    contentfont1 : contentfont1, 
    contentfont2 : contentfont2})
})

2) ในไฟล์ index2.ejs ทำการแก้ไข Code บรรทัดที่ 26 – 27 ใส่ค่าตัวแปร contentfont1 และ contentfont2

<h1 class="content_font1"><%=contentfont1 %></h1>
<h4 class="content_font2"><%=contentfont2 %></h4>

3) ทดลองรัน Server แสดงหน้า Web Application http://localhost:8080/index2

4) ในไฟล์ nodeserver.js ทำการเปลี่ยนค่าข้อมูลของตัวแปร contentfont1 และ contentfont2

แก้ไข Code บรรทัดที่ 28 – 29

//Add Content Fonts
var contentfont1 = "ONLINE CREATIVE WEBSITE"
var contentfont2 = "Presented by Aj. NesT the Series"

5) ทดลองรัน Server เปิดหน้า Web Application จะทำการแสดงผลข้อมูลใหม่เกิดขึ้น http://localhost:8080/index2

ฝั่ง Front-End EJS ไฟล์ index2.ejs

6) ในไฟล์ index2.ejs ทำการใส่ตัวแปรสำหรับรับค่า Parameters ของส่วน Feature Bar

แก้ไข Code บรรทัดที่ 50 – 55

<% obj_feature.forEach(function(feature){ %>

<%= feature.top %>

<%= feature.bottom %>

<!-- Feature Bar -->
    <section class="features">
      <!-- Add Parameters that forEach loop -->
      <% obj_feature.forEach(function(feature){ %>
      <div class="feature">
        <img src= <%= feature.img %> alt="programming">
        <div class="feature_info">
          <p class="feature_top"><%= feature.top %></p>
          <p class="feature_bottom"><%= feature.bottom %></p>
        </div>
      </div>
      <% }) %>
      <!-- Comment not use
      <div class="feature">
        <img src="images/aiot.jpg" alt="aiot">
        <div class="feature_info">
          <p class="feature_top">AIoT and Robotics</p>
          <p class="feature_bottom">Enjoy Coding and Playing
            Python, ROS, Mechanics</p>
        </div>
      </div>
      -->
      <div class="feature">
        <div class="feature_info">
          <p class="feature_more">Learn More</p>
        </div>
      </div>
    </section>

7) แสดงผลการรันหน้า Web Application http://localhost:8080/index2

8) ทดลองแก้ไขค่าข้อมูลของตัวแปร feature ในไฟล์ nodeserver.js

แก้ไข Code บรรดทัดที่ 19, 20, 23 และ 24

//Add Feature Bar Variables
var feature = [
  {img : "images/programming.jpg", 
  top : "Programming Courses", 
  bottom : "Enjoy Coding and Playing HTML, CSS, JavaScript <^v^>"},

  {img : "images/aiot.jpg",
  top : "AIoT and Robotics Course",
  bottom : "Enjoy Coding and Playing Python, ROS, Mechanics <^v^>"}
]

9) แสดงผลการรันหน้า Web Application ใหม่ http://localhost:8080/index2

ไฟล์ nodeserver.js สำหรับใช้การเรียน

const express = require('express'); //install express: Terminal >npm install express --save
const req = require('express/lib/request');
const app = express()
const port = 8080

//Define Variables
var id = 65140322;
var status = "Single";
//Add Variables
var user_list = [
  { name: "Nester", address: "BKK", birth_year: 2003},
  { name: "Annie", address: "PKT", birth_year: 1999},
  { name: "Winner", address: "CNX", birth_year: 2022}
];

//Add Feature Bar Variables
var feature = [
  {img : "images/programming.jpg", 
  top : "Programming Courses", 
  bottom : "Enjoy Coding and Playing HTML, CSS, JavaScript <^v^>"},

  {img : "images/aiot.jpg",
  top : "AIoT and Robotics Course",
  bottom : "Enjoy Coding and Playing Python, ROS, Mechanics <^v^>"}
]

//Add Content Fonts
var contentfont1 = "ONLINE CREATIVE WEBSITE"
var contentfont2 = "Presented by Aj. NesT the Series"

//Set &amp; Call EJS
app.set('view engine','ejs')

//Connect public folder
app.use(express.static('public'))

//Back-End NodeJS Display
app.get("/hello",(req,res) =>{
  res.send("Hello NodeJS Test!")
}) 

//New Font-End EJS Show HTML Display
app.get("/",(req,res) =>{
  res.render('index', {userid : id, status : status, 
    obj_user_list : user_list})
})

//Connect index2.ejs
app.get("/index2",(req,res) =>{
  res.render('index2', {obj_feature : feature, 
    contentfont1 : contentfont1, 
    contentfont2 : contentfont2})
})

//Open Server
app.listen(port,() => {
  console.log("Server is Listening on port: ", port)
})

ไฟล์ index2.ejs สำหรับใช้ในการเรียน

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="description" content="profile">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>GlurGeek Website</title>
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>
  <main>
    <!-- Navigation Bar -->
    <header>
      <nav>
        <img class="logo" src="images/logo.svg" alt="logo">
        <div class="links">
          <a href="#">About</a>
          <a href="#">Docs</a>
          <button class="button_med" href="#">Login</button>
        </div>
      </nav>
    </header>
    <!-- Contents -->
    <section class="info">
        <h1 class="content_font1"><%=contentfont1 %></h1>
        <h4 class="content_font2"><%=contentfont2 %></h4>
        <div class="icons">
          <div class="icon">
            <img src="images/email.svg" alt="email">
            <p class="icon_info">ajnesttheseries@gmail.com</p>
          </div>
          <div class="icon">
            <img src="images/facebook.svg" alt="facebook">
            <p class="icon_info">Aj. NesT the Series</p>
          </div>        
          <div class="icon">
            <img src="images/youtube.svg" alt="youtube">
            <p class="icon_info">Aj. NesT the Series</p>
          </div> 
          <div class="icon">
            <img src="images/twitter.svg" alt="twitter">
            <p class="icon_info">Aj. NesT the Series</p>
          </div>   
        </div>
    </section>
    <!-- Feature Bar -->
    <section class="features">
      <!-- Add Parameters that forEach loop -->
      <% obj_feature.forEach(function(feature){ %>
      <div class="feature">
        <img src= <%= feature.img %> alt="programming">
        <div class="feature_info">
          <p class="feature_top"><%= feature.top %></p>
          <p class="feature_bottom"><%= feature.bottom %></p>
        </div>
      </div>
      <% }) %>
      <!-- Comment not use
      <div class="feature">
        <img src="images/aiot.jpg" alt="aiot">
        <div class="feature_info">
          <p class="feature_top">AIoT and Robotics</p>
          <p class="feature_bottom">Enjoy Coding and Playing
            Python, ROS, Mechanics</p>
        </div>
      </div>
      -->
      <div class="feature">
        <div class="feature_info">
          <p class="feature_more">Learn More</p>
        </div>
      </div>
    </section>
  </main>
</body>
</html>

GitHub Source Code
https://github.com/ajnesttheseries/backandfrontend_nodejsejs

Assignment ให้ทำการเขียนโปรแกรมรับส่งค่า Parameters ของ Web Application ให้ครบถ้วน

Aj. NesT The Series on sabemailAj. NesT The Series on sabfacebookAj. NesT The Series on sabinstagramAj. NesT The Series on sabtwitterAj. NesT The Series on sabyoutube
Aj. NesT The Series
at GlurGeek.Com
Lecturer, Blogger, Traveler, and Software Developer ที่ชอบอ่านบทความใหม่ๆ ตลอดเวลา ชอบหาวิธีสร้าง Inspiration เป็นชีวิตจิตใจ มีความฝันอยากทำ CREATIVE PRODUCT ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น และอยากถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวรอบโลก สอนหนังสือ ชอบแลกเปลี่ยนความรู้ และเขียน WEBSITE, MOBILE APP, GAME, ETC ที่เป็นประโยชน์กับโลกใบนี้

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com