เขียนเว็บไซต์ Front-End Developers จาก Figma Front-End Designers ที่ได้ออกแบบไว้

เขียนเขียนโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ Front-End Developers จาก Figma Front-End Designers ที่ได้ออกแบบไว้

ทำต่อจากบทความนี้ https://www.glurgeek.com/education/figmawebdesigner/

1. ทำการสร้าง Folder เพื่อสร้างที่เก็บไฟล์ สำหรับเตรียม Materials ทำ Website

สร้าง Folder ชื่อเว็บไซต์ และ Sub Folder ชื่อ images สำหรับเก็บรูปต่าง ๆ ที่ใช้

2. ทำการแปลง Logo และ Contact ต่าง ๆ จากข้อความ ให้เป็นรูปภาพ .SVG

ใช้ไฟล์ .svg จะทำให้เวลาทำเว็บไซต์ Zoom in แล้วภาพจะไม่แตก

เลือก Navigation Bar ทำการ Unlock ตรงส่วน GlurGeek ในงานให้ Right Click –> Outline Stroke เพื่อปรับให้คมชัดและเวลาแสดงหน้าผลหน้าจอจะปรับให้เหมาะสมกับ Devices ขนาดต่าง ๆ

ลอง Zoom In (Control/Command + Scroll Mouse) ไปที่โลโก้ GlurGeek ให้ไปด้านขวาล่างตรง Export เปลี่ยนเป็น .SVG –> Export GlurGeek เพื่อให้ได้รูปภาพ

นำไปเก็บไว้ใน Folder ของ images

ทำ Icon ส่วน Contact ต่าง ๆ ให้เป็นรูปภาพ .SVG เช่นเดียวกัน

ไปที่ Contact ทำการ Unlock แล้วเลือกทีละ Icon ทำการ Export เลือกเป็น SVG –> Export ให้เป็นรูปภาพทีละรูป

นำรูปที่ได้ไปใส่ไว้ใน Folder ชื่อ images

ไปที่ Feature Bar ทำการ Unlock เลือกรูปภาพ ไปที่ Export อันนี้จะใช้เป็น JPG ความละเอียด 2x –> Export ทั้ง 2 รูปของ Feature Bar

ตั้งชื่อรูป programming.jpg

ตั้งชื่อรูป aiot.jpg

แสดง Folder ของ images

3. เขียนโปรแกรม HTML CSS สำหรับ Front-End Developers ด้วย Visual Studio Code

เปิดโปรแกรม VS Code นำ Folder ของ glurgeek ที่ได้จัดทำไว้ลากมาใส่

ทำการ New File สร้าง 2 ไฟล์ คือ index.html และ styles.css

ให้ดูองค์ประกอบต่าง ๆ ของ Figma Website ที่เราออกแบบ จะแบ่งเป็น Header, Body และ Footer

3.1 เขียนโปรแกรม HTML ไฟล์ index.html

แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1. ส่วน Header (Navigation Bar) 2. ส่วน Contents (Content Font และ Content) และ 3. ส่วน Footer (Feature Bar)

โครงร่างของ index.html

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <title>GlurGeek Website</title>
  <meta name="description" content="profile">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>
  <main>
    <!-- Navigation Bar -->
    <header>

    </header>
    <!-- Contents -->
    <section class="info">

    </section>
    <!-- Feature Bar -->
    <section class="feature">

    </section>
  </main>
</body>
</html>

ไฟล์ index.html

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <title>GlurGeek Website</title>
  <meta name="description" content="profile">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>
  <main>
    <!-- Navigation Bar -->
    <header>
      <nav>
        <img class="logo" src="images/logo.svg" alt="logo">
        <div class="links">
          <a href="#">About</a>
          <a href="#">Docs</a>
          <button class="button_med" href="#">Login</button>
        </div>
      </nav>
    </header>
    <!-- Contents -->
    <section class="info">
        <h1 class="content_font1">Online Creative Community</h1>
        <h4 class="content_font2">by Aj. NesT the Series </h4>
        <div class="icons">
          <div class="icon">
            <img src="images/email.svg" alt="email">
            <p class="icon_info">ajnesttheseries@gmail.com</p>
          </div>
          <div class="icon">
            <img src="images/facebook.svg" alt="facebook">
            <p class="icon_info">Aj. NesT the Series</p>
          </div>
          <div class="icon">
            <img src="images/youtube.svg" alt="youtube">
            <p class="icon_info">Aj. NesT the Series</p>
          </div>  
          <div class="icon">
            <img src="images/twitter.svg" alt="twitter">
            <p class="icon_info">Aj. NesT the Series</p>
          </div>        
        </div>
    </section>
    <!-- Feature Bar -->
    <section class="feature">
      <div class="feature">
        <img src="images/programming.jpg" alt="programming">
        <div class="feature_info">
          <p class="feature_top">Programming</p>
          <p class="feature_bottom">Enjoy Coding and Playing
            HTML, CSS,JavaScript</p>
        </div>
      </div>  
      <div class="feature">
        <img src="images/aiot.jpg" alt="aiot">
        <div class="feature_info">
          <p class="feature_top">AIoT and Robotics</p>
          <p class="feature_bottom">Enjoy Coding and Playing
            Python, ROS, Mechanics</p>
        </div>
      </div> 
      <div class="feature">
        <div class="feature_info">
          <p class="feature_top">Learn More</p>
        </div>
      </div> 
    </section>
  </main>
</body>
</html>

ผลลัพธ์ที่สร้างขึ้นของไฟล์ index.html

ถ้าใส่ <body style=”background-color: antiquewhite;”> ก็จะเห็น logo เนื่องจากทำเป็นสีขาวไว้

ในที่นี้เป็นการแสดงให้เห็น ของจริงจะไปเขียนใส่ในไฟล์ styles.css แทน

มาถึงตรงนี้ไฟล์ index.html ก็มีทุกอย่างครบแล้ว ต่อไปเราจะไปทำการจัดระเบียบด้วยไฟล์ styles.css

3.2 เขียนโปรแกรม CSS ไฟล์ styles.css

Part 1

เลือก Font ที่อยากจะใช้เพื่อทำเว็บไซต์ให้สวยงาม

ใช้ Google Fonts ในที่นี้เลือกใช้ Lato https://fonts.google.com/specimen/Lato

เลือกขนาด 400 และ 700 ทำการ Copy ตัว CSS Code ตรง @import นำมาใส่ในไฟล์ styles.css

@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Lato:ital,wght@0,700;1,400&amp;display=swap');

ไฟล์ styles.css

นำไฟล์ background ใส่ใน Folder ของ images

ทดลองเขียน sytles.css เบื้องต้น

PX to REM Converter

https://nekocalc.com/px-to-rem-converter

ไฟล์ styles.css Part 1

/* Add Fonts */
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Lato:ital,wght@0,700;1,400&amp;display=swap');

/* All Class using same dataset */
:root{
  /* Define Variables */
  --accent : #FD6B6B; /* Check Color Code from Figma */
  --accentHover : #F3B6B6; /* Mouse Hover -> Light */
  --dark80 : rgba(68, 90, 139, 0.8); /* 0.8 = 80% */
  --dark60 : rgba(68, 90, 139, 0.6); /* 0.6 = 60% */
  --light : #FFFFFF;
  --transition : all 0.3s ease 0s /* Define delay time */
}

/* All Section */
*{
  /* Clear margin and padding */
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

html, body{
  height: 100%; /* Fixed Height using Scroll */
  overflow: auto; /* Enter New Line */ 
}

body{
  /* Gradient Shade of Color */
  background: linear-gradient(
    var(--dark60), var(--dark60)
  ), 
  url(./images/background.jpg);
  background-repeat: no-repeat;
  background-position: center;
  background-size: cover; /* Scale Fixed Screen */ 
}

a, button, p{
  font-family: "Lato", sans-serif;
  color: var(--light);
}

a, button, .logo{
  cursor: pointer; /* Link Element (Login) --> Hand Cursor */
}

main{
  height: 100%;
  display: grid; /* Work on grid*/
  grid-template-columns: minmax(60px, 1fr) repeat(6,minmax(50px,190px)) 
  minmax(60px,1fr);
}

header{
  grid-column: 2 / span 6; /* header start 2nd col &amp; others last column */
}

nav{
  display: flex;
  align-items: center;
  height: 150px;
}

/* Class */
.links{
  margin-left: auto;
}

.links a, .links button{
  font-size: 1.5rem;
  font-weight: 400;
  transition: var(--transition); /* Action */
}

.links a{
  margin-right: 20px;
}

.links a:hover{
  color: var(--accentHover); /* Cursor Hover -> Change Color*/
}

.button_med{
  border: none;
  background-color: var(--accent);
  padding: 8px 25px;
  transition: var(--transition); /* Action */
}

.button_med:hover{
  color: var(--accentHover);
}

.info{
  grid-column: 3 / span 4;
  margin-top: 23%;
  text-align: center;
}

.content_font1{
  font-family: "Lato", sans-serif;
  color: black;
  font-size: 3.5rem;
}

.content_font2{
  font-family: "Lato", sans-serif;
  color: var(--light);
  font-size: 1.5rem;
}

.icons{
  margin-top: 10%;
  display: flex;
}

ผลลัพธ์ที่ได้ของ ไฟล์ styles.css Part 1

ไฟล์ index.html

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="description" content="profile">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>GlurGeek Website</title>
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>
  <main>
    <!-- Navigation Bar -->
    <header>
      <nav>
        <img class="logo" src="images/logo.svg" alt="logo">
        <div class="links">
          <a href="#">About</a>
          <a href="#">Docs</a>
          <button class="button_med" href="#">Login</button>
        </div>
      </nav>
    </header>
    <!-- Contents -->
    <section class="info">
        <h1 class="content_font1">Online Creative Community</h1>
        <h4 class="content_font2">by Aj. NesT the Series</h4>
        <div class="icons">
          <div class="icon">
            <img src="images/email.svg" alt="email">
            <p class="icon_info">ajnesttheseries@gmail.com</p>
          </div>
          <div class="icon">
            <img src="images/facebook.svg" alt="facebook">
            <p class="icon_info">Aj. NesT the Series</p>
          </div>        
          <div class="icon">
            <img src="images/youtube.svg" alt="youtube">
            <p class="icon_info">Aj. NesT the Series</p>
          </div> 
          <div class="icon">
            <img src="images/twitter.svg" alt="twitter">
            <p class="icon_info">Aj. NesT the Series</p>
          </div>   
        </div>
    </section>
    <!-- Feature Bar -->
    <section class="features">
      <div class="feature">
        <img src="images/programming.jpg" alt="programming">
        <div class="feature_info">
          <p class="feature_top">Programming</p>
          <p class="feature_bottom">Enjoy Coding and Playing
            HTML, CSS, JavaScript</p>
        </div>
      </div>
      <div class="feature">
        <img src="images/aiot.jpg" alt="aiot">
        <div class="feature_info">
          <p class="feature_top">AIoT and Robotics</p>
          <p class="feature_bottom">Enjoy Coding and Playing
            Python, ROS, Mechanics</p>
        </div>
      </div>
      <div class="feature">
        <div class="feature_info">
          <p class="feature_more">Learn More</p>
        </div>
      </div>
    </section>
  </main>
</body>
</html>

ไฟล์ stylesheet.css

/* Add Google Fonts */
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Lato:wght@400;700&amp;display=swap');

/* All Class using same dataset */
:root{
  /* Define Variables */
  --accent : #FD6B6B; /* Button Color from Figma */
  --accentHover : #FFA3A3; /* Mouse Hover -> Light */
  --dark60 : rgba(68, 90, 139, 0.6); /* 0.6 = 60% */
  --light : #FFFFFF;
  --transition : all 0.3s ease 0s /* Define delay time */
}

/* All Section */
*{
  /* Clear margin and padding */
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

html, body{
  height: 100%; /* Fixed Height using Scroll */
  overflow: auto;
}

body{
  /* Gradient Shade of Color */
  /* background: linear-gradient(
    var(--dark60), var(--dark60)
  ),
  url(./images/background.jpg); */
  background-image: url("images/background.jpg");
  background-repeat: no-repeat;
  background-position: center;
  background-size: cover; /* Fixed Scale Screen */
}

a, button, p{
  font-family: "Lato", sans-serif;
  color: var(--light);
}

a, button, .logo{
  cursor: pointer; /* Link Element Logo &amp; Button --> Hand Cursor */
}

main{
  height: 100;
  display: grid; /* Work on grid */
  grid-template-columns: minmax(60px, 1fr) repeat(6, minmax(50px, 190px))
  minmax(60px, 1fr);
}

header{
  grid-column: 1 / span 7; /* header start 1nd col and others last column */
  margin-left: 5%;
}

nav{
  display: flex;
  align-items: center;
  height: 150px;
}

/* Class */
.links{
  margin-left: auto;
}

.links a, .links button{
  font-size: 1.5rem;
  font-weight: 400;
  transition: var(--transition); /* Action */
}

.links a{
  margin-right: 20px;
}

.links a:hover{
  color: var(--accentHover); /* Cursor Hover --> Change Color */
}

.button_med{
  border: none;
  background-color: var(--accent);
  padding: 8px 25px;
  transition: var(--transition);
}

.button_med:hover{
  color: var(--accentHover);
}

.info{
  grid-column: 3 / span 4;
  margin-top: 23%;
  text-align: center;
}

.content_font1{
  font-family: "Lato", sans-serif;
  color: black;
  font-size: 3.5rem;
}

.content_font2{
  font-family: "Lato", sans-serif;
  color: var(--light);
  font-size: 1.5rem;
  text-align: center;
}

.icons{
  margin-top: 10%;
  display: flex;
}

.icon{
  margin-right: 30px;
}

.icon img{
  width: 60px;
  height: 60px;
}

.icon_info{
  text-align: center;
}

/* Edit Line 48 --> class ="features" */
.features{
  grid-column: 2 / span 7;
  background-color: #EBFF00;
  margin-top: 6%; 
  /* top right bottom left */
  padding: 30px 0px 0px 20px;
  display: flex;
  align-items: left;
}

.feature{
  display: flex;
  /* top right bottom left */
  margin: 0px 10px 30px 10px;
}

.feature img{
  width: 130px;
  height: 80px;
  margin-right: 20px;
}

.feature_info p{
  color: black;
}

.feature_top, .feature_more{
  font-size: 20px;
  font-weight: bold;
  text-transform: uppercase;
  margin-bottom: 20px;
}

.feature_bottom{
  font-size: 15px;
  font-weight: normal;
}

.feature:nth-child(3){
  align-self: flex-start;
}

.feature_more{
  cursor: pointer;
  transition: var(--transition);
}

.feature_more:hover{
  color: var(--accent);
}

/* Responsive Website*/
@media only screen and (max-width:1100px){
  .icon img{
    height: 55px;
    width: auto;
  }
  .content_font1 .content_font2{
    font-size: 2.75rem;
  }
  .feature{
    grid-column: 1 / span 7;
  }
}

@media only screen and (max-width:850px) {
  .info{
    grid-column: 2 / span 6;
  }
  .icons{
    flex-direction: column;
  }
  .content_font1 .content_font2{
    font-size: 1.75rem;;
  }
  .features{
    flex-direction: column;
  }
}

Output ผลลัพธ์ไฟล์ของการทดลองนี้

https://github.com/ajnesttheseries/htmlcssfontend/tree/main/glurgeek

บทเรียนก่อนหน้านี้

1. เรียน NodeJS Back-End Developers (เริ่มสร้าง Back-End Development)

https://www.glurgeek.com/education/startnodejs

2. Figma ออกแบบเว็บไซต์ สำหรับ Front-End Designers (เตรียม Front-End Design)

https://www.glurgeek.com/education/figmawebdesigner

คุณอยู่บทเรียนที่ 3

3. Figma ออกแบบเว็บไซต์ สำหรับ Front-End Designers (เตรียม Front-End Development)

https://whttps://www.glurgeek.com/education/htmlcssdesigntodev

บทเรียนถัดไป

4. เรียน NodeJS Back-End เชื่อมต่อ EJS HTML CSS Front-End Developments (เขียนให้ Back-End เชื่อมต่อ Front-End Developments)

https://www.glurgeek.com/education/startnodejsandfrontend

Aj. NesT The Series on sabemailAj. NesT The Series on sabfacebookAj. NesT The Series on sabinstagramAj. NesT The Series on sabtwitterAj. NesT The Series on sabyoutube
Aj. NesT The Series
at GlurGeek.Com
Lecturer, Blogger, Traveler, and Software Developer ที่ชอบอ่านบทความใหม่ๆ ตลอดเวลา ชอบหาวิธีสร้าง Inspiration เป็นชีวิตจิตใจ มีความฝันอยากทำ CREATIVE PRODUCT ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น และอยากถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวรอบโลก สอนหนังสือ ชอบแลกเปลี่ยนความรู้ และเขียน WEBSITE, MOBILE APP, GAME, ETC ที่เป็นประโยชน์กับโลกใบนี้

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com