เริ่มต้นใช้งาน React JavaScript Library สำหรับเขียน Web Applications

เริ่มต้นใช้งาน React JavaScript Library สำหรับเขียน Web Applications

Lab 1: ติดตั้งและเริ่มต้นเขียนโปรแกรมเว็บด้วย React JavaScript Library

 1. ติดตั้ง Node.js ทาง https://nodejs.org/en/
 2. เปิดโปรแกรม Visual Studio Code สร้าง Folder ของ Project ที่ต้องการสร้างเว็บแอปพลิเคชัน
 3. New Terminal พิมพ์คำสั่ง node
  เพื่อตรวจสอบการติดตั้ง Node.js ถ้าขึ้น version แสดงว่าได้ทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
 4. หน้า Terminal พิมพ์คำสั่ง npm install -g create-react-app
  เพื่อสร้าง Project เริ่มต้นขึ้นมาจากเครื่องมือที่ชื่อ create-react-app ซึ่งเป็นการสร้างไฟล์พื้นฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นในการเขียน React

5. สร้าง Project ใหม่ชื่อ myreact ขึ้นมาด้วยคำสั่ง npx create-react-app myreact
6. ผลลัพธ์ได้ไฟล์เครื่องมือต่าง ๆ ของ React ดังรูป

7. Terminal ให้เข้าไปที่ Folder ของ myreact พิมพ์ cd .\myreact\
8. เมื่ออยู่ใน Path ของ myreact แล้ว ทดลองรันด้วยคำสั่ง npm start
เพื่อทำการเปิด Web Server ได้ผลลัพธ์ดังรูป

9. Web Browser จะเปิดขึ้นมาที่ http://localhost:3000/ แสดง Logo ของ React ถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่า React พร้อมใช้งานแล้ว

10. สำรวจไฟล์ของ React ที่ต้องรู้

 • /public/index.html เป็นไฟล์ HTML ที่ใช้เขียนโปรแกรมเพื่อแสดงผลใน Web Browser

 • /src/index.js เป็นไฟล์ที่ใช้เชื่อมระหว่างทั้ง 2 ไฟล์ คือ index.html และ App.js
 • 11. เขียนโปรแกรมแสดงข้อความ Hello React JavaScript Library ออกทางหน้าจอ Web Browser
  โดยทำการแก้ไขไฟล์ index.html (อยู่ใน public) และ index.js (อยู่ใน src) ดังนี้

  1) ไฟล์ index.html
  ทดลองตั้งชื่อ Title ของเว็บเป็น Start React App
  บรรดทัดที่ 7 <title>Start React App</title>

  2) ไฟล์ index.js
  ไฟล์ index.js เป็น JSX (๋JavaScript XML) ซึ่งเป็นจุดเด่นของ React ที่ทำให้เราสามารถเขียนโปรแกรมภาษา JavaScript ร่วมกับ
  ภาษา HTML ได้สะดวกและใช้งานง่ายมากขึ้น

  เขียนโปรแกรมแสดงข้อความ Hello React JavaScript Library 😀 ออกทางหน้าจอ Web Browser ทาง http://localhost:3000/
  บรรทัดที่ 8 const myHelloReact = Hello React JavaScript Library 😀
  บรรทัดที่ 9 ReactDOM.render(myHelloReact, document.getElementById(‘root’));
  ReactDOM.render() ฟังก์ชันที่ทำการ render HTML ที่เขียนไปแสดงที่ HTML id

  //(1) HTML Text --> HTML Tag
  const myHelloReact = <h1>Hello React JavaScript Library :D</h1>
  ReactDOM.render(myHelloReact, document.getElementById('root'));
  

  Terminal เข้าไปที่ Folder ที่เก็บงานชื่อ myreact พิมพ์ cd .\myreact\
  จากนั้นเปิด Server พิมพ์ npm start

  12. แสดงผลลัพธ์ออกทางหน้าจอ Web Browser

  Lab 2: เรียนรู้การเขียนโปรแกรมแทรก JavaScript ใน HTML

  สามารถแทรก JavaScript ใส่ใน HTML โดยการใช้ {คำสั่ง JavaScript}

  1. ใช้ไฟล์ index.js เดิม เขียนโปรแกรมดังนี้

  //(2) Insert JavaScript in HTML Tag --> {}
  var radius = 3.6;
  const myCircleArea = <h1>Circle Area: {Math.PI*Math.pow(radius,2)}</h1>
  ReactDOM.render(myCircleArea, document.getElementById('area'));
  

  2. เปิดไฟล์ public/index.html เขียนโปรแกรมเพิ่มในส่วน <body> ตั้งชื่อ id = “area”

  <body>
   <div id="root"></div>
   <div id="area"></div>
  </body>
  

  3. แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลอง เปิด Terminal ใช้คำสั่ง npm start เพื่อเปิด Server

  Lab 3: เรียนรู้การเขียนโปรแกรม Insert many HTML Text and Inline CSS

  สามารถสร้าง HTML Tag หลาย ๆ คำสั่งโดยใช้เครื่องหมาย (คำสั่ง HTML) และ CSS ใช้คำสั่ง style = {{selector: “value”}}

  1. ใช้ไฟล์ index.js เดิม เขียนโปรแกรมดังนี้

  //(3) Insert many HTML Text --> () and Inline CSS --> {{}}
  const myText = (
    <div style={{backgroundColor: "yellow"}}>
      <span>
        <h2 style={{color: "green"}}>Hi Everybody!</h2>
      </span>
        <h2 style={{backgroundColor: "orange", color:"white"}}>We're learning React JavaScript Tutorial.</h2>
      <span>
        <h2>Enjoy coding and learning.</h2>
      </span>
    </div>
  )
  ReactDOM.render(myText, document.getElementById('text'));
  

  2. เปิดไฟล์ public/index.html เขียนโปรแกรมเพิ่มในส่วน <body> ตั้งชื่อ id = “text”

  <body>
   <div id="root"></div>
   <div id="area"></div>
   <div id="text"></div>
  </body>
  

  3. แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลอง เปิด Terminal ใช้คำสั่ง npm start เพื่อเปิด Server

  Lab 4: เรียนรู้การเขียนโปรแกรม Components in Components แบบ Functions

  React Components ใช้ในการแบ่งส่วนการทำงาน สามารถสร้างได้แบบ Function และ Class ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งาน และจะ return ออกมากเหมือน HTML Element

  1. ใช้ไฟล์ index.js เดิม เขียนโปรแกรมดังนี้

  //(4) Components in Components --> Functions
  function Dog(){
    return <h2>I am a Dog!</h2>
  }
  function Home(){
    return(
      <>
      <h1>Who lives in my Home?</h1>
      <Dog/>
      </>
    )
  }
  ReactDOM.render(<Home/>, document.getElementById('dog'));
  

  2. เปิดไฟล์ public/index.html เขียนโปรแกรมเพิ่มในส่วน <body> ตั้งชื่อ id = “dog”

  <body>
   <div id="root"></div>
   <div id="area"></div>
   <div id="text"></div>
   <div id="dog"></div>
  </body>
  

  3. แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลอง เปิด Terminal ใช้คำสั่ง npm start เพื่อเปิด Server

  Lab 5: เรียนรู้การเขียนโปรแกรม Function Components in Class Components และ React Props (Properties) สำหรับส่งค่าภายใน React Components

  React Props ทำให้ React Component สามารถ pass ข้อมูลต่าง ๆ ไปอีก Component นึงได้

  1. ใช้ไฟล์ index.js เดิม เขียนโปรแกรมดังนี้

  //(5) Function Components in Class Components and React Props for send value to React Components
  function Student(){
    const student_list = ['NesTA', 'Patrick', 'Annie'];
    var random_student = student_list[Math.floor(Math.random()*student_list.length)];
    return<span> and {random_student} </span>; 
  }
  class Hello extends React.Component{
    render(){
      return(
        <div>      
          <h1 style={{color:"blue"}}>Hello{this.props.name}<Student/></h1>  
        </div>
      )
    }
  }
  ReactDOM.render(<Hello name=" Aj.NesT"/>, document.getElementById('student'))
  

  2. เปิดไฟล์ public/index.html เขียนโปรแกรมเพิ่มในส่วน <body> ตั้งชื่อ id = “student”

  <body>
   <div id="root"></div>
   <div id="area"></div>
   <div id="text"></div>
   <div id="dog"></div>
   <div id="student"></div>
  </body>
  

  3. แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลอง เปิด Terminal ใช้คำสั่ง npm start เพื่อเปิด Server

  Lab 6: เรียนรู้การเขียนโปรแกรม React State และ Components

  React State เป็นตัวแปรเก็บค่าต่าง ๆ ที่ใช้ภายใน Component นั้น ๆ คล้าย Local Variable

  สามารถสร้าง State เพื่อใช้งานได้ใน constructure ของ Class Component

  State Object สามารถเรียกใช้งานได้ทุกที่ใน Component โดยใช้รูปแบบ this.state.AttributeName

  การแก้ไขข้อมูล State จะทำผ่านฟังก์ชัน setState ของ React และ State นั้นจะเป็น JavaScritp Object

  1. ใช้ไฟล์ index.js เดิม เขียนโปรแกรมดังนี้

  //(6) React State and Components --> State is an object of component for storing values
  class Car extends React.Component {
    constructor(props) {
     super(props);
     this.state = {
      brand: "Lamborghini",
      model: "Lamborghini Aventador S Roadster",
      color: "RED",
      speed: 350
     };
    }
    changeColor = () => {
     this.setState({color: "GREEN"});
    }
    render() {
     return (
      <div>
        <h1>My {this.state.brand}</h1>
        <p><b>
          It is a {this.state.color} {this.state.model} from {this.state.speed}.
        </b></p>
        <button type="button" onClick={this.changeColor}>Change color</button>
      </div>
     );
    }
  }
  ReactDOM.render(<Car />, document.getElementById('car'));
  

  2. เปิดไฟล์ public/index.html เขียนโปรแกรมเพิ่มในส่วน <body> ตั้งชื่อ id = “car”

  <body>
   <div id="root"></div>
   <div id="area"></div>
   <div id="text"></div>
   <div id="dog"></div>
   <div id="student"></div>
   <div id="car"></div>
  </body>
  

  3. แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลอง เปิด Terminal ใช้คำสั่ง npm start เพื่อเปิด Server

  Aj. NesT The Series on sabemailAj. NesT The Series on sabfacebookAj. NesT The Series on sabinstagramAj. NesT The Series on sabtwitterAj. NesT The Series on sabyoutube
  Aj. NesT The Series
  at GlurGeek.Com
  Lecturer, Blogger, Traveler, and Software Developer ที่ชอบอ่านบทความใหม่ๆ ตลอดเวลา ชอบหาวิธีสร้าง Inspiration เป็นชีวิตจิตใจ มีความฝันอยากทำ CREATIVE PRODUCT ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น และอยากถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวรอบโลก สอนหนังสือ ชอบแลกเปลี่ยนความรู้ และเขียน WEBSITE, MOBILE APP, GAME, ETC ที่เป็นประโยชน์กับโลกใบนี้

  Leave a Reply

  © 2022 GlurGeek.Com