Aj. NesT The Series’s Profile

Aj. NesT The Series’s Profile

photo

TODSAPON BANKLONGSI (ทศพล บ้านคลองสี่)
Present Position: Lecturer, Computer and Robotics Engineering Department and Artificial Intelligence Engineering and Data Science Program, School of Engineering, Bangkok University
Contact: School of Engineering, Bangkok University
Email Address: todsapon.b@bu.ac.th, ajnesttheseries@gmail.com

SOCIAL MEDIA: Aj. NesT the Series and GlurGeek.Com
YouTubehttps://www.youtube.com/ajnesttheseries
Fecebookhttps://www.facebook.com/ajnesttheseries/
Instagram – https://www.instagram.com/ajnesttheseries/
The Creative Knowledge Communityhttps://www.glurgeek.com/

EDUCATION
กำลังศึกษา Ph.D. Candidate (Computer Education)
Department of Computer Education, Faculty of Technical Education,
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Bangkok, Thailand

M.Eng. (Computer Engineering)
Department of Computer Engineering, Faculty of Engineering,
Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
Advisor: Assc.Prof.Dr. Twittie Senivongse
Thesis: A Security Measurement Model for Web Service Based on Provision of Attack Countermeasures

B.Eng. (Computer Engineering) (First Class Honors)
Department of Computer Engineering, Faculty of Engineering,
Bangkok University, Pathumthani, Thailand
Advisor: A. Thanomsak Ajjanapanya
Senior Project: A Development of Home Robot (Part 1: Image Processing and Robot Control)

CERTIFICATE AND TRAINING

 • Critical Thinking & Problems Solving – Chulalongkorn University Values Integration Program
 • Power and communications อำนาจและการสื่อสาร – Chulalongkorn University Values Integration Program
 • The Best Me – Chulalongkorn University Values Integration Program
 • Decoding Brand Concept ถอดรหัสแบรนด์ 2021 – Chulalongkorn University Values Integration Program
 • ปลดล็อกพลังความคิดสร้างสรรค์ – Chulalongkorn University Values Integration Program
 • Business Acumen ความเข้าใจกิจการและธุรกิจ – Chulalongkorn University Values Integration Program
 • Insight to Delight Management เตรียมความพร้อมสู่หัวหน้างาน: Easy Decrease to Easy Increase – Chulalongkorn University Values Integration Program
 • Blooming your Personality การพัฒนาบุคคลิกภาพเพื่อการพัฒนาตนเอง – Chulalongkorn University Values Integration Program
 • Business essential พื้นฐานองค์ประกอบธุรกิจ – Chulalongkorn University Values Integration Program
 • User Experience 101 – Chulalongkorn University Values Integration Program
 • Zoom for Online Teaching Techniques – Bangkok University
 • Introduction to Fragrance and Perfume ศาสตร์กลิ่นหอมและน้ำหอมเบื้องต้น – Chulalongkorn University Values Integration Program
 • Appreciation Card with Spark Post and Canva – Chulalongkorn University Values Integration Program
 • Microsoft Teams for Online Teaching Techniques – Bangkok University
 • Online Teaching Design and Techniques – Southeast Asia Center
 • Growth Mindset Workshops – Southeast Asia Center
 • Fund Fact Sheet เริ่มต้นลงทุนในกองทุนรวม – Chulalongkorn University Values Integration Program
 • Microsoft Teams Community Meetup – Microsoft Thailand
 • ASEAN Online Training on Data Science for Educator and Nonprofit Trainers – ASEAN Foundation
 • Practical AI Development Boot Camp (Scholarship 12,000 Baht) – Thai Programmer Association
 • Design Thinking – Being the Creator – Thailand Creative & Design Center (TCDC)
 • New Entrepreneurs Creation – โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC60)
 • Innovation Service Provider Course – กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งชาติ (NIA)
 • Big Data Certificate 120 Hrs (Scholarship 59,000 Baht) – IMC Institute
 • Making Game with Unity3D – School of Technology and Innovation in Bangkok University
 • Train the Trainer Program in Digital Manufacturing Transformation – Ministry of Digital Economy and Society
 • Google Applications for Education – Google Thailand

TRAINING COURSES (In-House Training)

 • [23] โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (STARTUP) SEASON 3 ในรูปแบบออนไลน์ – วิทยากรอบรมออนไลน์ให้กับนักเรียน นักศึกษา และคณาจารย์มหาวิทยาลัย 2/2021
 • [22] Data Visualization for MICE Business – วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างภาพข้อมูลสำหรับธุรกิจไมซ์ ให้กับผู้บริหารองค์กรและผู้ประกอบการธุรกิจไมซ์ จัดโดย TCEB สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และ RISE Corporate Innovation Powerhouse บรรยากาศและบทสัมภาษณ์ความรู้สึกจากผู้เข้าร่วมงาน
 • [21] Artificial Intelligence Technology for Event Production and MICE Management – วิทยากรอบรมเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับการผลิตอีเว้นท์และการจัดการธุรกิจไมซ์ ให้กับนักศึกษา สาขาวิชาการผลิตอีเว้นท์และการจัดนิทรรศการและการประชุม คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • [20] Design Thinking Builds Strong Teams – วิทยากรอบรมการคิดเชิงออกแบบให้กับนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • [19] Python Data Wrangling with Pandas – วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนสำหรับงานด้านการทำความสะอาดข้อมูล ให้กับข้าราชการและพนักงาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • [18] Microsoft Excel for Data Visualization – วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การสร้างภาพข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Excel จัดโดย RISE Corporate Innovation Powerhouse
 • [17] Artificial Intelligence, Machine Learning Applied Skill for Business – วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ให้กับผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจ ในโครงการ Brain Power Skill Up จัดโดย STEM CMU อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 – 8 April 2021
 • [16] โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (STARTUP) SEASON 2 ในรูปแบบออนไลน์ – วิทยากรอบรมออนไลน์ให้กับนักเรียน นักศึกษา และคณาจารย์มหาวิทยาลัย 2/2020
 • [15] Data-Driven Marketing การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จด้วยการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล  – วิทยากรอบรมออนไลน์ให้กับคณาจารย์มหาวิทยาลัย 2/2020
 • [14] Design Thinking Workshop for Start-UP of CEO Chula – วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการคิดเชิงออกแบบให้กับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะต่าง ๆ ในโครงการประกวดแข่งขัน Beat the Biz 2020 ของ CEO Chula 1/2020
 • [13] Business Model Canvas Workshop – วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจให้กับนักศึกษาสาขา Games and Interactive Media คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 1/2020
 • [12] Google Apps & E-Sport Training for Digital Transformation – วิทยากรอบรมให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา กระทรวงการคลัง 1/2020
 • [11] โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (STARTUP) ในรูปแบบออนไลน์ – วิทยากรอบรมออนไลน์ให้กับนักเรียน นักศึกษา และคณาจารย์มหาวิทยาลัย 3/2019
 • [10] Online Data Visualization Training with Tableau for Data Analytics 2/2019 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ Master’s Degree in Business Administration for New Executives (YMBA) คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) – อาจารย์พิเศษสอนนักศึกษาปริญญาโท วิชาการบริหารการตลาดขั้นสูง Advanced Marketing Management 2/2019
 • [9] Enrich Data Solution Marketing Data Visualization Workshop for International Students at BUI – วิทยากรอบรมให้กับนักศึกษาต่างชาติที่ Bangkok University International 2/2019
 • [8] Design Thinking Training Workshop for Social Innovation Education – วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการคิดเชิงออกแบบให้กับผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • [7] Data Visualization Training with Tableau for Data Analytics 1/2019 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ Master’s Degree in Business Administration for New Executives (YMBA) คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) – อาจารย์พิเศษสอนนักศึกษาปริญญาโท วิชาการบริหารการตลาดขั้นสูง Advanced Marketing Management 1/2019
 • [6] Data Analytics Training with Tableau at Summit Computer Co., Ltd. – วิทยากรอบรมให้กับพนักงานฝ่าย Business ฝ่าย IT และฝ่ายวิจัย บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จำกัด
 • [5] Design Thinking for Effective Data Visualization 2/2018 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล Master of Science Program in Business Analytics and Data Science (BADS) คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) – อาจารย์บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาปริญญาโท วิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบุกเบิกและการสร้างภาพนิทัศน์จากข้อมูล Exploratory Data Analysis and Data Visualization
 • [4] Data Visualization for Data Analytics with Tableau หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ Master’s Degree in Business Administration for New Executives (YMBA) คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) – อาจารย์พิเศษสอนนักศึกษาปริญญาโท วิชาการบริหารการตลาดขั้นสูง Advanced Marketing Management 2/2018
 • [3] Data Analytics Training with Tableau สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (RMUTT) – วิทยากรอบรมให้กับอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
 • [2] Tableau Training for Data Science at SCG (SCGP Excellence Training Center) – วิทยากรอบรมให้กับพนักงานฝ่าย Engineering ฝ่าย IT และฝ่ายวิจัย บริษัท SCG จำกัด (มหาชน)
 • [1] Data Visualization with Tableau Desktop Basic and Advanced at Baania – วิทยากรอบรมให้กับพนักงานฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล บริษัท Baania จำกัด

PUBLICATIONS

[22] Todsapon Banklongsi and Charun Sanrach “Data Visualization using Tableau for the Understanding of COVID-19,” Technical Education Journal King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Vol 12, No 2 (2021): May – August 2021, pp. 203 – 215.

[21] Todsapon Banklongsi, “Development of Investment Planning Card Game for Financial Freedom,” Proceeding of The 13th Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD2021), 28 – 30 April 2021, Nakhon Pathom, Thailand, (Online Conference).

[20] Todsapon Banklongsi and Suthida Chaichomchuen, “Development of Investment Planning Card Game for Financial Freedom,” Proceeding of The 13th Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD2021), 28 – 30 April 2021, Nakhon Pathom, Thailand, (Online Conference).

[19] Todsapon Banklongsi, “A Mobile Application for Happiness Measurement in Daily Life,” The 17th International and National Conference on Engineering Education (INCEE-17), 20-22 June 2019, Avani Huahin Resort, Prachuap Khiri Khan, Thailand, pp. 123 – 132.

[18] Sarawut Tunsamai, Pichayut Kositbenjapol, Sittikiat Sriyen, Todsapon Banklongsi, “Bestock Optimizing Learning and Analysis System for Investors,” The 17th International and National Conference on Engineering Education (INCEE-17), 20-22 June 2019, Avani Huahin Resort, Prachuap Khiri Khan, Thailand, pp. 205 – 217.

[17] Todsapon Banklongsi, “The Project-based Learning Management with Weblog and Social Media Tools for Assessing Creativity in Software Engineering Course,” Proceeding of The 8th National Conference on Information Technology (NCIT2016), 26 – 27 October 2016, Deevana Plaza Krabi Hotel, Krabi, Thailand.

[16] Todsapon Banklongsi and Peerapon Vateekul, “Automatic Tour Guide Application on Mobile Using Location Detection and Augmented Reality Technology,” Rajamangala University of Technology Isan Journal, Vol. 9 No. 3, September – December 2016, pp. 190 – 201.

[15] Todsapon Banklongsi and Peerapon Vateekul, “Mobile Application for Location-Based Tour Guide with Augmented Reality Technology Case Study: Bangkok University,” Proceeding of The 7th Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD2015), 8 – 10 July 2015, Thumrin Thana Hotel, Trang, Thailand, pp. 5 – 8. (BEST PAPER AWARD)

[14] Todsapon Banklongsi, “A Development of Virtue Game for Anti-Corruption with Growing Good Knowledge Course,” Proceeding of The 7th Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD2015), 8 – 10 July 2015, Thumrin Thana Hotel, Trang, Thailand, pp. 622 – 625.

[13] Todsapon Banklongsi, “The Learning Management using the Flipped Classroom Approach in Mathematics for Computer Engineering,” The 13th International and National Conference on Engineering Education (INCEE-13), 27-29 May 2015, The Zign Hotel Pattaya, Chonburi, Thailand.

[12] Todsapon Banklongsi, “Integration of Project-Based Learning with Agile Methodology in Software Engineering and Computer Engineering Project I,” The 13th International and National Conference on Engineering Education (INCEE-13), 27-29 May 2015, The Zign Hotel Pattaya, Chonburi, Thailand.

[11] Todsapon Banklongsi, “Blended Learning Management with Technology-Based Paradigm for Teaching in Fundamental Laboratory for Computer Engineering,” โครงการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปี 2558 ภายใต้ประเด็น การสอนที่สร้างสรรค์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล, 15 May 2015,  Bangkok University, Pathumthani, Thailand, pp. 35 – 47.

[10] Todsapon Banklongsi, “The Development of Blended Learning with Digital Media Tools in Software Engineering Course,” การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 5, 8 May 2015,  Panyapiwat Institute of Management, Nonthaburi, Thailand, pp. 188 – 199.

[9] Todsapon Banklongsi, “A Development of Thai Indigenous Knowledge Data Searching System,” Proceeding of The 6th Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD2014), 21 – 23 May 2014, Chiang Mai Grand View Hotel, Chiang Mai, Thailand, pp. 417 – 420.

[8] Todsapon Banklongsi, “A Development of Blended Learning Technique with Digital Tools for Teaching in Mathematics for Computer Engineering Course,” The 12th International and National Conference on Engineering Education (INCEE-12), 15 – 17 May 2014, Royal Hills Golf Resort & Spa, Nakhonnayok, Thailand.

[7] Todsapon Banklongsi, “A Development of Project-based Learning with Agile Method for Teaching in Software Engineering Course,” The 12th International and National Conference on Engineering Education (INCEE-12), 15 – 17 May 2014, Royal Hills Golf Resort & Spa, Nakhonnayok, Thailand.

[6] Nakharin Sanguansom, Noppong Komolsubin, Thawat Nilto, Todsapol Sangsawat, Sunisa Pipatthanaggoon, Todsapon Banklongsi, and Peerapon Vateekul “Location-Based Tour Guide on Mobile Devices,” Proceeding of The National Conference on Computer Information Technologies (CIT2014), 30 January 2014, Burapha University, Sakaeo, Thailand, pp. 106 – 110.

[5] Todsapon Banklongsi, “A Security Evaluation of Web Service Based on Provision of Attack Countermeasures,” Proceeding of The 10th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE’13), 29 – 31 May 2013, KhonKaen, Thailand, pp. 67 – 72.

[4] Todsapon Bangklongsi, “Implementation of Agile Method for Teaching in Software Engineering Course,” Proceeding of The 11th International and National Conference on Engineering Education (INCEE11), 9 – 11 May 2013, Phuket, Thailand.

[3] Todsapon Banklongsi and Twittie Senivongse, “A Security Measurement Model for Web Service Based on Provision of Attack Countermeasure,” Proceeding of the 15th Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE 15), 30 March-2 April 2011, Bangkok University, Pathumthani, Thailand, pp. 593-598. (BEST PAPER AWARD)

[2] Sountaree Ratapasakorn, Sittisak Wonkanokpan, Bancha Yimjaroen, and Todsapon Banklongsi, “Knowledge Management in Engineering Drawing Course Case: Bangkok University,” การประชุมวิชาการวิศวศึกษา ครั้งที่ 6 สมัยที่ 30 “บูรณาการและพัฒนาคุณภาพแห่งการถ่ายทอดองค์ความรู้ทาง วิศวกรรม” สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย, Phetchaburi, Thailand, 8-10 May 2008.

[1] Natthapob Nimpitiwan and Todsapon Banklongsi, Voltage and Reactive Power Control using Artificial Neural Network,” Proceeding of the 31st Electrical Engineering Conference (EECON31), Nakhon Nayok, Thailand, 29-31 October 2008, pp. 144-147.

RESEARCH INTERESTS

 • Data Visualization with Tableau
 • Computer Education and Engineering Education
 • Artificial Intelligence and Data Science
 • Internet of Things (IoT)
 • Agile Development and Software Engineering
 • Web and Mobile Applications
 • Web Service Security
 • Game Programming

TEACHING EXPERIENCE (2007 – PRESENT)

1) Software Engineering
2) Information System Analysis and Design
3) BU STARTUP PROJECT Season 2 and 3
4) Computer Programming I (C Programming)
5) Computer Programming II (C/C++ Programming and Arduino Programming)
6) Computer Programming for Multimedia (Java Programming)
7) Engineering Drawing
8) Calculus I
9) Calculus II
10) Calculus III
11) Mathematics for Computer Engineering
12) Mathematics for Multimedia and Internet System Engineering
13) Computer Game Design and Development
14) Fundamental Laboratory for Computer Engineering
15) Digital System Laboratory I
16) Digital System Laboratory II
17) Electronics Laboratory I
18) Electronics Laboratory II
19) Microprocessor Laboratory
20) General Physics Laboratory I
21) General Physics Laboratory II
22) Basic Circuit and Electronics Laboratory
23) Data Structures and Algorithms Laboratory (C# Programming and Python Programming)
24) Information Technology and the Future World (General Education)
25) Entrepreneurship for Engineers
26) The Art of Life (General Education)
27) Digital Systems I
28) Basic Visual Computing (School of Fine and Applied Arts)
29) General Physics II
30) Information and Service Management
31) Probability and Statistics for Engineering, Sciences, and Data Science
32) Data Structures and Algorithms for Games (School of Information Technology and Innovation)
33) Advanced Marketing Management (Data Analytics Part of YMBA at NIDA Business School)
34) Exploratory Data Analysis and Data Visualization (Design Thinking for Effective Data Visualization Part of BADS at NIDA Business School)
35) Idea Generation for Entrepreneur
36) Object-Oriented Programming Lecture and Laboratory (Java Programming)
37) Engineering Drawing and Mechanical Design
38) Agile Management with Scrum Framework
39) Machine Learning for New Generation of Engineers
40) Business Model Canvas in Idea Generation & Seminar of Games and Interactive Media at ITI
41) Design Thinking for Start-Up of CEO Chula
42) Real-Life Data Challenges
43) Automation System and Control Laboratory with Factory I/O
44) Multimedia Programming with HTML CSS JavaScipt Node.js and SQL (Web Developers for Full Stack Programming)
45) Database Management Systems with SQL Programming at School of Accounting

ADVISOR FOR SENIOR PROJECT 

2021

 • ระบบสอนการเขียนโปรแกรมส่วนบุคคล (A Personalized Programming Tutoring System)
 • ระบบเรียนและทดสอบการเจาะระบบสำหรับความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Learning and Penetration Testing System for Cybersecurity)

2020

 • ระบบฝึกทักษะการฟังคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีการตรวจจับวัตถุ (An English Vocabulary Tutoring System using Object Detection Technology)
 • ระบบการจัดการแผ่นวางอัจฉริยะสำหรับร้านค้าปลีก (Smart Plate Management System for Retail Stores)

2019

 • เกมการ์ดวางแผนการลงทุนสู่อิสรภาพทางการเงิน (INVESTOR RACE Investment Planning Card Game for Financial Freedom)
 • ระบบการเรียนการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้น (The Basic Python Programming Learning Systems)

2018

 • บีสต๊อก ระบบเรียนรู้และวิเคราะห์หุ้นอย่างเหมาะสมสำหรับนักลงทุน (BeStock Optimizing Learning and Analysis System for Investors)
  • ผ่านเข้ารอบแรกในการแข่งขันการเขียนโปรแกรมระดับชาติ National Software Contest 2019 (NSC2019)  พร้อมทุนสนับสนุน 3,000 บาท
 • แชทบอทปลอบโยนสำหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (Comforting Chatbot for Patients of Major Depressive Disorder)
  • รางวัลผลงานดีในการแข่งขันการเขียนโปรแกรมระดับชาติ National Software Contest 2019 (NSC2019) พร้อมทุนสนับสนุน 12,000 บาท

2017

 • ระบบสนทนาอัตโนมัติสำหรับให้คำปรึกษาทางด้านการเรียน กรณีศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Educational Consultant Chatbot Case Study: School of Engineering in Bangkok University)

2016

 • ระบบตรวจจับท่าทางการนั่งสำหรับโรคออฟฟิศซินโดรม (A Sitting Posture Detection Systems for Office Syndrome)
 • ระบบวิเคราะห์ทักษะทางสังคมด้านการเขียนภาษาไทยด้วยเหมืองข้อความ (A Soft Skill Analysis Systems for Thai Language Writing with Text Mining)

2015

 • ระบบตรวจจับการนั่งเพิ่อสุขภาพด้วยการรู้จำท่าทางและอารมณ์บนใบหน้า สำหรับโรคออฟฟิศซินโดรม (A Healthy Sitting Detection Systems with Posture Recognition and Emotional Face Recognition for Office Syndrome)
  • ผ่านเข้ารอบแรกในการแข่งขันการเขียนโปรแกรมระดับชาติ National Software Contest 2016 (NSC2016)
 • เกมฝึกคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยวิธีรู้จำเสียงพูด (An English Vocabulary Game with Speech Recognition)

2014

 • โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อบริหารจัดการความสุขในชีวิตประจำวัน (A Happy Management in Daily Life on Mobile Application )
  • รางวัลผลงานดีในการแข่งขันการเขียนโปรแกรมระดับชาติ National Software Contest 2015 (NSC2015)  พร้อมทุนสนับสนุน 12,000 บาท
 • เกมปฏิรูปการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน สำหรับกลุ่มโรคเอ็นซีดี (Health Care Reform Game for NCDs or NCDs Hunter Game)
  • ผ่านเข้ารอบแรกในการแข่งขันการเขียนโปรแกรมระดับชาติ National Software Contest 2015 (NSC2015)  พร้อมทุนสนับสนุน 3,000 บาท

2013

 •  การพัฒนาเกมต่อต้านการทุจริตบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ “โตไปไม่โกง” (A Development of Game for Against Corruption on Mobile Device “Growing Good”)
  • ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในการโครงการประกวดแข่งขัน TRUE LAB CONTEST 2014 พร้อมทุนสนับสนุน 30,000 บาท
 • โปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่ในการนำทัวร์ผ่านพิกัดที่ตั้งด้วยโลกเสมือนจริง เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน ผ่านกรณีศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ (A Mobile Application in Location Based Tour with Augmented Reality for ASEAN Economics Community: Case Study in Bangkok University)
  • รางวัลผลงานดีในการแข่งขันการเขียนโปรแกรมระดับชาติ National Software Contest 2014 (NSC2014)  พร้อมทุนสนับสนุน 9,000 บาท

2012

 • ระบบสืบค้นข้อมูลภูมิปัญญาชาวบ้านของไทย (Thai Indigenous Knowledge Data Searching System)

ACTIVITIES

2020

 • อาจารย์ผู้ตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกงาน โครงการสหกิจศึกษา เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ กับบริษัท Prime Solution and Services จำกัด, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี 2 Brownien Lab บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ ConvoLab บริษัท Amity จำกัด
 • วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ Design Thinking Workshops for Start-UP ให้กับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะต่าง ๆ ในโครงการประกวดแข่งขัน Beat the Biz 2020 ของ CEO Chula
 • วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ Google Applications for Digital Transformation รวม 12 เครื่องมือให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา กระทรวงการคลัง
 • วิทยากรอบรม Online และกรรมการตัดสินการประกวดในโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (STARTUP) ให้กับนักเรียน นักศึกษา และคณาจารย์มหาวิทยาลัย
 • วิทยากรอบรม Online เชิงปฏิบัติการ Data Visualization Training for Data Analytics ให้กับนักศึกษาปริญญาโท YMBA NIDA
 • อาจารย์พิเศษสอน Enrich Data Solution Marketing Data Visualization Workshop for International Students at BUI ให้กับนักศึกษาต่างชาติที่ Bangkok University International
 • อาจารย์ผู้ดูแลกิจกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2019

 • วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ Data Visualization Training for Data Analytics ให้กับนักศึกษาปริญญาโท YMBA NIDA
 • วิทยากรช่วยอบรมเชิงปฎิบัติการปัญญาประดิษฐ์และวิทยาศาสตร์ข้อมูลสำหรับนักเรียน Artificial Intelligence and Data Science ให้กับคุณครูมัธยมศึกษาเครือข่ายภาคกลางตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • วิทยากรอบรมเชิงปฎิบัติการ Design Thinking for Data Visualization ให้กับนักศึกษาปริญญาโท BADS NIDA
 • วิทยากรอบรมโครงการ AI Education for Young Students ให้กับคุณครูมัธยมศึกษาทั่วประเทศกว่า 300 คน
 • วิทยากรอบรมเชิงปฎิบัติการ Data Analytics with Tableau ให้กับนักศึกษาปริญญาโท YMBA NIDA
 • วิทยากรอบรมการสร้าง Chatbot ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนคณะราษฎร์บํารุงปทุมธานี
 • อาจารย์ผู้ดูแลกิจกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2018

 • อาจารย์ผู้ดูแลกิจกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ Data Visualization with Tableau Desktop ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ

2017

 • อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สถาปัตยกรรมข้อมูลขนาดใหญ่และการสร้างภาพข้อมูล (Big Data Architecture and Data Visualization with Tableau) ให้กับ ผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • กรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์) ในหัวข้อ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

2016

 • อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • กรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์) ในหัวข้อ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
 • อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการดูงาน พานักศึกษาเข้าเยี่ยมชมดูงานทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ณ บริษัท Soft Square Group และดูงานทางด้านเทคโนโลยีสื่อมัลติมีเดีย ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ

2015

 • กรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์) ในหัวข้อ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
 • อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการดูงาน พานักศึกษาเข้าเยี่ยมชมดูงานทางด้าน TECH STARTUP ณ บริษัท Fire One One และดูงานทางด้านเทคโนโลยีเครือข่าย ณ บริษัท Metro Systems Corporation จำกัด (มหาชน)
 • นำนักศึกษาในวิชา Entrepreneurship for Engineers เข้าศึกษาดูงานทางด้านการสร้างนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ณ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ประเทศไทย หรือ Software Park Thailand

2014

 • กรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์) ในหัวข้อ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
 • อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการดูงาน พานักศึกษาเข้าเยี่ยมชมดูงานที่ทางด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีเครือข่าย ณ บริษัท IBM สำนักงานใหญ่ ประเทศไทย และดูงานทางด้านเทคโนโลยีสื่อมัลติมีเดีย ณ IT Museum องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

2013

 • กรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เนื่องในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 (รอบคัดเลือกเขตการศึกษาของจังหวัดปทุมธานี) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์) ในหัวข้อการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ณ โรงเรียนธัญรัตน์
 • อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการดูงาน พานักศึกษาเข้าเยี่ยมชมดูงานทางด้านซอฟต์แวร์และมัลติมีเดีย ณ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA) และดูงานทางด้านเทคโนโลยีเครือข่าย ณ บริษัท Thomson Reuters ประเทศไทย

Copyright © 2022 By Todsapon Banklongsi

© 2022 GlurGeek.Com