เขียนเว็บไซต์ Front-End Developers จาก Figma Front-End Designers ที่ได้ออกแบบไว้

เขียนเขียนโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ Front-End Developers จาก Figma Front-End Designers ที่ได้ออกแบบไว้

ทำต่อจากบทความนี้ https://www.glurgeek.com/education/figmawebdesigner/

1. ทำการสร้าง Folder เพื่อสร้างที่เก็บไฟล์ สำหรับเตรียม Materials ทำ Website

สร้าง Folder ชื่อเว็บไซต์ และ Sub Folder ชื่อ images สำหรับเก็บรูปต่าง ๆ ที่ใช้

2. ทำการแปลง Logo และ Contact ต่าง ๆ จากข้อความ ให้เป็นรูปภาพ .SVG

ใช้ไฟล์ .svg จะทำให้เวลาทำเว็บไซต์ Zoom in แล้วภาพจะไม่แตก

เลือก Navigation Bar ทำการ Unlock ตรงส่วน GlurGeek ในงานให้ Right Click –> Outline Stroke เพื่อปรับให้คมชัดและเวลาแสดงหน้าผลหน้าจอจะปรับให้เหมาะสมกับ Devices ขนาดต่าง ๆ

ลอง Zoom In (Control/Command + Scroll Mouse) ไปที่โลโก้ GlurGeek ให้ไปด้านขวาล่างตรง Export เปลี่ยนเป็น .SVG –> Export GlurGeek เพื่อให้ได้รูปภาพ

นำไปเก็บไว้ใน Folder ของ images

ทำ Icon ส่วน Contact ต่าง ๆ ให้เป็นรูปภาพ .SVG เช่นเดียวกัน

ไปที่ Contact ทำการ Unlock แล้วเลือกทีละ Icon ทำการ Export เลือกเป็น SVG –> Export ให้เป็นรูปภาพทีละรูป

นำรูปที่ได้ไปใส่ไว้ใน Folder ชื่อ images

ไปที่ Feature Bar ทำการ Unlock เลือกรูปภาพ ไปที่ Export อันนี้จะใช้เป็น JPG ความละเอียด 2x –> Export ทั้ง 2 รูปของ Feature Bar

ตั้งชื่อรูป programming.jpg

ตั้งชื่อรูป aiot.jpg

แสดง Folder ของ images

3. เขียนโปรแกรม HTML CSS สำหรับ Front-End Developers ด้วย Visual Studio Code

เปิดโปรแกรม VS Code นำ Folder ของ glurgeek ที่ได้จัดทำไว้ลากมาใส่

ทำการ New File สร้าง 2 ไฟล์ คือ index.html และ styles.css

ให้ดูองค์ประกอบต่าง ๆ ของ Figma Website ที่เราออกแบบ จะแบ่งเป็น Header, Body และ Footer

3.1 เขียนโปรแกรม HTML ไฟล์ index.html

แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1. ส่วน Header (Navigation Bar) 2. ส่วน Contents (Content Font และ Content) และ 3. ส่วน Footer (Feature Bar)

โครงร่างของ index.html

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <title>GlurGeek Website</title>
  <meta name="description" content="profile">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>
  <main>
    <!-- Navigation Bar -->
    <header>

    </header>
    <!-- Contents -->
    <section class="info">

    </section>
    <!-- Feature Bar -->
    <section class="feature">

    </section>
  </main>
</body>
</html>

ไฟล์ index.html

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <title>GlurGeek Website</title>
  <meta name="description" content="profile">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>
  <main>
    <!-- Navigation Bar -->
    <header>
      <nav>
        <img class="logo" src="images/logo.svg" alt="logo">
        <div class="links">
          <a href="#">About</a>
          <a href="#">Docs</a>
          <button class="button_med" href="#">Login</button>
        </div>
      </nav>
    </header>
    <!-- Contents -->
    <section class="info">
        <h1 class="content_font1">Online Creative Community</h1>
        <h4 class="content_font2">by Aj. NesT the Series </h4>
        <div class="icons">
          <div class="icon">
            <img src="images/email.svg" alt="email">
            <p class="icon_info">ajnesttheseries@gmail.com</p>
          </div>
          <div class="icon">
            <img src="images/facebook.svg" alt="facebook">
            <p class="icon_info">Aj. NesT the Series</p>
          </div>
          <div class="icon">
            <img src="images/youtube.svg" alt="youtube">
            <p class="icon_info">Aj. NesT the Series</p>
          </div>  
          <div class="icon">
            <img src="images/twitter.svg" alt="twitter">
            <p class="icon_info">Aj. NesT the Series</p>
          </div>        
        </div>
    </section>
    <!-- Feature Bar -->
    <section class="feature">
      <div class="feature">
        <img src="images/programming.jpg" alt="programming">
        <div class="feature_info">
          <p class="feature_top">Programming</p>
          <p class="feature_bottom">Enjoy Coding and Playing
            HTML, CSS,JavaScript</p>
        </div>
      </div>  
      <div class="feature">
        <img src="images/aiot.jpg" alt="aiot">
        <div class="feature_info">
          <p class="feature_top">AIoT and Robotics</p>
          <p class="feature_bottom">Enjoy Coding and Playing
            Python, ROS, Mechanics</p>
        </div>
      </div> 
      <div class="feature">
        <div class="feature_info">
          <p class="feature_top">Learn More</p>
        </div>
      </div> 
    </section>
  </main>
</body>
</html>

ผลลัพธ์ที่สร้างขึ้นของไฟล์ index.html

ถ้าใส่ <body style=”background-color: antiquewhite;”> ก็จะเห็น logo เนื่องจากทำเป็นสีขาวไว้

ในที่นี้เป็นการแสดงให้เห็น ของจริงจะไปเขียนใส่ในไฟล์ styles.css แทน

มาถึงตรงนี้ไฟล์ index.html ก็มีทุกอย่างครบแล้ว ต่อไปเราจะไปทำการจัดระเบียบด้วยไฟล์ styles.css

3.2 เขียนโปรแกรม CSS ไฟล์ styles.css

Part 1

เลือก Font ที่อยากจะใช้เพื่อทำเว็บไซต์ให้สวยงาม

ใช้ Google Fonts ในที่นี้เลือกใช้ Lato https://fonts.google.com/specimen/Lato

เลือกขนาด 400 และ 700 ทำการ Copy ตัว CSS Code ตรง @import นำมาใส่ในไฟล์ styles.css

@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Lato:ital,wght@0,700;1,400&amp;display=swap');

ไฟล์ styles.css

นำไฟล์ background ใส่ใน Folder ของ images

ทดลองเขียน sytles.css เบื้องต้น

PX to REM Converter

https://nekocalc.com/px-to-rem-converter

ไฟล์ styles.css Part 1

/* Add Fonts */
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Lato:ital,wght@0,700;1,400&amp;display=swap');

/* All Class using same dataset */
:root{
  /* Define Variables */
  --accent : #FD6B6B; /* Check Color Code from Figma */
  --accentHover : #F3B6B6; /* Mouse Hover -> Light */
  --dark80 : rgba(68, 90, 139, 0.8); /* 0.8 = 80% */
  --dark60 : rgba(68, 90, 139, 0.6); /* 0.6 = 60% */
  --light : #FFFFFF;
  --transition : all 0.3s ease 0s /* Define delay time */
}

/* All Section */
*{
  /* Clear margin and padding */
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

html, body{
  height: 100%; /* Fixed Height using Scroll */
  overflow: auto; /* Enter New Line */ 
}

body{
  /* Gradient Shade of Color */
  background: linear-gradient(
    var(--dark60), var(--dark60)
  ), 
  url(./images/background.jpg);
  background-repeat: no-repeat;
  background-position: center;
  background-size: cover; /* Scale Fixed Screen */ 
}

a, button, p{
  font-family: "Lato", sans-serif;
  color: var(--light);
}

a, button, .logo{
  cursor: pointer; /* Link Element (Login) --> Hand Cursor */
}

main{
  height: 100%;
  display: grid; /* Work on grid*/
  grid-template-columns: minmax(60px, 1fr) repeat(6,minmax(50px,190px)) 
  minmax(60px,1fr);
}

header{
  grid-column: 2 / span 6; /* header start 2nd col &amp; others last column */
}

nav{
  display: flex;
  align-items: center;
  height: 150px;
}

/* Class */
.links{
  margin-left: auto;
}

.links a, .links button{
  font-size: 1.5rem;
  font-weight: 400;
  transition: var(--transition); /* Action */
}

.links a{
  margin-right: 20px;
}

.links a:hover{
  color: var(--accentHover); /* Cursor Hover -> Change Color*/
}

.button_med{
  border: none;
  background-color: var(--accent);
  padding: 8px 25px;
  transition: var(--transition); /* Action */
}

.button_med:hover{
  color: var(--accentHover);
}

.info{
  grid-column: 3 / span 4;
  margin-top: 23%;
  text-align: center;
}

.content_font1{
  font-family: "Lato", sans-serif;
  color: black;
  font-size: 3.5rem;
}

.content_font2{
  font-family: "Lato", sans-serif;
  color: var(--light);
  font-size: 1.5rem;
}

.icons{
  margin-top: 10%;
  display: flex;
}

ผลลัพธ์ที่ได้ของ ไฟล์ styles.css Part 1

ไฟล์ index.html

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="description" content="profile">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>GlurGeek Website</title>
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>
  <main>
    <!-- Navigation Bar -->
    <header>
      <nav>
        <img class="logo" src="images/logo.svg" alt="logo">
        <div class="links">
          <a href="#">About</a>
          <a href="#">Docs</a>
          <button class="button_med" href="#">Login</button>
        </div>
      </nav>
    </header>
    <!-- Contents -->
    <section class="info">
        <h1 class="content_font1">Online Creative Community</h1>
        <h4 class="content_font2">by Aj. NesT the Series</h4>
        <div class="icons">
          <div class="icon">
            <img src="images/email.svg" alt="email">
            <p class="icon_info">ajnesttheseries@gmail.com</p>
          </div>
          <div class="icon">
            <img src="images/facebook.svg" alt="facebook">
            <p class="icon_info">Aj. NesT the Series</p>
          </div>        
          <div class="icon">
            <img src="images/youtube.svg" alt="youtube">
            <p class="icon_info">Aj. NesT the Series</p>
          </div> 
          <div class="icon">
            <img src="images/twitter.svg" alt="twitter">
            <p class="icon_info">Aj. NesT the Series</p>
          </div>   
        </div>
    </section>
    <!-- Feature Bar -->
    <section class="features">
      <div class="feature">
        <img src="images/programming.jpg" alt="programming">
        <div class="feature_info">
          <p class="feature_top">Programming</p>
          <p class="feature_bottom">Enjoy Coding and Playing
            HTML, CSS, JavaScript</p>
        </div>
      </div>
      <div class="feature">
        <img src="images/aiot.jpg" alt="aiot">
        <div class="feature_info">
          <p class="feature_top">AIoT and Robotics</p>
          <p class="feature_bottom">Enjoy Coding and Playing
            Python, ROS, Mechanics</p>
        </div>
      </div>
      <div class="feature">
        <div class="feature_info">
          <p class="feature_more">Learn More</p>
        </div>
      </div>
    </section>
  </main>
</body>
</html>

ไฟล์ stylesheet.css

/* Add Google Fonts */
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Lato:wght@400;700&amp;display=swap');

/* All Class using same dataset */
:root{
  /* Define Variables */
  --accent : #FD6B6B; /* Button Color from Figma */
  --accentHover : #FFA3A3; /* Mouse Hover -> Light */
  --dark60 : rgba(68, 90, 139, 0.6); /* 0.6 = 60% */
  --light : #FFFFFF;
  --transition : all 0.3s ease 0s /* Define delay time */
}

/* All Section */
*{
  /* Clear margin and padding */
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

html, body{
  height: 100%; /* Fixed Height using Scroll */
  overflow: auto;
}

body{
  /* Gradient Shade of Color */
  /* background: linear-gradient(
    var(--dark60), var(--dark60)
  ),
  url(./images/background.jpg); */
  background-image: url("images/background.jpg");
  background-repeat: no-repeat;
  background-position: center;
  background-size: cover; /* Fixed Scale Screen */
}

a, button, p{
  font-family: "Lato", sans-serif;
  color: var(--light);
}

a, button, .logo{
  cursor: pointer; /* Link Element Logo &amp; Button --> Hand Cursor */
}

main{
  height: 100;
  display: grid; /* Work on grid */
  grid-template-columns: minmax(60px, 1fr) repeat(6, minmax(50px, 190px))
  minmax(60px, 1fr);
}

header{
  grid-column: 1 / span 7; /* header start 1nd col and others last column */
  margin-left: 5%;
}

nav{
  display: flex;
  align-items: center;
  height: 150px;
}

/* Class */
.links{
  margin-left: auto;
}

.links a, .links button{
  font-size: 1.5rem;
  font-weight: 400;
  transition: var(--transition); /* Action */
}

.links a{
  margin-right: 20px;
}

.links a:hover{
  color: var(--accentHover); /* Cursor Hover --> Change Color */
}

.button_med{
  border: none;
  background-color: var(--accent);
  padding: 8px 25px;
  transition: var(--transition);
}

.button_med:hover{
  color: var(--accentHover);
}

.info{
  grid-column: 3 / span 4;
  margin-top: 23%;
  text-align: center;
}

.content_font1{
  font-family: "Lato", sans-serif;
  color: black;
  font-size: 3.5rem;
}

.content_font2{
  font-family: "Lato", sans-serif;
  color: var(--light);
  font-size: 1.5rem;
  text-align: center;
}

.icons{
  margin-top: 10%;
  display: flex;
}

.icon{
  margin-right: 30px;
}

.icon img{
  width: 60px;
  height: 60px;
}

.icon_info{
  text-align: center;
}

/* Edit Line 48 --> class ="features" */
.features{
  grid-column: 2 / span 7;
  background-color: #EBFF00;
  margin-top: 6%; 
  /* top right bottom left */
  padding: 30px 0px 0px 20px;
  display: flex;
  align-items: left;
}

.feature{
  display: flex;
  /* top right bottom left */
  margin: 0px 10px 30px 10px;
}

.feature img{
  width: 130px;
  height: 80px;
  margin-right: 20px;
}

.feature_info p{
  color: black;
}

.feature_top, .feature_more{
  font-size: 20px;
  font-weight: bold;
  text-transform: uppercase;
  margin-bottom: 20px;
}

.feature_bottom{
  font-size: 15px;
  font-weight: normal;
}

.feature:nth-child(3){
  align-self: flex-start;
}

.feature_more{
  cursor: pointer;
  transition: var(--transition);
}

.feature_more:hover{
  color: var(--accent);
}

/* Responsive Website*/
@media only screen and (max-width:1100px){
  .icon img{
    height: 55px;
    width: auto;
  }
  .content_font1 .content_font2{
    font-size: 2.75rem;
  }
  .feature{
    grid-column: 1 / span 7;
  }
}

@media only screen and (max-width:850px) {
  .info{
    grid-column: 2 / span 6;
  }
  .icons{
    flex-direction: column;
  }
  .content_font1 .content_font2{
    font-size: 1.75rem;;
  }
  .features{
    flex-direction: column;
  }
}

Output ผลลัพธ์ไฟล์ของการทดลองนี้

https://github.com/ajnesttheseries/htmlcssfontend/tree/main/glurgeek

บทเรียนก่อนหน้านี้

1. เรียน NodeJS Back-End Developers (เริ่มสร้าง Back-End Development)

https://www.glurgeek.com/education/startnodejs

2. Figma ออกแบบเว็บไซต์ สำหรับ Front-End Designers (เตรียม Front-End Design)

https://www.glurgeek.com/education/figmawebdesigner

คุณอยู่บทเรียนที่ 3

3. Figma ออกแบบเว็บไซต์ สำหรับ Front-End Designers (เตรียม Front-End Development)

https://whttps://www.glurgeek.com/education/htmlcssdesigntodev

บทเรียนถัดไป

4. เรียน NodeJS Back-End เชื่อมต่อ EJS HTML CSS Front-End Developments (เขียนให้ Back-End เชื่อมต่อ Front-End Developments)

https://www.glurgeek.com/education/startnodejsandfrontend

at GlurGeek.Com
Lecturer, Blogger, Traveler, and Software Developer ที่ชอบอ่านบทความใหม่ๆ ตลอดเวลา ชอบหาวิธีสร้าง Inspiration เป็นชีวิตจิตใจ มีความฝันอยากทำ CREATIVE PRODUCT ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น และอยากถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวรอบโลก สอนหนังสือ ชอบแลกเปลี่ยนความรู้ และเขียน WEBSITE, MOBILE APP, GAME, ETC ที่เป็นประโยชน์กับโลกใบนี้

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com
Exit mobile version