เคล็ดลับเตรียมเอกสารขอวีซ่าเชงเก้น ฝรั่งเศส ปี 2017 อนุมัติภายใน 3 วัน (Schengen Visa to France) สำหรับมนุษย์เงินเดือน

เคล็ดลับเตรียมเอกสารขอวีซ่าเชงเก้น ฝรั่งเศส อนุมัติภายใน 3 วัน (Schengen Visa) สำหรับมนุษย์เงินเดือน

ในกรณีที่จะเดินทางไปประเทศกลุ่มเชงเก้น 25 ประเทศ ได้แก่
1. เยอรมนี 2. โปรตุเกส 3. สเปน 4. อิตาลี 5. สวีเดน 6. นอร์เวย์ 7. ออสเตรีย 8. ฝรั่งเศส 9. กรีซ 10. เบลเยี่ยม 11. เนเธอร์แลนด์ 12. ฟินแลนด์ 13. ลักเซมเบอร์ก 14. เดนมาร์ก 15. ลิทัวเนีย 16. เอสตัวเนีย 17. ลัทเวีย 18. สโลเวเนีย 19. สโลวาเกีย 20.ฮังการี 21. เชค 22. โปแลนด์ 23. ไอซ์แลนด์ 24. มอลต้า 25. สวิสเซอร์แลนด์

ในการขอวีซ่าเชงเก้นจะต้องยื่นวีซ่าเฉพาะประเทศที่อยู่อาศัยมากที่สุดเป็นหลัก ในที่นี้ผู้เขียนยื่นขอวีซ่าเชงเก้นฝรั่งเศส แนะนำให้เลือกแบบเข้า-ออก ได้หลายครั้ง (Multiple) เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

ในการยื่นขอวีซ่าเชงเก้นฝรั่งเศส (Schengen Visa) ในประเทศไทยจะขอกันที่ ศูนย์ยื่นวีซ่า TLScontact Visa Application Center for France in Bangkok ตั้งอยู่ที่อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 (อยู่ที่เดียวกับวีซ่าเชงเก้นสวิสเซอร์แลนด์) เบอร์โทรศัพท์ของศูนย์ TLScontact Visa +66 (0)2838 6688 ซึ่งสามารถติดต่อตั้งแต่เวลา 08:00-16:30 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์

หรือยื่นขอวีซ่าได้ที่สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยด้วยตนเอง โดยทำการนัดหมายผ่าน ศูนย์การโทร +66 (0)2 838 6688 สถานทูตฝรั่งเศสรับยื่นเอกสารเฉพาะวันจันทร์เท่านั้น

การเดินทาง
รถยนต์สามารถจอดได้ที่อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์
รถไฟฟ้า BTS สถานทีช่องนนทรี ออกประตู 5 เดินมาตามสะพานเชื่อมลงบันไดทางซ้ายมือ และเดินตรงไปอีกประมาณ 100-200 เมตร จะถึงอาคารซิตี้ทาวเวอร์

ลงทะเบียนเพื่อนัดหมายการยื่นเอกสารขอวีซ่าเชงเก้นฝรั่งเศส
https://fr.tlscontact.com/th/BKK/index.php

Tourism visit short stay (เพิ่มเติม https://fr.tlscontact.com/th/BKK/page.php?pid=toursim)
เฉพาะกรณีทั่วไป : ท่องเที่ยว ระยะสั้น (ไม่เกิน 90 วัน)
ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร (สำคัญมาก เอกสารทุกอย่างต้องเป็นภาษาอังฤษ ทำครบแล้วผ่าน 100%)
1. ใบสมัครขอวีซ่าพำนักระยะสั้น ระบุวันที่และลงนามโดยผู้สมัคร (ฉบับจริง)
– เมื่อลงทะเบียนและกรอกข้อมูลใน https://fr.tlscontact.com/th/BKK/register.php ครบแล้วสามารถ Print ออกมาได้
(ช่องที่ 36 และ 37 รวมถึงช่องสุดท้ายทั้งสองช่องของใบสมัคร)
2. รูปถ่ายสีประจำตัวล่าสุด หน้าตรง จำนวน 2 รูป
– ทำได้ที่เว็บ https://www.idphoto4you.com/ หรือดูวิธีทำเพิ่มเติมที่ https://2baht.com/visa-photo-howto/
3. หนังสือเดินทาง (ฉบับจริง) และหนังสือเดินทาง (สำเนา)
– ถ่ายสำเนาทุกหน้าที่มีการประทับตรา (สำเนาของหน้าที่มีเชงเก้นวีซ่าหรือตราประทับเข้าออกประเทศต่าง ๆ)
4. หนังสือเดินทางฉบับเก่า (ฉบับจริง) และหนังสือเดินทางฉบับเก่า (สำเนา)
– (ถ้ามี) ถ่ายสำเนาทุกหน้าที่มีการประทับตรา (สำเนาของหน้าหนังสือเดินทางที่มีข้อมูลส่วนบุคคลและหน้าที่มีเชงเก้นวีซ่าหรือตราประทับเข้าออกประเทศต่าง ๆ)
5. เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินแบบไป – กลับ จาก/ถึง ประเทศไทย (สำเนา)
– ใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้นห้ามมีภาษาไทย (English Only) เวลาจองตั๋วผ่านเว็บไซต์ให้เลือกแบบ English Version หรือถ้าพิมพ์ออกมาแล้วยังมีภาษาไทยอยู่ ให้โทรไปที่บริษัทที่จองตั๋วแล้วเขาจะส่ง Email เอกสาร English Version มาให้
– จะต้องมีชื่อ นามสกุล ของทุกคน
6. ประกันภัยการเดินทาง ออกโดยบริษัทยุโรปหรือ บริษัทประกันที่ได้รับการรับรอง (สำเนา)
– จะต้องมีชื่อ-นามสกุล ของทุกคน
7. หลักฐานยืนยันการจองโรงแรมที่พักครอบคลุมช่วงเวลาทั้งหมดที่พำนักอยู่ในเขตประเทศเชงเก้น
– จะต้องมีชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัครและผู้ติดตามปรากฏอยู่บนเอกสารการจองโรงแรมทุกคน
– เอกสารจะต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และวันต้องตรงกับวันที่ไปและพักอาศัยอยู่ (ในการยืนวีซ่าเชงเก้นจะต้องยืนขอที่ประเทศที่อาศัยอยู่มากที่สุด ซึ่งหลักฐานในการจองโรงแรมหรือพำนักอาศัยจะต้องตรงกันกับสถานที่เลือกยื่น)
8. หนังสือรับรองการทำงาน ที่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ฉบับจริง)
– ถ้ามีเฉพาะภาษาไทยหนังสือรับรองการทำงาน จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝรั่งเศส
9. สลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด ที่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (สำเนา)
– ถ้ามีเฉพาะภาษาไทยสลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝรั่งเศส
10. รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ (Saving Accounts) ครอบคลุมระยะเวลา 3 เดือนล่าสุด (Bank Statements) ของผู้สมัคร ควรจะใช้บัญชีเดียวกับที่เงินเดือนเข้า (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)
– บอกพนักงานธนาคารว่าจะใช้ในการขอวีซ่าเชงเก้น จะมีแบบเดียว รูปแบบของแต่ละธนาคารจะแตกต่างกัน ขอแค่ให้ชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ และมีเลขบัญชีธนาคาร
11. หนังสือรับรองการเป็นเจ้าของบัญชีจากธนาคาร (Bank Certificate) ของผู้สมัคร (ฉบับจริง พร้อมสำเนา
– บอกพนักงานธนาคารว่าจะใช้ในการขอวีซ่าเชงเก้น จะมีแบบเดียว ขอให้ชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ จะระบุจำนวนเงินก็ได้ถ้ามี
12. แผนการเดินทางและโรงแรมหรือที่พักในแต่ละวัน (ถ้ามีก็จะดีเพิ่มความมั่นใจมากขึ้น)

ค่าใช้จ่ายในการยื่นขอทำวีซ่าเชงเก้น ฝรั่งเศส
ประเภทพำนักระยะสั้น ไม่เกิน 90 วัน : 60 ยูโร หรือ 2,317 บาท
ให้จัดส่งไปรษณีย์ EMS : 180 บาท

ยื่นเอกสารทั้งหมดให้ครบ อนุมัติภายใน 3 วัน
วิธีการรับ Passport พร้อมหน้า Schengen Visa
รับด้วยตนเองได้ที่ TLScontact ได้ด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมารับแทน
ส่งไปรษณีย์ EMS ถึงหน้าบ้าน เพิ่มวันอีกหนึ่งวัน

จำนวนวันของ Visa ปกติจะได้ตามประเภทวีซ่าที่ขอ เช่น ท่องเที่ยวทั่วไป ระยะสั้น 90 วัน ก็จะได้ 90 วัน หรือมากกว่านั้น จากประสบการณ์จะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินในบัญชี

ขอให้ทุกคนเตรียมเอกสารที่บอกให้ครบ ได้วีซ่าเชงเก้นแน่นอน 100% 

Aj. NesT The Series on sabemailAj. NesT The Series on sabfacebookAj. NesT The Series on sabinstagramAj. NesT The Series on sabtwitterAj. NesT The Series on sabyoutube
Aj. NesT The Series
at GlurGeek.Com
Lecturer, Blogger, Traveler, and Software Developer ที่ชอบอ่านบทความใหม่ๆ ตลอดเวลา ชอบหาวิธีสร้าง Inspiration เป็นชีวิตจิตใจ มีความฝันอยากทำ CREATIVE PRODUCT ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น และอยากถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวรอบโลก สอนหนังสือ ชอบแลกเปลี่ยนความรู้ และเขียน WEBSITE, MOBILE APP, GAME, ETC ที่เป็นประโยชน์กับโลกใบนี้

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com