[Aj. NesT สอน Python Programming] ฝึกเขียนโปรแกรมภาษา Python ด้วยตัวเอง คือสุดยอดนะ[Aj. NesT สอน Python Programming] ฝึกเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน Python Programming ด้วยตัวเอง คือสุดยอดนะ คือสุดยอดนะ ปูพื้นฐาน [เข้มข้น] 

[FREE ONLINE COURSES] เรียนออนไลน์กับ Aj. NesT the Series

Online Material
– YouTube: Aj. NesT The Series – https://www.youtube.com/ajnesttheseries
– Facebook: Aj. NesT The Series – https://www.facebook.com/ajnesttheseries
– Facebook: GlurGeek.Com – https://www.facebook.com/glurgeek
– Website: GlurGeek.Com – https://www.glurgeek.com

เนื้อหาการสอนวิช การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน Python Prgramming By Aj. NesT the Series

Python EP.0 Installing Python for Programmers มาเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนกันเถอะ

Python EP.1 Python Syntax Ex1-4 สอนเขียนโปรแกรม Python for Programmers มาเขียนโปรแกรมไพธอนกันเถอะ

Python EP.2 Python Variable Ex5-10 สอนเขียนโปรแกรม Python for Programmers มาเขียนโปรแกรมไพธอนกันเถอะ

Python EP.3(1/5) Python Data Type Ex11-18 เขียน Python for Programmers เขียนโปรแกรมภาษาไพธอนกันเถอะPython EP.3(2/5) Python Data Type Ex19-20 Tuple แสดงโค้ดและเขียนไพธอนกันเถอะ

สอน Python EP.3(3/5) Python Data Type Ex21 Lists มาเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนกันเถอะ

สอน Python EP.3(4/5) Python Data Type Ex22-23 Lists and Operations มาเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนกันเถอะ

สอน Python EP.3(5/5) Python Data Type Ex24-25 Sets and Dictionary มาเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนกันเถอะ

สอน Python EP.4(1/2) Operators Ex26-27 Arithmetic and Comparison Operators โปรแกรมภาษาไพธอนสอน Python EP.4(2/2) Operators Ex28-29 Logical and Assignment Operators มาเขียนภาษาไพธอนกันเถอะ

สอน Python EP.5(1/3) Conditional Statement Ex30-31 if elif else มาเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนกันเถอะ

สอน Python EP.5(2/3) Conditional Statement Ex32-33 Nested if มาเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนกันเถอะ

สอน Python EP.5(3/3) Conditional Statement Ex34-36 if มาเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนกันเถอะ

สอน Python EP.6(1/2) For Loop Ex37-38 for loop มาเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนกันเถอะสอน Python EP.6(2/2) For Loop Ex39 for loop มาเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนกันเถอะ

สอน Python EP.7 While Loop Ex40-42 while loop มาเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนกันเถอะ

สอน Python EP.8 Break and Continue Statements Ex43-45 Break & Continue มาเขียนภาษาไพธอนกันเถอะ

สอน Python EP.9 Python String Ex46-53 สอนเขียนโปรแกรม Python for Programmers มาเขียนภาษาไพธอนกันเถอะ

Python EP.10 String Formatting Ex54-55 สอนเขียนโปรแกรม Python for Programmers เขียนภาษาไพธอนกันเถอะ

สอน Python EP.11(1/3) List Ex56-57 สอนเขียนโปรแกรม Python for Programmers มาเขียนภาษาไพธอนกันเถอะ

สอน Python EP.11(2/3) List Slices Ex58-60 สอนเขียนโปรแกรม Python for Programmers

สอน Python EP.11(3/3) List Slices Ex61-63 สอนเขียนโปรแกรม Python for Programmers

สอน Python EP.12 List as Stacks and Queues Ex64-65 สอนเขียนโปรแกรม Python for Programmers เขียนไพธอน

สอน Python EP.13 (1/5) Python Tuple Ex74-77 Create a tuple เขียนโปรแกรมภาษาไพธอนกันเถอะ

สอน Python EP.13 (2/5) Python Tuple Ex78-80 Add Clone Repeat Tuples เขียนโปรแกรมภาษาไพธอนกันเถอะสอน Python EP.13 (3/5) Python Tuple Ex81-82 Remove and Slice Tuples เขียนโปรแกรมภาษาไพธอนกันเถอะ

สอน Python EP.13 (4/5) Python Tuple Ex83-85 Size Index Modify Tuples มาเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนกันเถอะ

สอน Python EP.13 (5/5) Python Tuple Ex86-87 Operators and Slice of Tuples มาเขียนภาษาไพธอนกันเถอะ

สอน Python EP.14 Python Sets Ex88-92 Operators of Sets มาเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนกันเถอะ

สอน Python EP.15 Functions Ex93 Creating and Calling Functions มาเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนกันเถอะ  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Aj. NesT The Series on sabemailAj. NesT The Series on sabfacebookAj. NesT The Series on sabgoogleAj. NesT The Series on sabinstagramAj. NesT The Series on sabtwitterAj. NesT The Series on sabyoutube
Aj. NesT The Series
at GlurGeek.Com
Lecturer, Blogger, Traveler, and Software Developer ที่ชอบอ่านบทความใหม่ๆ ตลอดเวลา ชอบหาวิธีสร้าง Inspiration เป็นชีวิตจิตใจ มีความฝันอยากทำ CREATIVE PRODUCT ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น และอยากถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวรอบโลก สอนหนังสือ ชอบแลกเปลี่ยนความรู้ และเขียน WEBSITE, MOBILE APP, GAME, ETC ที่เป็นประโยชน์กับโลกใบนี้

Leave a Reply