[Aj. NesT สอนปฏิบัติการทดลองทาง Physics] ฝึกทดลองการเรียนฟิสิกส์ให้ถ่องแท้ คือสุดยอดนะ

[สอนปฏิบัติการทดลอง Physics] ฝึกทดลองการเรียนฟิสิกส์ให้ถ่องแท้ คือสุดยอดนะ ปูพื้นฐาน [เข้มข้น] 

[FREE ONLINE COURSES] เรียนออนไลน์กับ Aj. NesT the Series

Online Material
– YouTube: Aj. NesT The Series – https://www.youtube.com/ajnesttheseries
– Facebook: Aj. NesT The Series – https://www.facebook.com/ajnesttheseries
– Facebook: GlurGeek.Com – https://www.facebook.com/glurgeek
– Website: GlurGeek.Com – https://www.glurgeek.com

เนื้อหาการสอนวิชาปฏิบัติการ Physics By Aj. NesT the Series

Laboratory in General Physics EP.1 Refractive Index of Liquids การหาดัชนี้หักเหของของเหลว

Laboratory in General Physics EP.2 Logic Gate ลอจิกเกตพื้นฐาน

Laboratory in General Physics EP.3(1/4) Capacitor ทดสอบคุณสมบัติของตัวเก็บประจุ

Laboratory in General Physics EP.3(2/4) Capacitor ทดสอบคุณสมบัติของตัวเก็บประจุ

Laboratory in General Physics EP.3(3/4) Capacitor ทดสอบคุณสมบัติของตัวเก็บประจุ

Laboratory in General Physics EP.3(4/4) Capacitor ทดสอบคุณสมบัติของตัวเก็บประจุ

Laboratory in General Physics EP.4(1/2) Wheatstone Bridge วงจรวีทสโตนบริดจ์หาค่าความต้านทาน

Laboratory in General Physics EP.4(2/2) Wheatstone Bridge วงจรวีทสโตนบริดจ์หาค่าความต้านทาน

Laboratory in General Physics EP.5(1/4) Conversion of Galvanometer into a Voltmeter

Laboratory in General Physics EP.5(2/4) Conversion of Galvanometer into a Voltmeter

Laboratory in General Physics EP.5(3/4) Conversion of Galvanometer into a Voltmeter

Laboratory in General Physics EP.5(4/4) Conversion of Galvanometer into a Voltmeter

Laboratory in General Physics EP.6(1/2) Conversion of Galvanometer into an Ohmmeter

Laboratory in General Physics EP.6(2/2) Conversion of Galvanometer into an Ohmmeter

Laboratory in General Physics EP.7(1/3) Conversion of Galvanometer into an Ammeter

Laboratory in General Physics EP.7(2/3) Conversion of Galvanometer into an Ammeter

Laboratory in General Physics EP.7(3/3) Conversion of Galvanometer into an Ammeter

Laboratory in General Physics EP.8 Resistors Color Code วิธีการอ่านค่าตัวต้านทาน

Laboratory in General Physics EP.9(1/3) Direct Current – Resistors in Series and Ohmmeter

Laboratory in General Physics EP.9(2/3) Direct Current – Resistors in Series and Voltmeter

Laboratory in General Physics EP.9(3/3) Direct Current – Resistors in Series and Ammeter

Laboratory in General Physics EP.10(1/4) Direct Current – Resistors in Parallel and Ohmmeter

Laboratory in General Physics EP.10(2/4) Direct Current – Resistors in Parallel and Voltmeter

Laboratory in General Physics EP.10(3/4) Direct Current – Resistors in Parallel and Ammeter

Laboratory in General Physics EP.10(4/4) Direct Current – Resistors in Parallel and R V I Meters

Laboratory in General Physics EP.11(1/3) Direct Current – Resistors in Series & Parallel Ohmmeter

Laboratory in General Physics EP.11(2/3) Direct Current – Resistors in Series & Parallel Voltmeter

Laboratory in General Physics EP.11(3/3) Direct Current – Resistors in Series & Parallel Ammeter

Laboratory in General Physics EP.12(1/3) Review Creating Ohmmeter for Resistors in Series & Parallel

Laboratory in General Physics EP.12(2/4) Review Creating Voltmeter for Resistors in Series &Parallel

Laboratory in General Physics EP.12(3/4) Review Creating Ammeter for Resistors in Series & Parallel

Laboratory in General Physics EP.12(4/4) Review Creating R V I for Resistors in Series & Parallel

Aj. NesT The Series on sabemailAj. NesT The Series on sabfacebookAj. NesT The Series on sabinstagramAj. NesT The Series on sabtwitterAj. NesT The Series on sabyoutube
Aj. NesT The Series
at GlurGeek.Com
Lecturer, Blogger, Traveler, and Software Developer ที่ชอบอ่านบทความใหม่ๆ ตลอดเวลา ชอบหาวิธีสร้าง Inspiration เป็นชีวิตจิตใจ มีความฝันอยากทำ CREATIVE PRODUCT ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น และอยากถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวรอบโลก สอนหนังสือ ชอบแลกเปลี่ยนความรู้ และเขียน WEBSITE, MOBILE APP, GAME, ETC ที่เป็นประโยชน์กับโลกใบนี้

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com