เรียน Java Programming ฉบับปูพื้นฐานเข้มข้น

เตรียมเครื่องมือก่อนการเขียนโปรแกรมภาษา Java

1. ติดตั้งโปรแกรม Visual Studio Code

ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Visual Studio Code (VSCode) ทาง https://code.visualstudio.com/ รองรับทั้ง macOS, Windows และ Linux

2. ติดตั้ง Environment สำหรับเขียนโปรแกรมภาษา Java ด้วย Visual Studio Code

2.1 Getting Started with Java in VS Code ทาง https://code.visualstudio.com/docs/java/java-tutorial
2.2 Install the Coding Pack for Java – Windows หรือ macOS

2.3 Install the Extension Pack for Java

เปิดโปรแกรม VS Code –> Extensions พิมพ์คำว่า extension pack for java

3. ติดตั้ง Extensions ต่าง ๆ ที่ช่วยให้การเขียนโปรแกรมบน VS Code สะดวกและง่ายขึ้น

4. เริ่มต้นเขียนโปรแกรมภาษา Java ด้วย VS Code

สร้าง Folder สำหรับเก็บไฟล์เขียนโปรแกรม แล้วลากมาใส่ในโปรแกรม VS Code

ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษา Java

แบบฝึกหัดที่ 1 Java Syntax

สร้างไฟล์ .java

New File –> ตั้งชื่อ Ex1_JavaSyntax.java –> ทำการเขียนโปรแกรมภาษา Java ตาม Code –> กด Run แสดงผลลัพธ์ออกทาง Terminal

//Aj.NesT the Series
/* Java Programming
  Java Syntax
  Hello Java Programming */
public class Ex1_JavaSyntax {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hello Java Programming");
  }
}

ทำการ Config ค่า Setting สำหรับแสดง Output

Code –> Preferences –> Settings –> พิมพ์ java>debug>settings –> ตั้งค่า Console เป็น internalConsole

ทำการกด Run ผลลัพธ์อีกครั้ง และไปดู Output ที่ Debug Console

แบบฝึกหัดที่ 2 Java Variables

//Aj.NesT the Series
/**
 * Ex2_JavaVariables
 */
public class Ex2_JavaVariables {
  public static void main(String[] args) {
    String name = "Aj.NesT the Series";
    System.out.println(name);
    
    int score1 = 89;
    System.out.println(score1);

    int score2;
    score2 = 93;
    System.out.println(score2);

    int score3 = 58;
    score3 = 73;
    System.out.println(score3);

    final int score4 = 83; //final variable value
    //scoreD = 30; //error
    System.out.println(score4);
    System.out.println("Mean: "+((score1+score2+score3+score4)/4));
    
    int score = (score1+score2+score3+score4)/4;
    String firstName = "Aj.NesT ";
    String lastName = "the Series";
    String fullName = firstName + lastName;
    System.out.println(fullName + "'s mean score: "+ score);
  }
}

แบบฝึกหัดที่ 3 Java Data Types

//Aj.NesT the Series
/**
 * Ex3_JavaDataTypes
 */
public class Ex3_JavaDataTypes {
  public static void main(String[] args) {
    byte numByte = 127; //-128 to 127
    short numShort = 32767;
    int score = 90; //-2147483648 to 2147483647
    long numLong = 9223372036854775807L; //-9223372036854775808 to 9223372036854775807
    float gravity = 9.8f, numFloat = 26e3f; //6 to 7 decimal digits
    double golden_ratio = 1.618033988d, numDouble = 18e4d; //15 decimal digits
    char grade = 'A', gradeB = 66; //Character or ASCII values
    boolean answer = true; //true or false
    String name = "Aj.NesT";
    String text = "\"I love Java Programming\""; //Escape character in Java
    String file = "My work files are in D:\\Work Projects\\java";
    System.out.println(score);
    System.out.println(gravity);
    System.out.println(golden_ratio);
    System.out.println("byte: "+numByte+ " short: "+numShort+" long: "+numLong);
    System.out.println("float: "+numFloat+ " double: "+numDouble);
    System.out.println(grade+" "+gradeB);
    System.out.println(answer);
    System.out.println(name+" say "+text);
    System.out.println("Files: "+file);
  }
}Aj. NesT The Series on sabemailAj. NesT The Series on sabfacebookAj. NesT The Series on sabinstagramAj. NesT The Series on sabtwitterAj. NesT The Series on sabyoutube
Aj. NesT The Series
at GlurGeek.Com
Lecturer, Blogger, Traveler, and Software Developer ที่ชอบอ่านบทความใหม่ๆ ตลอดเวลา ชอบหาวิธีสร้าง Inspiration เป็นชีวิตจิตใจ มีความฝันอยากทำ CREATIVE PRODUCT ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น และอยากถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวรอบโลก สอนหนังสือ ชอบแลกเปลี่ยนความรู้ และเขียน WEBSITE, MOBILE APP, GAME, ETC ที่เป็นประโยชน์กับโลกใบนี้

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com