มาทำความรู้จัก Rapid Application Development (RAD) กันว่าคืออะไร

Rapid Application Development (RAD) ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขจุดอ่อนของ Structured Design ด้วยการพัฒนาระบบให้มีขั้นตอนการทำงานที่รวบรัดมากขึ้น ด้วยการเลือกใช้เครื่องมือ (Tools) และเทคนิค (Techniques) ต่าง ๆ เพื่อช่วยให้การพํฒนาระบบนั้นดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งผู้ใช้ระบบยังสามารถทดลองใช้โปรแกรมต้นแบบ เพื่อบอกนักวิเคราะห์ระบบได้ว่า ระบบที่ออกแบบมานั้นถูกต้องหรือไม่ และมีข้อผิดพลาดใดเกิดขึ้นบ้าง จากที่กล่าวไว้ข้างต้นว่า Methodology แบบ RAD นี้ได้มีการนำเทคนิคและเครื่องมือชนิดต่าง ๆ เข้ามาสนับสนุนการพัฒนาระบบให้สามารถดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ใน Systems Development Life Cycle (SDLC) ได้ด้วยการใช้ระยะเวลาที่น้อยกว่าแบบ Structured systems analysis and design method (SSADM)

ขั้นตอนการทำงานของวงจรการพัฒนาแบบ RAD ประกอบไปด้วย 4 ส่วน ดังนี้

  1. การกำหนดความต้องการ (Planning) เป็นการกำหนดหน้าที่และงานต่าง ๆ ภายในระบบ โดยผู้ใช้และบริหารร่วมสัมมนา
  2. การออกแบบโดยผู้ใช้ ผู้ใช้มีส่วนในการออกแบบระบบที่ไม่ใช่ทางเทคนิคคอมพิวเตอร์ เช่น ฟอร์ม หน้าจอ
  3. การสร้างระบบโดยการใช้ตัวซอฟต์แวร์ประยุกต์อย่างเร็ว (RAD Software) ในการสร้างโปรแกรม
  4. การเปลี่ยนระบบ ทำการทดสอบระบบให้เสร็จสิ้นก่อน ฝึกอบรม แล้วจึงมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือในการพัฒนาระบบงานอย่างเร็ว

การรวมขั้นตอนการทำงานของวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) เพื่อให้เป็นวงจรการพัฒนาแบบ RAD สามารถแสดงได้ดังนี้

 

นอกจากนี้วิธีการพัฒนาระบบที่มีแนวทางในการพัฒนาตามแบบ RAD Methodology ยังมีการแตกแขนงออกไปอีกหลายวิธี เช่น Phased Development-based Methodology, Prototyping-based Methodology และThrow -Away Prototyping-based Methodology เป็นต้น

โดยวงจรการพัฒนาแบบ RAD มีข้อดีคือ สามารถพัฒนาระบบได้อย่างรวดเร็ว เพราะมีการใช้เครื่องมือ หรือซอฟต์แวร์ในการพัฒนาระบบ ส่วนข้อเสียของ RAD คือ การลดขนาดระบบลง (Reduced Scalability) ทำให้มีความยืดหยุ่นน้อย เนื่องจากพัฒนาจากต้นแบบ นอกจากนี้คุณลักษณะยังลดน้อยลง (Reduced Features) เพราะถูกจำกัดด้วยเวลา อาจะทำให้ได้ระบบที่ไม่สมบูรณ์

Rutchaneewan Kowirat
at GlurGeek.Com
Hello everyone !!
My name is Rutchaneewan Kowirat.
You can call me Milk.
I live in Thailand.
I'm studying at Bangkok University.
My major was Computer Engineering.
My hobby is read a novel.
Nice to meet you.

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.