ทำโจทย์ ผลการแปลงลาปลาซ LAPLACE TRANSFORM,การหารากของสมการด้วยวิธีนิวตัน-ราฟสัน NEWTON-REPHSON METHOD, การประมาณค่าด้วยวิธีลากรานจ์ LAGRANGE INTERPOLATION

ผลการแปลงลาปลาซ
LAPLACE TRANSFORM

YouTube Preview Image

การหารากของสมการด้วยวิธีนิวตัน-ราฟสัน
NEWTON-REPHSON METHOD

YouTube Preview Image

การประมาณค่าด้วยวิธีลากรานจ์
LAGRANGE INTERPOLATION

YouTube Preview Image

nakamon sopaying
at GlurGeek.Com
นางสาว ณกมล โสภายิ่ง 1570901312

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.