ทำโจทย์ ผลการแปลงลาปลาซ LAPLACE TRANSFORM,การหารากของสมการด้วยวิธีนิวตัน-ราฟสัน NEWTON-REPHSON METHOD, การประมาณค่าด้วยวิธีลากรานจ์ LAGRANGE INTERPOLATION

ผลการแปลงลาปลาซ LAPLACE TRANSFORM การหารากของสมการด้วยวิธีนิวตัน-ราฟสัน NEWTON-REPHSON METHOD การประมาณค่าด้วยวิธีลากรานจ์ LAGRANGE INTERPOLATION

Continue reading »