ตะลุยโจทย์ IE221 Engineering Mathematics (ผลการแปลงลาปลาซ LAPLACE TRANSFORM_การหารากของสมการด้วยวิธีนิวตัน-ราฟสัน NEWTON-REPHSON METHOD_การแก้สมการเชิงเส้นด้วยวิธีการกำจัดแบบเกาส์ GAUSS ELIMINATION)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

1.การทำโจทย์เรื่องผลการแปลงลาปลาซ LAPLACE TRANSFORM

 

1.1จากโจทย์นำมาลดรูปสมการ

1.2 เปลี่ยนจากการใช้ f (x) เป็น L (x) โดยการเรียกดูจากด้านบนโดย S> 0

1.3เมื่อเปลี่ยนรูปแบบที่เราต้องการและการดำเนินการค่าตามเวลาที่โจทย์กำหมดมาให้

1.4แทนค่าที่เราจะได้รับตอบที่โจทย์ต้องการ

ถ้าหากอ่านแล้วยังไม่เข้าใจสามารถไปดูวิธีทำได้ในลิ้งข้างล่างนี้ได้เลยครับ!!!!

YouTube Preview Image

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

2.การทำโจทย์เรื่องการหารากของสมการด้วยวิธีนิวตัน-ราฟสัน NEWTON-REPHSON METHOD

 

 

2.1.โจทย์เป็นปรนัยหาข้อที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว

2.2.โจทย์ต้องการหา x1 = เท่าไหร่

ถ้าหากอ่านแล้วยังไม่เข้าใจสามารถไปดูวิธีทำได้ในลิ้งข้างล่างนี้ได้เลยครับ!!!!

YouTube Preview Image

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

3.การทำโจทย์เรื่องการแก้สมการเชิงเส้นด้วยวิธีการกำจัดแบบเกาส์ GAUSS ELIMINATIO์N

 

 

3.1.โจทย์ต้องการหา X1,X2,X3

3.2.นำมาจำกัดโดยวิธีเก๊า

ถ้าหากอ่านแล้วยังไม่เข้าใจสามารถไปดูวิธีทำได้ในลิ้งข้างล่างนี้ได้เลยครับ!!!!

YouTube Preview Image

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

จัดทำโดย
นาย อัศฎากรณ์ พลภักดิ์ 1580901245
เสนอ
อาจารย์ ทศพล บ้านคลองสี่
วิชา คณิตศาสตร์วิศวกรรม
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

……………………………………………………………..

SUBMITTED BY
USSADAKORN POLPAK 1580901245
PRESENT
TODSAPON BANKLONGSI
IE221 ENGINEERING MATHEMATICS
DEPARTMENT OF

ELECTRICAL ENGINEERING 
SCHOOL OF ENGINEERING 
BANGKOK UNIVERSITY 
SEMESTER 2 YEAR 2016

Ussadakorn Polpak
at GlurGeek.Com
นาย อัศฎากรณ์ พลภักดิ์ (บีบอย) BUEN23 กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต สิ่งที่สนใจคือ การศึกษาวงจรไฟฟ้าต่างๆ แรงต่ำ แรงสูง ไฟฟ้ากำลังและการเล่นดนตรีและการศึกษาดนตรี ในอดีตจนถึงร่วมสมัย ความใฝ่ฝันที่ต้องทำให้ได้คือ การเป็นวิศวกรไฟฟ้าที่มีทั้งความรู้และประสบการณ์รวมถึงภาวะความเป็นผู้นำที่สมบูรณ์แบบ

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.