ตะลุยโจทย์ IE221 Engineering Mathematics (ผลการแปลงลาปลาซ LAPLACE TRANSFORM_การหารากของสมการด้วยวิธีนิวตัน-ราฟสัน NEWTON-REPHSON METHOD_การแก้สมการเชิงเส้นด้วยวิธีการกำจัดแบบเกาส์ GAUSS ELIMINATION)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   1.การทำโจทย์เรื่องผลการแปลงลาปลาซ LAPLACE TRANSFORM   1.1จากโจทย์นำมาลดรูปสมการ 1.2 เปลี่ยนจากการใช้

Continue reading »