การเขียนวงจร ไฟวิ่ง (ใช้LED 8 ตัว 4 ตัวแรกวิ่งไปทางซ้าย 4 ตัวหลัง วิ่งไปทางขวา )

วงจร Arduino ไฟวิ่งแบบสิ่งสวนทางกันโดยการใช้ LED 8 ตัว โดย 4 ตัวแรก วิ่งไปทางซ้ายก่อน และ 4ตัวหลัง วิ่งไปทางขวา วนไปเรื่อยๆ

โปรแกรมที่ใช้ในการเขียน Code Arduino : UnoArduSim

121212

 Code ที่เขียนในโปรแกรม

int led1 = 1;
int led2 = 2;
int led3 = 3;
int led4 = 4;
int led5 = 5;
int led6 = 6;
int led7 = 7;
int led8 = 8;

void setup(){

pinMode(led1,OUTPUT);
}

void loop(){

digitalWrite(led4, HIGH);
delay(200);
digitalWrite(led4, LOW);

digitalWrite(led3, HIGH);
delay(200);
digitalWrite(led3, LOW);

digitalWrite(led2, HIGH);
delay(200);
digitalWrite(led2, LOW);

digitalWrite(led1, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(led1, LOW);

digitalWrite(led5, HIGH);
delay(200);
digitalWrite(led5, LOW);

digitalWrite(led6, HIGH);
delay(200);
digitalWrite(led6, LOW);

digitalWrite(led7, HIGH);
delay(200);
digitalWrite(led7, LOW);

digitalWrite(led8, HIGH);
delay(200);
digitalWrite(led8, LOW);

}

File :https://drive.google.com/open?id=0Bzec-3dV_5mMT016S1N5a2VOR2s

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

จัดทำโดย 1580901245 นาย อัศฎากรณ์ พลภักดิ์  คณะ วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชา ไฟฟ้า

 

 

 

 

Ussadakorn Polpak
at GlurGeek.Com
นาย อัศฎากรณ์ พลภักดิ์ (บีบอย) BUEN23 กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต สิ่งที่สนใจคือ การศึกษาวงจรไฟฟ้าต่างๆ แรงต่ำ แรงสูง ไฟฟ้ากำลังและการเล่นดนตรีและการศึกษาดนตรี ในอดีตจนถึงร่วมสมัย ความใฝ่ฝันที่ต้องทำให้ได้คือ การเป็นวิศวกรไฟฟ้าที่มีทั้งความรู้และประสบการณ์รวมถึงภาวะความเป็นผู้นำที่สมบูรณ์แบบ

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com