Data Structure คืออะไร

Data Structure

ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็นตัวเลขหรือไม่เป็นก็ได้

โครงสร้าง (Structure) หมายถึง ความสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ่ม
ความหมายของโครงสร้างข้อมูล

โครงสร้างข้อมูล

หมายถึง การรวมประเภทข้อมูล (data type) เข้าไว้ด้วยกันจนกระทั่งกลายเป็นประเภทข้อมูลและมีกำหนดคำนิยามของความสัมพันธ์ภายในกลุ่มข้อมูลไว้อย่างชัดเจน ซึ่งการรวมกลุ่มนั้นอาจจะเป็นการรวมกลุ่มระหว่างข้อมูลประเภทเดียวกัน, ต่างประเภท หรือต่างโครงสร้างกันก็ได้

ประเภทของโครงสร้างข้อมูล

แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1. โครงสร้างข้อมูลแบบเป็นเชิงเส้น (Linear Data Structure)

2. โครงสร้างข้อมูลแบบไม่เป็นเชิงเส้น (Non Linear Data Structure)

 

  1. โครงสร้างข้อมูลแบบเชิงเส้น (Linear Structure)

      โครงสร้างที่มีการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะต่อเนื่องกัน ถ้าทราบตำแหน่งแรกของข้อมูลก็สามารถทราบตำแหน่งข้อมูลตัวถัดไปหรือข้อมูลตัวอื่นได้ ทางคณิตศาสตร์จะเรียกว่า เวกเตอร์ (Vector) ข้อมูลมีลักษณะเป็น 1 มิติ เช่น อาเรย์, สแตก, คิว, ลิสต์

  1. โครงสร้างข้อมูลแบบไม่เชิงเส้น (Non-Linear Structure)

      โครงสร้างที่ไม่มีคุณสมบัติของเชิงเส้น สามารถใช้แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ซับซ้อนได้มากกว่าโครงสร้างข้อมูลแบบเชิงเส้น เช่น ทรี กราฟ

ความหมายอัลกอริธึม

อัลกอริธึม (Algorithms) หมายถึง การอธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมที่จะพัฒนาขึ้น ซึ่งผ่านการวิเคราะห์และแยกแยะงาน เพื่อแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง โดยอธิบายอย่างเป็นลำดับขั้นตอน ให้ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้รับผิดชอบได้ตรวจสอบความถูกต้องในแต่ละขั้นตอนของโปรแกรมได้ โดยที่ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้รับผิดชอบไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรม

YouTube Preview Image

Chakit crengtummakit
at GlurGeek.Com
ผมชื่อบองครับ

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com