การประยุกต์ในการความคุ้มทุนของโรงงานผลืตอุปกรณ์ด้วยเมตริกซ์ใน Calculus 2

เมตริกซ์คืออะไร คือการจัดการข้อมูลในลักษณะแถวและหลัก

 มีสินค้า 2 ชนิด คือ โดรนบังคับและโดรนดำน้ำ

 ราคาอะไหล่ทั้ง 2 โรงงาน

โจทย์ให้คำนวณหาต้นทุนผลิตของทั้ง 2 โรงงาน เอาเมตริกซ์เข้ามาช่วยในการคำนวณเราจะได้ผลลัพธ์ดังภาพด้าบบน

โจทย์ข้อ 2 ให้คำนวณหาสินค้าทั้งหมดที่บริษัทผลิตได้ใน 1 วันโดยใช้เครื่องจักรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

สรุปได้ว่า ถ้าใช้เครื่องจักรเต็มที่จะได้โดรนบังคับ 6 อันและโดรนดำน้ำ 5อัน ต่อวัน

ประโยนช์ที่ได้ 1.เปรียบเทียบความคุ้มค่าของ 2 โรงงานได้ หาต้นทุนและหาสินค้าที่ผลิตได้อย่างรวดเร็ว

2.ใช้แก้สมการหลายตัวแปล ไม่ต้องมานั่งแก้ทั้งวันจึงทำให้หาต้นทุนได้อย่างงายดาย

การพัฒนาต่อยอด 1.ช่วยให้โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ คำนวณหรือแสดงผลข้อมูลที่มากมายได้อย่างแม่นยำ

2.เอาไว้ประยุกต์ใช้โปรแกรมอื่นๆ เช่น แต่งภาพหรือกลับภาพ เป็นต้น

จัดทำโดย

น.ส. อรสา   พวงแก้ว                     1570505220
น.ส. อริสรา   คำจีนสี                     1590900484
นาย ณรงค์ฤทธิ์   อำนวยเกียรติ      1590902845

เสนอ

รศ.ดร.ละออ บุญเกษม

อาจารย์ทศพล บ้านคลองสี่

วิชา แคลคูลัส 2

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2559

project-cal2

 

Joe Abruzzi
at GlurGeek.Com

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com