ไฟวิ่ง (วิ่งแบบเรียงจาก LED 1 ถึง LED 10 โดยเริ่มจากเลขคู่ก่อน)

 

Untitled

const byte LED_PIN1 = 1;
const byte LED_PIN2 = 2;

const byte LED_PIN3 = 3;
const byte LED_PIN4 = 4;
const byte LED_PIN5 = 5;
const byte LED_PIN6 = 6;
const byte LED_PIN7 = 7;
const byte LED_PIN8 = 8;
const byte LED_PIN9 = 9;
const byte LED_PIN10 = 10;

int DELAY_MS = 300;

void setup(){
Serial.begin(9600);
pinMode(LED_PIN1, OUTPUT);
pinMode(LED_PIN2, OUTPUT);
pinMode(LED_PIN3, OUTPUT);
pinMode(LED_PIN4, OUTPUT);
pinMode(LED_PIN5, OUTPUT);
pinMode(LED_PIN6, OUTPUT);
pinMode(LED_PIN7, OUTPUT);
pinMode(LED_PIN8, OUTPUT);
pinMode(LED_PIN9, OUTPUT);
pinMode(LED_PIN10, OUTPUT);

}
void loop()
{
digitalWrite(LED_PIN2,HIGH);
delay(DELAY_MS);
digitalWrite(LED_PIN2, LOW);
delay(DELAY_MS);
digitalWrite(LED_PIN4,HIGH);
delay(DELAY_MS);
digitalWrite(LED_PIN4, LOW);
delay(DELAY_MS);
digitalWrite(LED_PIN6,HIGH);
delay(DELAY_MS);
digitalWrite(LED_PIN6, LOW);
delay(DELAY_MS);
digitalWrite(LED_PIN8,HIGH);
delay(DELAY_MS);
digitalWrite(LED_PIN8, LOW);
delay(DELAY_MS);
digitalWrite(LED_PIN10,HIGH);
delay(DELAY_MS);
digitalWrite(LED_PIN10, LOW);
delay(DELAY_MS);
digitalWrite(LED_PIN1, HIGH);
delay(DELAY_MS);
digitalWrite(LED_PIN1, LOW);
delay(DELAY_MS);
digitalWrite(LED_PIN3,HIGH);
delay(DELAY_MS);
digitalWrite(LED_PIN3, LOW);
delay(DELAY_MS);
digitalWrite(LED_PIN5,HIGH);
delay(DELAY_MS);
digitalWrite(LED_PIN5, LOW);
delay(DELAY_MS);
digitalWrite(LED_PIN7,HIGH);
delay(DELAY_MS);
digitalWrite(LED_PIN7, LOW);
delay(DELAY_MS);
digitalWrite(LED_PIN9,HIGH);
delay(DELAY_MS);
digitalWrite(LED_PIN9, LOW);
delay(DELAY_MS);

}

https://drive.google.com/open?id=0B9bvgvMQCGXdc1FVTTJWcGx6eUk

suriyakai seekam on sabemail
suriyakai seekam
at GlurGeek.Com
นาย สุริยะไกร สีก่ำ กำลังศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาไฟฟ้า มหาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต สิ่งที่สนใจคือการได้อ่านหนังสือประเภทต่างๆ หลากหลายความรู้ใหม่ๆ ความฝันที่ต้องทำให้ได้คือ การได้เป็นวิศวกรระดับเเนวหน้าของประเทศไทย

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com