ไฟวิ่งตั้งดวงที่ 2-7 แล้ววนกลับมาดวงที่ 2

ไฟวิ่งตั้งดวงที่ 2-7 แล้ววนกลับมาดวงที่ 2

โค้ด

int led1 = 2; // กำหนดขาใช้งาน
int led2 = 3;
int led3 = 4;
int led4 = 5;
int led5 = 6;
int led6 = 7;
void setup()
{
pinMode(led1, OUTPUT); // กำหนดขาทำหน้าที่ OUTPUT
pinMode(led2, OUTPUT);
pinMode(led3, OUTPUT);
pinMode(led4, OUTPUT);
pinMode(led5,OUTPUT);
pinMode(led6,OUTPUT);
}
void loop()
{
digitalWrite(led1,HIGH); // ไฟ LED 1 ติด 100 ms
delay(100);
digitalWrite(led1,LOW); // ไฟ LED 1 ดับ 250 ms
delay(250);
digitalWrite(led2,HIGH);
delay(100);
digitalWrite(led2,LOW);
delay(250);
digitalWrite(led3,HIGH);
delay(100);
digitalWrite(led3,LOW);
delay(250);
digitalWrite(led4,HIGH);
delay(100);
digitalWrite(led4,LOW);
delay(250);
digitalWrite(led5,HIGH);
delay(100);
digitalWrite(led5,LOW);
delay(250);
digitalWrite(led6,HIGH);
delay(100);
digitalWrite(led6,LOW);
delay(250);
}

ไฟล์ Source Code

https://drive.google.com/a/bumail.net/file/d/0B5WuyXECB3RQS0dici1MT2ljTmM/view?usp=sharing

************************************************************************************

นายรชต  ทรัพย์ทอง 1580901385

 

Temp Rachata
at GlurGeek.Com
นายรชต ทรัพย์ทอง 1580901385 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com