อธิบายการทำโจทย์ Calculus เรื่อง 1. Functions 2. Limits 3. Differentiation

นาย ฐากูร จันทร์ขวาง รหัสนักศึกษา 1590900641 อธิบายการทำโจทย์  Calculus   เรื่อง  1. Functions 2. Limits 3. Differentiation

ฐากูร จันทร์ขวาง
at GlurGeek.Com
ฐากูร จันทร์ขวาง คณะ วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชา วิศวคอมพิวเตอร์
รหัสนักศึกษา 1590900641

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.