สนุกไปกับวิธีการตัดต่อ และแต่งรูป WITH PHOTOSHOP BY:นางสาวธนวรรณ กมลสุขศรี 1590901920

เทคนิคการตัดต่อภาพ

ขั้นตอนที่ 1 เราต้องสร้างกระดาษขึ้นมา 1 หน้า ใช้ในการสร้างรูปภาพหนึ่งรูปที่เราต้องการ โดยกดไปที่ file > new จากนั้นเลือกขนาดของหน้ากระดาษตามที่เราต้องการ

11

ขั้นตอนที่ 2 เลือกรูปภาพที่เราต้องการจะตัดต่อ นำมาแต่งรูปให้ครบทั้งหมดก่อน โดยใช้เครื่องมือ MagneticLasso Tool ในการตัดรูปบางส่วนในรูปภาพที่เราเลือก ดังรูป

1

22

2

33

3

1480142578209

ขั้นตอนที่ 3 หลังจากตัดรูปครบทั้งหมดแล้ว ให้เราใช้เครื่องมือ Move Tool ในการเคบื่อนย้ายรูปภาพที่เราตัด ไปวางไว้ในหน้ากระดาษที่เราได้เซ็ตค่าไว้ในขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 4 จัดวางรูปภาพที่เราตัดตามใจชอบ

1480142603529

ขั้นตอนที่ 5 เลือกแบลคกราวไว้เป็นภาพพื้นหลัง โดยไปที่ file > place.. แล้วเลือกรูปภาพจาก desktop

1480142617446

ขั้นตอนที่ 6 เมื่อเราเลือกรูปภาพพื้นหลังได้แล้ว เราก็นำมาปรับแสง ปรับสี ให้ตรงความต้อการของเรา

และเราสามารถใส่ข้อความต่างๆได้ด้วยเครื่องมือ Horizontal Type Tool ดังรูป

1480142636966

ขั้นตอนที่ 7 เมื่อเราแต่งรูปที่เราต้องการเสร็จแล้ว ให้เราบันทึกรูปภาพ ด้วยวิธี file > save as แล้วเลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการเก็บรูปไว้

1480142662320

Thanawan Kamolsuksri
at GlurGeek.Com

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.