วิธีการทำโจทย์เรื่อง Laplace Transform, Newton-Raphson และ Lagrange Interpolation

จัดทำโดย
นาย ธีรพงษ์ โกสุมภ์ 1580901575
เสนอ
อาจารย์ ทศพลร้าน บ้านคลองสี่
วิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรม
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

เราจะมาสอบวิธีการทำโจทย์เรื่อง Lagrange , Laplace transform และ NEWTON  อย่างง่ายๆกันนะครับ

เรื่อง การแก้ Laplace transform

คือการแปลงเชิงปริพันธ์ที่ใช้กันอย่างกว้างขวาง แสดงอยู่ในรูป {\display style \display style {\math cal {L}}\left\{f(t)\right\}}{\displaystyle \displaystyle {\mathcal {L}}\left\{f(t)\right\}} การแปลงลาปลาสจะทำให้เกิดความเป็นเชิงเส้นของ f(t) ซึ่งค่า t เป็นอาร์กิวเมนต์จริง(t ≥ 0) จะแปลงไปอยู่ในรูปฟังก์ชัน F(s) โดย s เป็นอาร์กิวเมนต์เชิงซ้อน การแปลงนี้เป็นการทำฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งที่สำคัญมากในการใช้งานในทางปฏิบัติ คู่ฟังก์ชัน f(t) กับ F(s) นั้นจับคู่กันในตาราง การแปลงลาปลาสถูกใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติที่มันมีความสัมพันธ์และการดำเนินการของฟังกันดังเดิม f(t) น้นสอดคล้องกับความสัมพันธ์กับการดำเนินการในรูปของ F(s) การแปลงลาปลาสถูกประยุกต์ใช้ในงานสำคัญมากมายที่เป็นแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ สำหรับชื่อลาปลาสนี้มาจากชื่อของปีแยร์-ซีมง ลาปลาส ผู้ที่นำการแปลงนี้ไปใช้ในทฤษฎีความน่าจะเป็น

ส่วนวิธีทำดูจากคลิปนะครับ

 

เรื่อง การแก้ NEWTON

ขั้นตอนการคำนวณของวิธีของนิวตัน

  1. กำหนดค่าเริ่มต้น x0
  2. คำนวณค่า f (x0) และ f'(x0)
  3. เริ่มการทำซ้ำรอบที่ 1 (1st ซ้ำ (n = 1 + n)) โดยการนำค่าทั้งหมดที่คำนวณไปแทนในสูตรเพื่อหาค่า x1
  4. ทำการตรวจสอบข้อผิดพลาดโดยการเปรียบเทียบ | x1-x0 | <ข้อผิดพลาดหรือไม่ใช่: ได้ x1 เป็นรากของสมการNO: ทำขั้นตอนต่อไป
  5. ทำการตรวจสอบจำนวนรอบโดยการเปรียบเทียบ n> จำนวนรอบที่กำหนดหรือไม่ใช่: ได้ x1 เป็นรากของสมการNO: กลับไปทำในขั้นตอนที่ 2 เพื่อคำนวณหาค่า f (x) ตัวต่อไป

 

ส่วนวิธีทำดูจากคลิปนะครับ

เรื่อง การแก้ Lagrange

สูตร ผลการค้นหาภาพสำหรับ LAGRANGE แก้ไข

ส่วนวิธีทำดูจากคลิปนะครับ

thirapohng.kosum
at GlurGeek.Com
กำลังศึกษาอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.