วงจร Arduino ไฟวิ่งแบบเรียงไปกลับ

วงจร Arduino ไฟวิ่งแบบเรียงไปกลับ เป็นวงจรที่จะมีไฟวิ่งจาก 13 ไป 1 และทำการย้อนกลับจาก 1 ไป 13 ใหม่ วนไปเรื่อยๆ

โปรแกรมที่ใช้ในการเขียน Code Arduino : UnoArduSim

ardu

 Code ที่เขียนในโปรแกรม

int led1 = 1;
int led2 = 2;
int led3 = 3;
int led4 = 4;
int led5 = 5;
int led6 = 6;
int led7 = 7;
int led8 = 8;
int led9 = 9;
int led10 = 10;
int led11 = 11;
int led12 = 12;
int led13 = 13;

void setup(){

pinMode(led1,OUTPUT);
}

void loop(){

digitalWrite(led13, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(led13, LOW);

digitalWrite(led12, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(led12, LOW);

digitalWrite(led11, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(led11, LOW);

digitalWrite(led10, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(led10, LOW);

digitalWrite(led9, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(led9, LOW);

digitalWrite(led8, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(led8, LOW);

digitalWrite(led7, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(led7, LOW);

digitalWrite(led6, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(led6, LOW);

digitalWrite(led5, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(led5, LOW);

digitalWrite(led4, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(led4, LOW);

digitalWrite(led3, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(led3, LOW);

digitalWrite(led2, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(led2, LOW);

digitalWrite(led1, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(led1, LOW);

digitalWrite(led2, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(led2, LOW);

digitalWrite(led3, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(led3, LOW);

digitalWrite(led4, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(led4, LOW);

digitalWrite(led5, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(led5, LOW);

digitalWrite(led6, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(led6, LOW);

digitalWrite(led7, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(led7, LOW);

digitalWrite(led8, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(led8, LOW);

digitalWrite(led9, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(led9, LOW);

digitalWrite(led10, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(led10, LOW);

digitalWrite(led11, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(led11, LOW);

digitalWrite(led12, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(led12, LOW);

digitalWrite(led13, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(led13, LOW);

}

OUTPUT ของโปรแกรม

 

File : PROJECT

***************************************************************************************

จัดทำโดย 1580901344 นาย ศรัณย์ แก้วนาง วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชา คอมพิวเตอร์

Saran Keawnang
at GlurGeek.Com
My name is Saran Keawnang. I'm a Computer Engineer

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com