ลิมิต x เข้าใกล้ 0อะทำไม่ค่อยได้ แต่ลิมิตคุณเข้าใกล้หัวใจอ่ะทำประจำ

Calculus 1

เรื่องที่ 1 Function

 

เรื่องที่ 2 Limit

 

เรื่องที่ 3 Differential

 

Phacharakamol Kayee
at GlurGeek.Com
นาย พชรกมล กายี รหัส 1590900716
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com