ลองทำโจทย์แคลคูลัส เรื่อง 1. Functions 2. Limits 3. Differentiation

นาย กิติพันธ์ นันสทวิสิทธิ์  รหัสนักศึกษา  1590901649  ภาควิชา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

1. Functions
2. Limits
3. Differentiation

KITIPAN NANTAWISIT
at GlurGeek.Com

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.