มาเขียนโปรแกรมบวกค่าและหาค่าเฉลี่ยโดยใช้ลูป(while/do while)กันเถอะ

1.ปก

1.A Simple Example of a Program(1.3)
แนะนำการเขียนโปรแกรมเก็บค่าไว้ในตัวแปร 2 ตัว และนำตัวแปรทั้ง 2 มาบวกกัน จากนั้นแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการบวก

***Flowchart***

3.Flowchart1

***Download Source Code***

***Output***

5.Output

***Youtube***

YouTube Preview Image

2.Using a while loop to compute an average(2.11)
แนะนำการเขียนโปรแกรมหาค่าเฉลี่ยแบบง่ายๆ ด้วย while loop

***Flowchart***

3.Flowchart2

***Download Source Code***

***Output***

5.Output

***Youtube***
YouTube Preview Image

3.Using a do while loop to compute an average(2.12)
แนะนำการเขียนโปรแกรมหาค่าเฉลี่ยแบบง่ายๆ ด้วย do while loop

***Flowchart***

3.Flowchart3

***Download Source Code***

***Output***

5.Output

***Youtube***
YouTube Preview Image

***จัดทำโดย***
นายกัมพล พุทธศรี

 

Èmpty Mînđ
at GlurGeek.Com
Name : MR.KUMPON PUTTHASRI
School : ENGINEERING BANGKOK UNIVERSITY
Department : COMPUTER ENGINEERING
Nationality : THAI

2 Comments

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com