มาทำความรู้จัก Composite Structure Diagram กันเถอะ

Composite Structure Diagram เป็น Diagram หนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของ Structural Modeling Diagram โดย Composite Structure Diagram นี้จะมีหน้าที่ในการที่จะแสดงให้เห็นความหมายของโครงสร้างของชั้นต่างๆของ Element และจะเน้นในรายละเอียดของโครงสร้าง และ ความสัมพันธ์ ภายในโครงสร้างนั้นๆ รวมไปถึงการมีจุด Interconnection กับส่วนอื่นๆ ของ System

Example

ส่วนประกอบของ Composite Structure Diagram

  1. Part/Property คือองค์ประกอบ(Element)ที่อยู่ใน Class ที่เราสร้างขึ้นนั้นเองสามารถมีได้มากกว่า 1 Part ใน 1 Class นั้นๆ จากรูปด้านบนจะเห็นว่าใน Class FibonacciSystem จะมี part ด้วยกันทั้งหมด 5 Parts คือ FibonacciFunction, NMinus2, NMinus1, N และ Viewer
  2. Port คือ จุดที่ให้เอาเชื่อมต่อระหว่าง Part กับ Part หรือ Part กับ Environment สัญลักษณ์ก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส วางไว้บนกรอบของ Class อย่าลืมว่า Port นั้นต้อง Set ให้เห็น Privateในกรณีที่ติดต่อกันภายใน Class เดียวกัน แต่ถ้าต้องการติดต่อกับภายนอกถึงใช้ Public
  3. Connector คือ เส้นตรงที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่าง Port กับ Port (Port นะครับไม่ใช่ Part)หรือ Part กับ Environment
  4. Collaboration คือ Classifier ชนิดหนึ่งที่มีทำหน้าที่ในการ รวมรวม Operation/Function ที่อยู่ใน Class อื่นๆ มาไว้ในตัวของมัน เช่น

  5. Structure Classifier ก็คือ Class ที่ยอมให้ไอ้ 4 ตัวที่กล่าวมาข้างบน..มาอยู่ใน Class ของตัวมันนั่นเอง ซึ่งจากรูป ไอ้ Class FibonacciSystem ก็คือ Structure Classifier นั่นเอง
  6. Encapsulated Classifier ก็คือ Structure classifier ชนิดหนึ่งที่ต้องมี Ports อยู่ภายใน Class จากตัวอย่างก็จะเห็นว่า ทั้ง Class Variable และ FibonacciSystem ต่างก็เป็น Encapsulated classifier เพราะว่าทั้ง 2 class มี Port อยู่ภายในนั้นเอง

วีดีโอประกอบ https://drive.google.com/file/d/1FG25sR_iChHY6Dy7NGNaKhtUB__hgNz2/view?usp=sharing


ที่มา :

http://en.wikipedia.org/wiki/Composite_structure_diagram
http://www.sparxsystems.com/resources/uml2_tutorial/uml2_compositediagram.html
[ad#post-image] https://www.aoddy.com/2010/01/03/system-modeling-with-uml2-composite-structure/

Woranan Ruksanit
at GlurGeek.Com
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่4
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.