การเขียน Class Diagram

หลักการเขียน Class Diagram Class Diagram คือ แผนภาพที่ใช้แสดง Class และ ความสัมพันธ์ระหว่าง Class ของระบบที่สนใจ (Problem Domain)  เช่น ในระบบการลงทะเบียนเรียน Class ที่เกี่ยวข้องคือ

Continue reading »

USE CASE DIAGRAM

Use Case Diagram คือ แผนภาพที่แสดงการทำงานของผู้ใช้ระบบ (User) และความสัมพันธ์กับระบบย่อย (Sub systems) ภายในระบบใหญ่ ในการเขียน Use Case

Continue reading »

State Diagram คืออะไร ?

หลักในการเขียน State Diagram 1. จาก Class Diagram ให้ดูว่ามี State Diagram กี่ตัวที่ต้องเขียน  ไม่จำเป็นที่จะต้องเขียน State Diagram ของทุก Function ทุก Class Diagram ในบาง Function ที่ไม่ได้มีกิจกรรมที่ซับซ้อนมากมาย

Continue reading »

Flowchart

ผังงาน (Flowchart) คือ แผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานของ Algorithm, Workflow, Process เป็นเครื่องมือใช้การรวบรวมจัดลำดับความคิด เพื่อให้เห็นขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนและใช้วางแผนการทำงานขั้นแรก โดยสัญลักษณ์ Flowchart แสดงถึงการทำงานลักษณะต่างๆ

Continue reading »

มาเรียนรู้ Class Diagram เบื้องต้นกัน

Class Diagram คือแผนภาพที่ใช้แสดง Class และความสัมพันธ์ในแง่ต่างๆ (Relation) ระหว่าง Class เหล่านั้น ซึ่งความสัมพันธ์ที่กล่าวถึงใน Class Diagram นี่ถือเป็นความสัมพันธ์เชิงสถิตย์ (Static Relationship) หมายถึงความสัมพันธ์ที่มีอยู่แล้วเป็นปกติในระหว่าง Class ต่างๆ ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากกิจกรรมต่างๆ

Continue reading »

Normalizing with Entity Relationship Diagram

  Normalization (นอร์มัลไลเซชัน) Normalization (นอร์มัลไลเซชัน) คือ วิธีการหนึ่งที่ช่วยลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลจากDatabase ซึ่งเป็นวิธีของการกำหนดแอตทริบิวให้กับแต่ละเอนทิตี้ เพื่อให้ได้โครงร้างของตารางที่ดี สามารถควบคุมความซ้ำซ้อนของข้อมูลและหลีกเลี่ยงความผิดปกติของข้อมูล

Continue reading »