มาดูมินตราทำแคลคูลัสกัน!

แคลคูลัส 1 (พื้นฐาน)

เรื่องที่1 Function

 

เรื่องที่ 2 Limit

 

เรื่องที่ 3 Differential

Mintra nongphot
at GlurGeek.Com
น.ส.มินตรา นงค์โภชน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคคอมพิวเตอร์ ปี1
1590900203

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com