ฝึกทำโจทย์ 1. Functions 2. Limits 3. Differentiation

นางสาวธนวรรณ กมลสุขศรี 1590901920 ศึกษาอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

1. Functions
2. Limits
3. Differentiation

THANAWAN KAMOLSUKSRI
at GlurGeek.Com
นางสาวธนวรรณ กมลสุขศรี 1590901920 ศึกษาอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.