ทบทวน Calculus 3 สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับหนึ่ง (LINEAR FIRST-ORDER DIFFERENTIAL EQUATIONS)

การทำโจทย์สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับหนึ่ง (LINEAR FIRST-ORDER DIFFERENTIAL EQUATIONS)

YouTube Preview Image

ในบทนี้จะกลาวถึงการหาผลเฉลย และแนวคิดในการประมาณคาของผลเฉลยโดยการ คํานวณเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่งที่จะศึกษา

ขั้นตอนการทำโจทย์เพื่อเป็นแนวทางทำโจทย์ของเรื่องสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับหนึ่ง (LINEARST-OR DIFFERENTIAL EQUATIONS)

Check ว่าเป็น (LINEARST-OR DIFFERENTIAL EQUATIONS)

ขั้นตอนที่ 1 จัดรูป dy ส่วน dx  + P(xy) = Q(x)

ขั้นตอนที่ 2  หา Integrating factor (I.F)

ตัวประกอบเพื่อ อินทิเกรต e กำลัง อินทิเกรต  P(x) dx

ขั้นตอนที่ 3    General Solution (ผลเฉลยทั่วไป)  G.s

> y = 1 ส่วน e กำลัง อินทิเกรต  P(x) dx คูณกับ e กำลัง อินทิเกรต (x) dx คูนกับ  Q(x) dx + c

 

ถ้ามี Particular Soilution (ผลเฉลยเฉพาะราย)

หาค่า C ใน   General Solution > P.S

Nattakan Boonpech on sabfacebook
Nattakan Boonpech
at GlurGeek.Com
ชื่อณัฐกานต์ บุญเพชร ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัย ม.กรุงเทพ ชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์ ชอบเกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ งานอดิเรกเล่นกีฬา ศึกษาเกี่ยวกับโทรศัพท์ อยากทำงานเป็นวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.