ทบทวน Calculus 3 สมการแบร์นูลลี (BERNOULLI’S EQUATION)

การทำโจทย์ สมการแบร์นูลลี (BERNOULLI’S EQUATION) ในหัวข้อนี้ เราจะทำการศึกษาถึงสมการบางประเภทที่มีใช้งานอยู่แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นสมการอนุพันธ์อันดับ1ประเภทใด หรือชนิดใดชนิดหนึ่งตามที่เราเคยศึกษามาแต่เราจะมีวิธีการหาคำตอบชองสมการดังกล่าวได้โดยใช้วิธีที่กล่าวมาข้างต้น พิจารณาสมการต่อไปนี้ เรียกว่า

Continue reading »

ทบทวน Calculus 3 สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับหนึ่ง (LINEAR FIRST-ORDER DIFFERENTIAL EQUATIONS)

การทำโจทย์สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับหนึ่ง (LINEAR FIRST-ORDER DIFFERENTIAL EQUATIONS) ในบทนี้จะกลาวถึงการหาผลเฉลย และแนวคิดในการประมาณคาของผลเฉลยโดยการ คํานวณเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่งที่จะศึกษา

Continue reading »

ทบทวน Calculus 3 สมการเชิงอนุพันธ์แบบแม่นตรง (EXACT DIFFERENTIAL EQUATIONS)

การทำโจทย์สมการเชิงอนุพันธ์แบบแม่นตรง (EXACT DIFFERENTIAL EQUATIONS) ขั้นตอนการทำโจทย์เพื่อเป็นแนวทางทำโจทย์ของเรื่องสมการเชิงอนุพันธ์แบบแม่นตรง (EXACT DIFFERENTIAL EQUATIONS) ขั้นตอนที่

Continue reading »

ทบทวน Calculus 3 สมการเชิงอนุพันธ์แบบเอกพันธ์ (HOMOGENEOUS DIFFERENTIAL EQUATIONS)

การทำโจทย์สมการเชิงอนุพันธ์แบบแบบเอกพันธ์ (HOMOGENEOUS DIFFERENTIAL EQUATIONS) ขั้นตอนการทำโจทย์เพื่อเป็นแนวทางทำโจทย์ของเรื่องสมการเชิงอนุพันธ์แบบเอกพันธ์ (HOMOGENEOUS DIFFERENTIAL EQUATIONS) ขั้นตอนที่

Continue reading »

ทบทวน calculus 3 สมการเชิงอนุพันธ์แบบแยกตัวแปรได้ (Separable Differential Equations)

การทำโจทย์สมการเชิงอนุพันธ์แบบแยกตัวแปรได้ (Separable Differential Equations) ขั้นตอนการทำโจทย์เพื่อเป็นแนวทางทำโจทย์ของเรื่องสมการเชิงอนุพันธ์แบบแยกตัวแปรได้ (Separable Differential Equations) ขั้นตอนที่

Continue reading »