ตะลุยโจทย์ NEWTON-RAPHSON, GAUSS ELIMINATION, COMPLEX NUMBER

ตะลุยโจทย์ math 3 ข้อ

Saksit Pongam
at GlurGeek.Com
ศักดิ์สิทธิ์ โพธิ์งาม 1560901017 วิศวกรรมไฟฟ้า ปี 4

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com