ตะลุยทำโจทย์เรื่อง Newton Raphson method , Lagrange Polynomials Interpolation first order ,Laplace Transform By พฤหัส มาสกลาง

เรื่อง Newton Raphson Method

ขั้นตอนการคำนวณของวิธีของนิวตัน

1.   กำหนดค่าเริ่มต้น x0=1

2.   คำนวณค่า f (x0) และ f'(x0)

3.   เริ่มการทำซ้ำรอบที่ 1 (1st ซ้ำ (n = 1 + n)) โดยการนำค่าทั้งหมดที่คำนวณไปแทนในสูตรเพื่อหาค่า x1

4.   ทำการตรวจสอบข้อผิดพลาดโดยการเปรียบเทียบ | x1-x0 | <ข้อผิดพลาดหรือไม่ใช่: ได้ x1 เป็นรากของสมการNO: ทำขั้นตอนต่อไป

5.   ทำการตรวจสอบจำนวนรอบโดยการเปรียบเทียบ n> จำนวนรอบที่กำหนดหรือไม่ใช่: ได้ x1 เป็นรากของสมการNO: กลับไปทำในขั้นตอนที่ 2 เพื่อคำนวณหาค่า f (x) ตัวต่อไป

 

 

 

 

เรื่องการแก้ Lagrange Polynomails Interpolation แบบ First Order

 

 

 

 

เรื่อง การแก้ Laplace transform

คือการแปลงเชิงปริพันธ์ที่ใช้กันอย่างกว้างขวาง แสดงอยู่ในรูป {\display style \display style {\math cal {L}}\left\

{f(t)\right\}}{\displaystyle \displaystyle {\mathcal {L}}\left\{f(t)\right\}}

 

การแปลงลาปลาสจะทำให้เกิดความเป็นเชิงเส้นของ f(t) ซึ่งค่า t เป็นอาร์กิวเมนต์จริง(t ≥ 0) จะแปลงไปอยู่ในรูปฟังก์ชัน F(s) โดย s เป็นอาร์กิวเมนต์เชิงซ้อน การแปลงนี้เป็นการทำฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งที่สำคัญมากในการใช้งานในทางปฏิบัติ คู่ฟังก์ชัน f(t) กับ F(s) นั้นจับคู่กันในตาราง การแปลงลาปลาสถูกใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติที่มันมีความสัมพันธ์และการดำเนินการของฟังกันดังเดิม f(t) น้นสอดคล้องกับความสัมพันธ์กับการดำเนินการในรูปของ F(s) การแปลงลาปลาสถูกประยุกต์ใช้ในงานสำคัญมากมายที่เป็นแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ สำหรับชื่อลาปลาสนี้มาจากชื่อของปีแยร์-ซีมง ลาปลาส ผู้ที่นำการแปลงนี้ไปใช้ในทฤษฎีความน่าจะเป็น

 

 

 

 

Phaluhat Masklang
at GlurGeek.Com
นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.