การเขียนวงจรไฟกระพริบคี่คู่ไปกลับโดยโปรแกรม Arduino

การเขียนวงจรไฟกระพริบคี่คู่ไปกลับโดยโปรแกรม Arduino

เริ่มจากคี่ไปคู่กลับด้วยคู่ไปคี่ ไปกลับ โดยใช้ LED 10 ตัว

aduino

code ที่ใช้ 

int led1 = 1;
int led2 = 2;
int led3 = 3;
int led4 = 4;
int led5 = 5;
int led6 = 6;
int led7 = 7;
int led8 = 8;
int led9 = 9;
int led10 = 10;
void setup(){

pinMode(led1,OUTPUT);
}

void loop(){

digitalWrite(led1, HIGH);
delay(200);
digitalWrite(led1, LOW);

digitalWrite(led3, HIGH);
delay(200);
digitalWrite(led3, LOW);

digitalWrite(led5, HIGH);
delay(200);
digitalWrite(led5, LOW);

digitalWrite(led7, HIGH);
delay(200);
digitalWrite(led7, LOW);

digitalWrite(led9, HIGH);
delay(200);
digitalWrite(led9, LOW);

digitalWrite(led2, HIGH);
delay(200);
digitalWrite(led2, LOW);

digitalWrite(led4, HIGH);
delay(200);
digitalWrite(led4, LOW);

digitalWrite(led6, HIGH);
delay(200);
digitalWrite(led6, LOW);

digitalWrite(led8, HIGH);
delay(200);
digitalWrite(led8, LOW);

digitalWrite(led10, HIGH);
delay(200);
digitalWrite(led10, LOW);

digitalWrite(led10, HIGH);
delay(200);
digitalWrite(led10, LOW);

digitalWrite(led8, HIGH);
delay(200);
digitalWrite(led8, LOW);

digitalWrite(led6, HIGH);
delay(200);
digitalWrite(led6, LOW);

digitalWrite(led4, HIGH);
delay(200);
digitalWrite(led4, LOW);

digitalWrite(led2, HIGH);
delay(200);
digitalWrite(led2, LOW);

digitalWrite(led9, HIGH);
delay(200);
digitalWrite(led9, LOW);

digitalWrite(led7, HIGH);
delay(200);
digitalWrite(led7, LOW);

digitalWrite(led5, HIGH);
delay(200);
digitalWrite(led5, LOW);

digitalWrite(led3, HIGH);
delay(200);
digitalWrite(led3, LOW);

digitalWrite(led1, HIGH);
delay(200);
digitalWrite(led1, LOW);

}

ไฟล์งาน :https://drive.google.com/file/d/0Bz8J4x8PxYTQQ2RFMVF3ZUhST00/view?usp=sharing

………………………………………………………………………………………………………………..

จัดทำโดย นาย พฤหัส มาสกลาง 1580901617 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคไฟฟ้า

Phaluhat Masklang
at GlurGeek.Com
นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.