การเขียนแบบแผ่นแลกเปลี่ยนความเย็น ด้วยโปรแกรม AUTOCAD

ชื่องาน แบบแผ่นแลกเปลี่ยนความเย็น
จัดทำโดย
น.ส. อริสรา คำจีนสี 1590900484
เสนอ
อาจารย์ทศพล บ้านคลองสี่
วิชา การเขียนแบบวิศวกรรม
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

PROJECT EXCHANCE PLATE
SUBMITTED BY
ARISARA KAMCHEENSEE 1590900484
PRESENT
TODSAPON BANKLONGSI
ME151 ENGINEERING DRAWING
DEPARTMENT OF COMPUTER ENGINEERING
SCHOOL OF ENGINEERING
BANGKOK UNIVERSITY
SEMESTER 2 YEAR 2016

หลังการทำงานของแผ่นแลกเปลี่ยนความเย็น

การทำงานของแผ่นแลกเปลี่ยนความเย็นนี้ใช้สำหรับการทำความเย็นในการเก็บรักษาคุณภาพของน้ำนม

และการดรอปเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำนม ซึ้งแผ่นทำความเย็นจะถูกติดตั้งไว้ภายนอกถังบรรจุน้ำนมขนาดใหญ่ซึ้งมี 2 ชั้น ชั้นในจะเป็นส่วนบรรจุน้ำนม และชั้นนอกจะเป็นชั้นบรรจุน้ำซึ้งจะมีแผ่นแลกเปลี่ยนความเย็น ติตตั้งรอบถังทั้งหมด 6 ตัว หลักการทำงานหลักๆคือการปล่อยน้ำผ่านแผ่นแลกเปลี่ยนความเย็นในชั้นภายนอกของถังบรรจุน้ำนม ให้น้ำภายนอกถังวนรอบถังชั้นใน เพื่อให้ความเย็นแก่น้ำนมภายในถัง

ประโยขน์ที่มนุษย์จะได้รับ

                         รักษาคุณภาพของน้ำนม ไม่ให้ค่าจุลินทรีย์ เพิ่มสูงเกิน มาตรฐานของศูนย์รับน้ำนมดิบ ทำให้สามารถยืดอายุของน้ำนมให้สามารถเก็บได้นานยิ่งขึ้น

Arisara Kamcheensee
at GlurGeek.Com
เป็นนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคคอมพิวเตอร์ ชอบการตัดต่อวิดีโอ และทำคลิปต่างๆ ชอบการถ่ายภาพ และการกินอาหาร ชอบดนตรีแนวEDM

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com