Kanban System

Kanban System

Kanban note

Kanban คือ วีธีการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นการจัดการงานให้อยู่บนหลักการ

 • Visualize Work ทำให้เห็นแผนภาพของงานทุกๆ ขั้นตอน ในห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) จากแนวคิดที่คลุมเคลือ ไปสู่การส่งมอบผลงานที่มีคุณค่า
 • Limit Work-In-Progress (WIP) กำหนดขีดจำกัดที่ชัดเจนกับปริมาณของงานที่ได้รับอนุญาตทำได้ในแต่ละขั้นตอน
 • Make Policies Explicit สร้างนโยบายที่ชัดเจน ที่คุณจะต้องประฏิบัติตาม
 • Measure and Manage Flow การวัดผลและจัดการ การไหลของกระบวนการ นำไปสู่การใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ และทำให้เห็นภาพผลลัพท์ที่จะเกิดขึ้นตามมา
 • Identify Improvement Opportunities หาโอกาสเพื่อการพัฒนางานให้ดีขึ้นยิ่งๆ ขึ้นไป อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอกับงานของทุกคน

       Kanban มีวิธีการเรียงหลายวิธีขึ้นอยู่กับผู้ใช้ แต่จะแบ่งออกคร่าวๆ เป็น 5 ส่วน คือ Backlog / Start / In Progress / Validating / Done งานจะเริ่มเมื่อมีการส่งงานเข้าจาก Backlog และ จะไหลไปเรื่อยๆ จนถึง validated นอกจากนี้ในแต่ละหมวดนั้นต้องมีการกาหนดจำนวนงานสูงสุดที่จะอยู่ในส่วนนั้นได้ เช่น Start ได้ไม่เกิน 4 งาน In Progress ได้ไม่เกิน 3 งาน เป็นต้น การกำหนดมีไว้เพื่อให้การทางานนั้นไม่มากจนเกินไป และ เมื่อมีงานที่เริ่มเร่ง ทีมที่ทาอยู่ก็สามารถทราบได้ทันทีว่า จะต้องเร่งงานส่วนไหนให้เสร็จเร็วขึ้น

ขั้นตอนการทำงาน

Kanban
Visual workflow

Ready for develop

จากตารางจะแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนหลักๆ เพื่อช่วยให้การทำงานไปด้รวดเร็วขึ้น จึงแบ่งแยกงานออกจากกันเป็น Hardware และ Software โดยหน้าที่แต่ละฝั่งจะถูกประเมินด้วยความถนัดในแต่ละบุคคล ใครที่ถนัดด้านการใช้โปรแกรมก็จะถูกแบ่งให้อยู่ในส่วนงาน Software ใครถนัดด้านวงจรไฟฟ้าก็จะถูกแบ่งให้อยู่ในส่วนงานของ Hardware

Development Software

    Application support

 • Mobile app
 • Service app
 • Programing logic

 

Development hardware

   Product design

 • ออกแบบรูปร่างของผลิตภัณฑ์
 • ออกแบบลายปริ้นวงจรเป็นรูปแบบของเราเอง

 

ข้อดีของ Kanban

 • เห็นขั้นตอนการทำงานชัดเจนจากชื่อคอลัมน์
 • เข้าใจภาพรวมของปริมาณงานในแต่ละทีมหรือแต่ละคน
 • ช่วยในการคำนวณ Lead Time (Cycle Time) ได้ง่ายๆด้วยสูตร Lead Time (Cycle Time) = End Date – Start Date

ข้อเสียของ Kanban

 • อาจจะเสียเวลาในการแบ่งงานในขั้นตอนแรก
 • ไม่เหมาะกับการทำงานหลาย ๆ งานพร้อมกัน

 

สมาชิก

 • นายชานนท์  สิงห์ยัง  1560901140  
 • นายภาณุพงศ์  เอี่ยมอ่วม  1560900696
 • นายปิยะชาติ  เกียรติชื่น  1560900704
 • น.ส.วรวรรณ  เพียคำเมือง  1580901369
 • น.ส.จิราภา  คุ้มทอง  1580900791

hpkthemaster
at GlurGeek.Com

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.