ใจของเราเหมือนขวดเปล่า จะมีคุณค่าแค่ไหน ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ใส่ลงไป

คุณค่าของใจ

ขวดเปล่า…หากใส่ น้ำเปล่า…. จะมีค่า 5 บาท
ขวดเปล่า…หากใส่ น้ำหวาน… จะมีค่า 10 บาท
ขวดเปล่า…หากใส่ น้ำผึ้ง…….. จะมีค่า 300 บาท
ขวดเปล่า…หากใส่ น้ำหอม….. จะมีค่า 10,000 บาทจิตใจของคนเราเปรียบเหมือนกับ ขวดเปล่า…จะมีคุณค่า แค่ไหน ขึ้นอยู่กับ สิ่ง ที่ใส่ลงไป ! พระพุทธองค์ตอบ……!
ชายผู้ยากจน ถามพระพุทธเจ้าว่า “เหตุใด ข้าจึงยากจนยิ่งนัก?”พระพุทธองค์ ตรัสว่า,”เธอไม่รู้จักการให้ และวิธีให้”
ชายผู้ยากจน จึงพูดต่อว่า, “ทั้งที่ข้าพระองค์ ไม่มีสิ่งใดให้นี่ ?”พระพุทธองค์ ตรัสว่า:”ตัวเธอนั้น มีอยู่ไม่น้อยเลย”

ใบหน้า : ซึ่งเธอสามารถให้ รอยยิ้ม, ความสดใส, สดชื่น, เบิกบาน

ปาก : เธอ สามารถชื่นชม,ให้กำลังใจ หรือ ปลอบประโลม

ปัญญา : สามารถให้ ความรู้, ให้ แสงสว่างแก่ผู้คนหัวใจ : สามารถเปิดอก กับ ผู้อื่น,ให้ความจริงใจ,ใสบริสุทธิ์, ให้ความเมตตา

ดวงตา : ที่ สามารถมองดูผู้อื่นด้วยสายตาแห่งความหวังดีด้วยความโอบอ้อมอารี

ร่างกาย : ซึ่งสามารถใช้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น
ฉะนั้น : แท้จริงแล้ว เธอมิได้ยากจนเลย“ความยากจนในจิตใจ คือความยากจนอันแท้จริง”

Cr. The BuddhaGlurGeek .Com
at GlurGeek.Com

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com