What is Data Flow Diagram ?

rider_detail_1

Data Flow Diagram : DFD คืออะไร?

Data Flow Diagram ก็คือแผนภาพกระแสข้อมูลหรือแผนภาพการไหลของข้อมูลเป็นเครื่องมือที่ใช้แสดงการไหลของข้อมูลและการประมวลผลต่างๆ ในระบบ สัมพันธ์กับแหล่งเก็บข้อมูลที่ใช้ โดยแผนภาพนี้จะเป็นสื่อช่วยให้การวิเคราะห์เป็นไปได้โดยง่าย และมีความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้วิเคราะห์ระบบกับโปรแกรมเมอร์หรือ ระหว่างผู้วิเคราะห์ระบบกับผู้ใช้

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้แผนภาพกระแสข้อมูล
1. เป็นแผนภาพที่สรุปรวมข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการวิเคราะห์ในลักษณะของรูปแบบที่เป็นโครงสร้าง
2. เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างนักวิเคราะห์ระบบและผู้ใช้งาน
3. ใช้ในการพัฒนาต่อในขั้นตอนของการออกแบบระบบ
4. ใช้ในการอ้างอิง หรือเพื่อใช้ในการพัฒนาต่อในอนาคต
5. ทราบที่มาที่ไปของข้อมูลที่ไหลไปในกระบวนการต่างๆ (Data and Process)

safe_image.php

สัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเขียนแผนภาพการไหลของข้อมูล

Screen Shot 2559-02-23 at 23.35.26
การประมวลผล ( Process )

Screen Shot 2559-02-23 at 23.43.59
แหล่งเก็บข้อมูล ( Data Store )

Screen Shot 2559-02-23 at 23.45.26
กระแสข้อมูล ( Data Flow )

Screen Shot 2559-02-23 at 23.46.01
สิ่งที่อยู่ภายนอก ( External Entity )

 

 

 

ตัวอย่าง Data Flow Diagram

Level-0 Diagram เป็นการแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของ Process การทำงานหลักๆ ที่มีอยู่ภายในภาพรวมของระบบ (Context Diagram) ว่ามีขั้นตอนใดบ้าง ตัวอย่างจากบทความที่ 1 Mobile Print https://www.glurgeek.com/education/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%87/

Screen Shot 2559-02-23 at 23.56.00

Level-0 Diagram

Level-1 Diagram ถ้าระบบใดมีการทำงานที่ซับซ้อนมาก นักวิเคราะห์ระบบจะไม่สามารถอธิบายการทำงานทั้งหมดได้ภายในขั้นตอนเดียวใน Context Diagram ดังนั้นในการวิเคราะห์ระบบจึงสามารถจำแนกระบบใหญ่หนึ่งระบบออกเป็นระบบย่อยๆ ได้หลายระบบ โดยแบ่งให้เป็นระบบย่อยที่มีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ จนสามารถอธิบายการทำงานได้ทั้งหมด เรียกวิธีนี้ว่า “ การแบ่งย่อย ”

Screen Shot 2559-02-23 at 23.58.24Level-1 Diagram

Level-2 Diagram คือ การแตกการประมวลผลย่อย โดยใช้แผนภาพกระแสข้อมูล DFD Level 1 แบ่งการประมวลผลภายในออกไปเป็นขั้นตอนต่างๆ ได้อีก ตัวอย่าง เช่น

Screen Shot 2559-02-24 at 00.01.00

Screen Shot 2559-02-24 at 00.02.10

Screen Shot 2559-02-24 at 00.03.22

Screen Shot 2559-02-24 at 00.04.59

โดยทั่วไป DFD มักจะมีโพรเซสทั้งหมด 2 -7 โพรเซส โดยมีเลขที่กำกับไว้ด้วย แต่ละโพรเซสทำงานของตัวเองแยกจากกัน ปัญหาของการเขียนโพรเซสคือ ทำอย่างไรจึงจะ “แบ่ง” งานออกจากกันได้ การแบ่งจำนวนงานนั้นไม่มีคำตอบว่า “ถูกหรือผิด” ที่แน่นอนตายตัว แต่คำตอบหนึ่งอาจจะดีกว่าอีกคำตอบหนึ่งก็ได้

การแบ่งจำ นวนโพรเซสใน DFD ไม่มีกฏเกณฑ์ตายตัว การแบ่งจำนวนนี้ขึ้นอยู่กับ “ความชำนาญหลังจากที่มีประสบการณ์มากพอสมควร” ถ้าเทียบกับการเขียนโปรแกรมก็เหมือนกับการแยกเขียนเป็นโปรแกรมย่อย ซึ่งจะต้องอาศัยประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมมาช่วยมากทีเดียว ปัญหาของการแบ่งงานก็คือ ขอบเขตของงานนั่นเอง หวังว่าผู้อ่านจะได้ความรู้เกี่ยวกับการสร้าง Data Flow Diagram เพื่อนำไปใช้งานได้จริงครับ ^.^

NATCHANON JAMPARUANG
at GlurGeek.Com
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 4
งานอดิเรก เล่นเกม, ฟังเพลง,เล่นดนตรี,เล่นกีฬา,ท่องเที่ยวธรรมชาติ
ชอบงานประดิษฐ์หลายๆอย่าง

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.