Calculus 2 [Matrix] วิธีแก้โดยการใช้ Matrix ในการหากำไร ต้นทุน รายรับ รายจ่าย หรือสิ่งต่าง ๆ อีกมากมายที่หลาย ๆ คนอาจจะยังไม่ทราบกัน

Calculus 2

ตัวอย่างง่ายง่ายกับการใช้แคลคูลัสในชีวิตประจำวัน เราจะยกตัวอย่างปัญหาและวิธีแก้โดยการใช้ Matrix ในการหากำไร ต้นทุน รายรับ รายจ่าย หรือสิ่งต่างๆอีกมากมายที่หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบกันนะครับ

 

จากโจทย์ที่กำหนดมาให้นี้คือการหารายรับของบริษัทแห่งหนึ่งโดยการใช้ Matrix แบบง่ายๆ

กำหนด Matrix สิ่งที่โจทย์ให้และสิ่งที่โจทย์ต้องการหา

( U และ V เป็น Matrix ซึ่งมีค่าเป็น 1 ไม่มีผลกับสมการใดๆ )

P คือ กำไรในแต่ละวันของแต่ละสาขา

P = R – C (คือรายรับ – กับต้นทุน) ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 สาขา

โดยจะเขียนในรูป Matrix ได้ดังรูปข้างบนนี้

แทนตัวเลขจากที่โจทย์กำหนดให้ได้ดังรูปภาพข้างบนนี้

( กำหนดให้ต้นทุนทุกสาขาเป็น 250 )

รูปข้างบนนี้แสดงการเขียน Matrix ของ U และ V

การเขียน Matrix ของ RU (ยอดรวมรายรับของแต่ละสาขา)

ซึ่ง U เราจะไม่นำมาคิดในสมการแต่จะเอาไว้แสดงให้เข้าใจง่ายต่อการคำนวณ

Matrix นี้เราจะไม่แสดงวิธีทำให้ดูเนื่องจากสามารถใช้วิธีบวกกันแบบธรรมดาได้

จึงนำสมาการมาให้ดูเพื่อนเป็นแนวทางให้ผู้ที่จะนำไปต่อยอดต่อไปได้

การหากำไรรวทของแต่ละสาขา VP

เราจะนำตัวเลขจากโจทย์มาแทนในสมการข้างต้นที่ได้กล่าวไปรูปที่แล้วได้ดังรูปนี้

หาผลรวมของกำไรทั้งหมด สมารถหาได้โดยการนำทุกตัวมาบวกกัน

หรือถ้าเป็นตัวเลขจำนวนมากๆสามารถนำสมการที่กล่าวมานี้มาใช้ได้

เบื่อประหยัดระยะเวลาในการคำนวณ

แหล่งที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=C_FF7l8j63A&t=174s[

นาย พงศกร ดีล้ำ 1590901185

นาย วรวัฒน์ บัวบุศย์ 1580901104

นาย วสุพล ใช่รุ่งเรือง 1590902837

PDF / PPT Link https://drive.google.com/drive/folders/0B6H-koYPq_iSVHprR1hpYWE1Tjg?usp=sharing

WORRAWAT BUABUD
at GlurGeek.Com

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.