D.I.Y. ตู้ปลาอัจฉริยะด้วย ArduinoD.I.Y. ตู้ปลาอัจฉริยะด้วย Arduino

 

  1. บทนำ (แนวคิด ความสำคัญ และความเป็นมาของโครงการ)

= ความเป็นมาของโครงการ(ตู้ปลาอัตโนมัติ)เนื่องคนที่บ้านมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงสัตว์น้ำจำพวกปลาหลายๆชนิดช่วงแรกๆก็ไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรในการเลี้ยงมีเวลาดูแลคอยเปลี่ยนน้ำในตู้อย่างเป็นประจำแต่มีช่วงเวลานึงในครอบครัวที่ไม่สามารถมีเวลาเลี้ยงปลาได้อย่างเต็มที่จึงประสบณ์ปัญหาน้ำในตู้เสื่อมสะภาพจนทำให้ปลาในตู้มีอาการป่วยจนถึงขั้นตายพวกผมจึงคิดว่าจะมีเครื่องมืออัฉริยะอะไรที่สามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้หรือไม่จึงมีความคิดเกี่ยวกับการสร้างตู้ปลาเพื่อลดปัญหาเหล่านั้นหรือบรรเทาได้
2. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

= เพื่อแก้ปัญหาหรือลดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะที่บ้านประสบณ์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำเสียจนทำให้ปลาตายและก็อาจจะมีปัญหาอย่างอื่นตามมา
3. รายละเอียดของการพัฒนา
3.1) เนื้อเรื่องย่อ (Story Board) ภาพประกอบ แบบจำลอง หรือ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างโปรแกรม หรือ ผลงานที่สื่อให้เห็นผลงานที่พัฒนาขึ้น ใส่รูปของชิ้นงาน

ปั๊มน้ำ ทำหน้าที่สูบน้ำออกและเพิ่มน้ำเข้า โดยกำลังไฟของปั๊มน้ำจะอยู่ที่ 12V

สวิตซ์ลูกลอย ทำหน้าที่เป็นตัวเปิด-ปิดวงจรเมื่อลูกลอยจมวงจรจะเริ่มทำงานและเมื่อลูกลอยลอยขึ้นวงจรจะหยุดทำงานตัวจ่ายไฟขนาด12V ทำหน้าที่เป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้กับวงจร

Arduino & Sensor Shield ทำหน้าที่เป็นตัวสั่งการวงจรโดยโปรแกรมการทำงานลงไป

ตู้กระจกใส ทำหน้าที่บรรจุน้ำในการทดลองของเรามีขนาด กว้าง*ยาว*สูง = 6*12*8

3.2) ทฤษฎีหลักการและเทคนิคหรือเทคโนโลยีที่ใช้ เช่น เทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์  ที่ใช้ โครงสร้างข้อมูล เป็นต้น โดยผู้พัฒนาต้องให้รายละเอียดที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย

= หลักการหรือเทคนิคที่ใช้ในโครงงานคือการใช้หลักการของสวิตซ์ลูกลอยในการเปิด-ปิดการทำงานของวงจรโดยมีArduinoเป็นตัวสั่งงานอีกที

3.3) เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาทั้ง Hardware, อุปกรณ์ที่ใช้ และ Software ให้ใส่รูป พร้อมคำอธิบายว่าใช้ในส่วนไหนของการพัฒนาโครงงาน

= การสั่งงานผ่านapplicationบนโทรศัพท์มือถือที่เราจะสามารถทำความสะอาดตู้ปลาของเราเมื่อไหร่ก็ได้โดยที่เราจะใช้NodeMcu V1 Lua WIFI ESP8266 เพิ่มเข้ามาในการทำงาน3.4) แสดงการต่อวงจรของ Arduino และ Sensors พร้อมคำอธิบาย

 

= หลักการทำงานของ Arduino& Sensor Shield คือ เราจะใช้pinขา2ต่อเข้ากับสวิตซ์ลูกลอยและpinขา4และ7ต่อเข้ากับปั๊มน้ำ

3.5) รายละเอียดโปรแกรมที่ได้พัฒนาในเชิงเทคนิค ให้แบ่งเป็นส่วน การทำงาน โดยให้แสดง
3.5.1) Flowchart ภาพรวมทั้งหมดของโครงงาน

3.5.2) Flowchart แต่ละส่วนพร้อมอธิบาย Source Code ที่พัฒนาให้ตรงกัน 

3.5.3) ในส่วนของ Source Code ให้ใส่แหล่งที่มาอ้างอิงกรณีที่ได้ไปเอา Code อื่นมาพัฒนา 

= https://www.instructables.com/id/Aquarium-Auto-Refill-With-Arduino/?fbclid=IwAR3xVwz094BjUfZRS5_4wg7ezW_8r-z1YtUVmqwS0hBBY1n1cxBu_LQFECw


3.6) ขอบเขตและข้อจำกัดของโปรแกรมที่พัฒนา

= ขอบเขตและข้อจำกัดของโปรแกรมที่พัฒนาคือการหยุดการทำงานของวงจรที่ไม่ตายตัวเพราะต้องให้ระดับน้ำถึงเกณฑ์โดยใช้สวิตซ์ลูกลอยเป็นตัวการเปิดปิดวงจร

4. กลุ่มผู้ใช้โปรแกรม พร้อมผลการประเมินจากผู้ใช้กลุ่มผู้ใข้โปรแกรม

ดีมาก(3)

ปานกลาง(2)

น้อยมาก(1)

รวมคะแนน

คนภายในครอบครัว

 ♡

3

เพื่อนในห้องเรียน

 ♡

2

บุคคลภายนอก

 ♡

2

รวม

7

5. ผลของการทดสอบโปรแกรม ให้ใส่รูปแสดงการทำงานของชิ้นงาน และใส่ตารางผลการทดลอง

ผลการทดลอง

น้ำออกและน้ำเข้า

สวิตซ์ลูกลอย

Arduino& Sensor Shield

ตัวจ่ายไฟเข้าวงจร

ครั้งที่1

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ครั้งที่2

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ครั้งที่3

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ครั้งที่4

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

6. ปัญหาและอุปสรรค

= ปัญหาและอุปสรรคส่วนใหญ่จะมีปัญหาตรงจุดการเปลี่ยนน้ำอาจจะเป็นเพราะท่อจ่ายน้ำบางทีน้ำมีปริมารตมากเกินไปบางทีน้อยเกินไป

7. แนวทางในการพัฒนาต่อในอนาคต สามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับงานอื่น ได้อย่างไร

= แนวทางการพัฒนาต่ออาจจะเพิ่มฟังค์ชั้นเกี่ยวกับการให้อาหารปลาอัตโนมัติหรืออาจจะเพิ่มการปรับหรือลดอุญหภูมิตามสภาพแวดล้อม

8. ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ

= ข้อสรุปผลงานชิ้นนี้มีผลออกมาตามที่ต้องการคิดเป็นเปอร์เซนเต็ม 100 ความพอใจประมาณ 85 เปอร์เซนที่ไม่เต็ม 100 เพราะเราไม่คาดไว้ว่าผลงานของเราจะออกมาดีมากกว่านี้แต่ก็เกิดอุปสรรคต่างๆระหว่างการทดลองจนทำให้เสียเวลาไปมากเราจะพัฒนาผลงานของเราต่อไป9. แหล่งที่มาอ้างอิง (Reference)

= https://www.instructables.com/id/Aquarium-Auto-Refill-With-Arduino/?fbclid=IwAR3xVwz094BjUfZRS5_4wg7ezW_8r-z1YtUVmqwS0hBBY1n1cxBu_LQFECw


————————————————–

10. แนบคลิปแนะนำอุปกรณ์และสาธิตการทำงานของชิ้นงาน Link VDO on YouTube แนว D.I.Y.

11. แนบคลิป VDO ที่นำเสนอในห้องวันที่ 15 พ.ค. 62 Link VDO on YouTube

12. แนบไฟล์ Source Code และเอกสารอื่นๆ ที่ใช้ในการพัฒนา#define FLOAT_SENSOR 2
#define PUMP_1 4
#define PUMP_2 7
void setup() {
pinMode(FLOAT_SENSOR, INPUT_PULLUP);
pinMode(PUMP_1, OUTPUT);
pinMode(PUMP_2, OUTPUT);
}
void loop() {
if(digitalRead(FLOAT_SENSOR) == LOW)
{
digitalWrite(PUMP_1, HIGH);
digitalWrite(PUMP_2, HIGH);
}
else(digitalRead(FLOAT_SENSOR) == HIGH);
{
digitalWrite(PUMP_1, LOW);
digitalWrite(PUMP_2, LOW);
}
}  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
NATDANUN CHAMNICHONLATIT
at GlurGeek.Com
นาย ณัฐดนันท์ ชำนิชลธิศ 1600901936 ชั้น ปีที่2 คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขา ไฟฟ้า

Leave a Reply