เรื่อง Programming with Strings

 

globe, group of the people and notebook on white background

อาร์เรย์ คือ  ลำดับของวัตถุที่เป็นชนิดเดียวกันจำนวนหนึ่ง  โดยที่วัตถุเหล่านั้นจะได้รับการเรียกว่า สมาชิก (Element) ของอาร์เรย์ และมีหมายเลขกำกับให้ตามลำดับดังนี้ 0,1,2,3… หมายเลขเหล่านี้ได้รับการเรียกว่าค่าดรรชนี (index values) หรือดรรชนีกำกับ (subscripts) ของอาร์เรย์  คำว่า ดรรชนีกำกับถูกนำมาใช้เพราะเป็นการอ้างถึงตามลำดับทางคณิตศาสตร์  ดังนั้นอาร์เรย์จึงได้เขียนด้วยดรรชนีกำกับดังนี้ a0, a1, a,…ตัวเลขเหล่านี้  หมายถึงตำแหน่งของสมาชิกในอาร์เรย์  ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เข้าถึงข้อมูลในอาร์เรย์ได้โดยตรง

รูปแบบการประกาศอาร์เรย์

-type array-name[array-size];

– double a[size];

การส่งผ่านอาร์เรย์ไปยังฟังก์ชัน

มีรูปแบบดังนี้

– function_name (type_specifier  parameter[size])     /*size array*/

func1(int x[10])

– function_name (type_specifier  *parameter)            /*pointer*/

func1(int *x)

– function_name (type_specifier  parameter[])           /*unsized array*/

func1(int x[])

 

CONST MAX = ค่าคงที่ Max

BUFFER = ค่าแปรสตริง

COUNT = ตัวนับ

SCAN = แสดงค่า

READ = รับค่า

RETURN  0 = คืนค่า  0 ให้โปรแกรม

 

#include <iostream>
using std::cin;
using std::cout;
using std::endl;

int main()
{
	const int MAX(80);
	char buffer[MAX];
	int count(0);
	
	cout << "Enter a string of less than" 
		 << MAX << "characters:\n";
	cin.getline(buffer,MAX,'\n');
	
	while(buffer[count] != '\0')
		 count++;
		 
	cout << endl << "The string \"" 
		 << buffer << "\" has " 
		 << count << "characters.";
	cout << endl;
	return 0;
		 
}

13140610_1769741249928964_153914063_n

13152784_1769741323262290_1780955621_n

YouTube Preview Image

Todspon Buakhampho
at GlurGeek.Com

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.