วิธีการสร้าง Chatbot สั่งอาหารด้วย Dialogflow

Intents การทักทาย เราสามารถที่จะพิมพ์คำทักทายให้ได้มากที่สุด

Responses การตอบกลับการกล่าวทักทาย

Intents การสั่งอาหาร

Responses การตอบกลับการสั่งอาหาร

Intents การสั่งอาหารเพิ่มเติม

Responses การตอบกลับการสั่งอาหาร

Intents การจ่ายเงิน

Responses การตอบกลับการจ่ายเงิน

Intents การกล่าวขอบคุณ

Responses การตอบกลับการกล่าวขอบคุณ

เป็นการเชื่อมต่อระหว่าง Dialogflow กับ line เข้าไปที่เว็บ developers.line.me

เข้าไปที่ log in

เข้าสู่ระบบด้วย line

คลิกเข้าสู่ระบบ

ใส่ชื่อตรง provider name  2. คลิก confirm

 

คลิก confirm

คลิกที่ Messaging API

ใส่รูปที่ต้องการ

ใส่ชื่อ

ใส่คำจำกัดความเกี่ยวกับ chatbot

1.เลือกโหมดที่เกี่ยวกับchatbot  2.เลือกประเภท chatbot

กดยอดรับ

ทำตามภาพ

คลิก Messaging API ที่เราตั้งไว้

กลับไปที่ Dialogflow แล้วเลือก integratlons

ไปคลิกที่ line

copy หมายเลขที่ Dhannel ID ไปใส่ที่ Channel ID ที่Dialogflow

copy รหัสที่ channel secret

วาง รหัสที่ copy ในchannel secret

กด Issue

กด Issueอีกครั้ง

copy รหัสจาก channel access token (long-lived)

วางรหัสที่ copy ใน dialogflow

กด copy รหัสจาก dialogflow

กด Edit

1.วางรหัสที่ copy   2.กด update

กด Edit ตรง Use webhooks

1.กด enabled   2. กด update

กด Edit ตรง Auto-reply messages

1. กด Disabled   2. กดupdate

กลับไปที่ Dialowflow แล้วกด START

กลับไปที่ line แล้วกด verify

ถ้าขึ้น success แสดงว่า chabot ได้เชื่อมต่อกับ line เรียบร้อยแล้ว


https://youtu.be/bnSDAXvb8Qo

น.ส. จรัสพร มิเกลี้ยง 1610901793 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์                                                            เสนอ
อาจารย์ทศพล บ้านคลองสี่
วิชา CE111 ปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

Jaratporn Mikliang
at GlurGeek.Com
กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com