รีวิว เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการ IT SYSAID SOFTWARE

YouTube Preview Image

SysAid ซอฟต์แวร์ที่ใช้ดูรักษาความปลอดภัย ควบคุมและจัดการทรัพย์สินของคุณ

ซอฟต์แวร์ช่วยเหลือไอทีที่มีคุณสมบัติที่จำเป็น ดังนี้

– ด้านไอที

– การบริหารจัดการสินทรัพย์

– MDM

– การตรวจสอบฐานความรู้

– แชทสด

– ตั้งค่ารหัสผ่าน

– SLA

– รายงาน & การวิเคราะห์งาน & โครงการ

– ปฏิทิน

และอื่น ๆ ด้วยความสามารถแบบบูรณาการ SysAid  เช่น

 Help desk เป็นซอฟท์แวร์ที่ช่วยในเรื่องของการบริการลูกค้าได้หลากหลายช่องทาง ซึ่งจะประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักๆด้วยกัน คือ ระบบการจัดการ Ticket (Ticket Management), ระบบการทำงานอัตโนมัติ (Automation Suite), และการรายงานผล หรือเพิ่มประสิทธิภาพ

Asset Management ระบบบริการจัดการทรัพย์สินโดยใช้จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ทุกชนิดภายในบริษัท เพื่อให้การจัดระเบียบเกี่ยวกับทรัพย์สินเป็นอย่างมีระเบียบ นอกจากนี้ยังช่วยเรื่องการคำนวณค่าเสื่อมราคาให้กับทุกสินทรัพย์

Knowledge Base ระบบที่เป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลและความรู้ แบบห้องสมุด ซึ่งจะมีระบบให้ค้นหาและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก โดยมากในสมัยนี้มักจะเป็นเว็บ โดยข้อมูลนั้นอาจจะอยู่ใน Knowledge Base เองหรือ จะเป็นเพียง Link ไปยังข้อมูลที่อยู่ที่อื่นก็ได้

Dashboard  หน้ากระดานที่ใช้ในการสรุปข้อมูลแบบ Executive ในมุมมองต่างๆ เพื่อให้สามารถดูได้ง่ายๆ ใช้เวลาในการตีความสั้นๆ และสามารถตอบโจทย์ในทางธุรกิจได้ ใช้ในการติดตามเรื่องที่สนใจ เพื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลตลอดเวลา

ช่วยให้ผู้ดูแลระบบไอทีมีประสิทธิภาพและง่ายต่อการแก้ปัญหาการจัดการบริการด้านไอที

SysAid ถูกนำไปใช้ในองค์กรกว่า 100,000 องค์กร ใน 140 ประเทศทั่วโลก

 

ไฮไลท์ SysAid 9 เป็นตัวพัฒนาใหม่ของ SysAid ที่ใช้จัดการอุปกรณ์บนมือถือ (MDM) ช่วยให้ผู้ดูแลระบบใช้มือถือในการบริหารจัดการสินทรัพย์ได้สะดวกยิ่งขึ้น SysAid 9 ยังมอบ 2 ความต้องการของลูกค้าเพิ่มเติม ได้แก่ การออกแบบ UI ใหม่สำหรับฐานความรู้และหน้าจอคู่การควบคุมระยะไกล ITIL SysAid ของได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการโดย Pinkelephant ซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลกและถือ PinkVERIFY รับรอง v3.1.


Assignment 3 เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการ IT 

SYSAID SOFTWARE

จัดทำโดย

นางสาวเสาวลักษณ์ แดงธรรมชาติ 1580900775

เสนอ

อาจารย์ทศพล บ้านคลองสี่

วิชา IE.412 การจัดการสารสนเทศและบริการ

สาขาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

—————————————————–

ASSIGNMENT 3 IT MANAGEMENT TOOLS

SYSAIDS SOFTWARE

SUBMITTED BY

SAOWARAK DAENGTHAMMACHART 1580900775

PRESENT

TODSAPON BANKLONGSI

IE412 INFORMATION AND SERVICE MANAGEMENT

DEPARTMENT OF MULTIMEDIA AND INTERNET SYSTEMS ENGINEERING 

SCHOOL OF ENGINEERING 

BANGKOK UNIVERSITY 

SEMESTER 1 YEAR 2018

 

SAOWARAK DAENGTHAMMACHART
at GlurGeek.Com
Por
Buen
Multimedia&Internet System
Bangkok University

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.