เทคนิค Calculus 1 : Integration

1. Basic Integration

2. Integrate Exponential and Logarithmic Functions

3. Integration of Trigonometric Functions

4. Integration of Inverse Trigonometric Functions

5. Integrate By Part

6. Integrate By Partial Fraction

Coming Soon

นาย กิติพันธ์ นันทวิสิทธิ์ 1590901649

PROJECT NAME

INTEGRATION TECHNIQUES FOR CALCULUS I SUBMITTED

BY kitipan nantawisit 1590901649

PRESENT

TODSAPON BANKLONGSI

CALCULUS I

DEPARTMENT OF COMPUTER ENGINEERING

SCHOOL OF ENGINEERING

BANGKOK UNIVERSITY

SEMESTER 1 YEAR 2016

kitkpan nantawisit
at GlurGeek.Com
นายกิติพันธ์ นันทวิสิทธิ์ ศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขยาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com