ตะลุยโจทย์ เรื่อง Separable Differential Equation

Separable Differential Equation (สมการเชิงอนุพันธ์แบบแยกตัวแปรได้)

YouTube Preview Image

วิธีการทำ

ขั้นตอนที่ 1 : พยายามจัดรูปให้ได้ตาม Separable Equation คือ ให้ x อยู่กับ dx , y อยู่กับ dy

f(x)dx + g(y)dy = 0

ขั้นตอนที่ 2 : อินทิเกรตทั้ง 2 ข้างของสมการ

ขั้นตอนที่ 3 : หาผลลัพธ์

– General Solution (ผลเฉลยทั่วไป) มีค่า c เป็นค่าคงที่

– Particular Solution (ผลเฉลยเฉพาะราย) มี intitial condition

เช่น y(0) = 1 หมายถึง y = 1 เมื่อ x = 0 แทนค่าลงในสมการเพื่อหาค่า

Nath Onlamom on sabfacebookNath Onlamom on sabyoutube
Nath Onlamom
at GlurGeek.Com
นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวไฟฟ้า มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สนใจความรู้ต่างๆรอบตัว และจะเป็นวิศวกรที่มีคุณภาพ

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.