ตะลุยโจทย์ เรื่อง Linear High Order Differential Equation

Linear High Order Differential Equation (สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสูง)

YouTube Preview Image

วิธีการทำ

ขั้นตอนที่ 1 : check ว่าเป็นสมการ Linear High Order Diff Eq ?

ขั้นตอนที่ 2 : แทนค่า y = m แล้วหาคำตอบของรากสมการด้วยวิธีแยกตัวประกอบหรือหารยาว

ขั้นตอนที่ 3 : แทนค่า m ลงในสมการ General Solution

Nath Onlamom on sabfacebookNath Onlamom on sabyoutube
Nath Onlamom
at GlurGeek.Com
นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวไฟฟ้า มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สนใจความรู้ต่างๆรอบตัว และจะเป็นวิศวกรที่มีคุณภาพ

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.