ตะลุยโจทย์ เรื่อง Linear First Order Differential Equation

Linear First Order Differential Equation (สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับที่หนึ่ง)

YouTube Preview Image

วิธีการทำ

ขั้นตอนที่ 1 : จัดสมการให้อยู่ในรูปรูป  dy/dx + P(x)y = Q(x)

ขั้นตอนที่ 2 : หา Integrating Factor (I.F.) ตัวประกอบเพื่อการอินทิเกรต

ขั้นตอนที่ 3 : หา General Solution จากสูตร

  • ถ้ามี initial condition ต้องหา Particular Solution

Nath Onlamom on sabfacebookNath Onlamom on sabyoutube
Nath Onlamom
at GlurGeek.Com
นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวไฟฟ้า มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สนใจความรู้ต่างๆรอบตัว และจะเป็นวิศวกรที่มีคุณภาพ

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.