ตะลุยโจทย์ เรื่อง Homogeneous Differential Equation

Homogeneous Differential Equation (สมการเชิงอนุพันธ์แบบเอกพันธ์)

YouTube Preview Image

วิธีการทำ

ขั้นตอนที่ 1 : check ว่าเป็นสมการ Homo Eq. ?

โดยแทนค่า x = kx , y = ky แล้วดึงตัวร่วม k ออก

f(x,y) = f(kx,ky) = k*f(x,y)

ขั้นตอนที่ 2 : แทนค่า y = vx , dy = vdx + xdv

ขั้นตอนที่ 3 : จัดสมการให้อยู่ในรูป Separable Eq.

f(x)dx + G(v)dv = 0

ขั้นตอนที่ 4 : อินทิเกรตทั้งสองข้างของสมการ

ขั้นตอนที่ 5 : แทนค่า v = y/x เพื่อหาผลลัพธ์

Nath Onlamom on sabfacebookNath Onlamom on sabyoutube
Nath Onlamom
at GlurGeek.Com
นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวไฟฟ้า มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สนใจความรู้ต่างๆรอบตัว และจะเป็นวิศวกรที่มีคุณภาพ

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com